Magsanay ng German

Magsanay ng German

Paunawa: Ang bahaging ito ng webportal ay nasa wikang German lamang. Ang iyong kaaalaman sa wikang German ay nararapat na ayon sa European Framework (GER) nasa A1 level.

Gusto mong magsanay sa wikang German? Makakahanap ka dito ng mga pelikula at larawan na may pagsasanay, laro o gawain sa pamumuhay sa Germany.