ሕሳብ ባንክን ገንዘባዊ ጕዳያትን

ሕሳብ ባንክን ገንዘባዊ ጕዳያትን

ኣብ'ዚ ዝነብረሉ ዘለኹ ኸተማ ብዙሓት ባንክታት ኣለዋ። ናይ ባንኪ ሕሳበይ (Konto) ኣበይ'የ ዝኸፍቶ?

ከም'ዚ ኢልኩም ኣጣይቑ ኢኹም፦ እንታይ ዓይነት ሕሳባት ባንክ ኣሎ? ነቲ እትኸፍትዎ ናይ ባንክ ሕሳብን እተገብርዎ ምትሕልላፍ ገንዘብ ወይ ሓዋላ ክንደይ ክትከፍልሉ ኣለኩም? ኣብ ወርሒ ወርሒ ገንዘብ ናብ ባንክ ክተእትዉ ግድነት ድዩ? ኣብ'ቲ እትነብሩዎ ዘለኹም ከተማ፡ እታ ባንኪ ክንደይ ናይ ገንዘብ ኣውቶማት ኣለዋ? እታ ባንኪ ነቲ ገንዘብኩም እንታይ'ያ ትገብሮ? ገንዘብ ንወጻኢ ከተመሓላልፉ ወይ ክትሕውሉ እንከለኹም፡ ክንድይ ግዜ ይውስድ? እትረኽብዎ መልስታት ኣብ ምውሳን ክሕግዘኩም ይኽእል'ዩ።

ብናይ ባንኪ ካርደይ (EC-Karte) ጌረ ኣብ ኵለን ኣውቶማት ገንዘብ ከውጽእ እኽእል ድየ?

ካብ ናይ ባንክኹም ኣዉቶማት ገንዘብ እንተውጺኹም፡ እትኸፍልዎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን። ካብ ናይ ካልኦት ባንክታት ኣውቶማት ምስ እተውጽኡ ግና፡ ሓደ ሓደ ጊዜ ቀረጽ ግድን ትኸፍልሉ ኢኹም። ነተን ባንክታት ተወከሱወን ኢኹም ወይ ከኣ ኣብ'ተን ኣውቶማት ዘሎ ጽሕፍ ሓበሬታ ኣንብብዎ ኢኹም።

ብናይ ባንክ ካርደይ (EC-Karte) ጌረ ኣብ ድኳን ክኸፍል እኽእል ድየ?

ኣብ ብዙሓት ደዃኩን ወይ ኣብያተ መሸጣ ብናይ ባንክ ካርድ (EC-Karte) ጌርኩም ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኵለን ግና ኣይኮነን። ኣብ ጊዜ ምኽፋል ከም'ቲ ግቡእ እቲ ንስኹም ጥራይ እትፈልጥዎ ናይ ምስጢር ወይ ኮድ ቊጽርኹም (Geheimzahl) ከድሌኩም'ዩ። መብዛሕትኡ ጊዜ ድማ ኣብ'ቲ ካብ ካሳ ዝወጽእ ወረቐት ቅብሊት (Kassenbon) ክትፍርሙ ግድነት’ዩ።

ካብ ሕሳብ ባንከይ (Konto) ንወጻኢ ሃገር ገንዘብ ከመሓላልፍ ወይ ክሕውል እኽእል ድየ?

እወ ይክኣል’ዩ። ግና ከም'ቲ ልሙድ ንወጻኢ ዝልኣኽ ወይ ዝሕወል ዘበለ ገንዘብ (Überweisung) ሓያሎ መዓልታት ዝወስድ'ዩ። ብዛዕባ ንወጻኢ ሃገራት ዝግበር ምትሕልላፍ ገንዘብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ Geldtransfair ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንደለይቲ ዑቕባ

ገንዘብ ናብ ሃገርኩም ክትልእኹ ወይ ክትሕውሉ ደሊኹም ዲኹም? ንስደተኛታ ኣብ ዘማኽር Migrationsberatung ኣብ'ዚ ጕዳይ'ዚ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ሕተቱ ኢኹም። ናይ ባንክ ሕሳብ (Bankkonto) እንተድኣ ሃልይኩም ኮይኑ፡ ነቲ ገንዘብ ናብ ሃገርኩም ከተመሓላልፉ ወይ ክትልእኽዎ ትኽእሉ ኢኹም። እንተዘየለ ብኻልኦት ትካላት ጌርኩም ነቲ ገንዘብ ክትልእኽዎ ዝከኣል’ዩ።

ማኪና ክዕድግ ደልየ ኣለኹ። ገንዘብ ግና የብለይን። ካብ ባንክ ገንዘብ ክወስድ እኽእል ዶ?

ኣብ ባንኪ ኼድኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ለቓሕ ትረኽቡ ትኾኑ። ነቲ ዝተወሃበኩም ለቓሕ ግና ወለድ (ሓረጣ) ክትከፍሉሉ ኢኹም። ኣብ ዝተፋላለያ ባንክታት ኬድኩም ሕተቱ።

ካብ ሓደ ባንክ ለቓሕ ረኺበ። ነቲ ለቓሕ ግና ክኸፍሎ ኣይክእልን’የ። እንታይ ክገብር እኽእል?

ቅድሚ ዅሉ ጽቡቕ ጌርኩም ምኽሪ ከም ትረኽቡ ግበሩ። ብዛዕባ ምኽሪ ዝርከበሉ ቦታታት ኣብ „Hilfe finden“ („ሓገዝ ምርካብ“) ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለኩም።


die Überweisung, die Überweisungen: Die Bank schickt Geld von einem Konto auf ein anderes Konto. Zum Beispiel bei der Miete für die Wohnung: Das Geld soll direkt von Ihrem Konto auf das Konto vom Vermieter gehen. Das sagen Sie der Bank und die Bank schickt das Geld auf das Konto von Ihrem Vermieter.
die EC-Karte, die EC-Karten: Eine EC-Karte bekommt man, wenn man ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse hat. Die Buchstaben EC bedeuten „electronic cash“. Mit der EC-Karte kann man also elektronisch bezahlen, zum Beispiel in vielen Supermärkten, Kaufhäusern und Fachgeschäften. Kleinere Geschäfte (Bäckerei, Fleischerei, mobile Händler) nehmen nur Bargeld. Mit der EC-Karte bekommt man auch Geld am Geldautomaten.
die Zinsen: Sie haben Geld auf Ihrem Konto? Dann bekommen Sie jeden Monat etwas Geld von der Bank dafür. Das sind Zinsen. Sie haben einen Kredit bei Ihrer Bank? Dann müssen Sie der Bank dafür jeden Monat etwas Geld zahlen. Das sind auch Zinsen.
der Kredit, die Kredite: Sie möchten etwas kaufen und haben nicht genug Geld? Dann können Sie z. B. bei einer Bank einen Kredit aufnehmen. Die Bank gibt Ihnen eine Geldsumme für einen bestimmten Zeitraum. Dann müssen Sie das Geld mit Zinsen zurückzahlen.
ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት (die Migrationsberatung, die Migrationsberatungen): ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት ሓገዝን ሓበሬታን ብዛዕባ እዛ ሓዲሽ ሕይወት ዝጀመሩላ ሃገር ይወሃብ። ሽግራትን ሕቶታትን ኣብ ዝፍጠረሉ ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ቦታ’ዚ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ዘይተጸበኻዮን ዘይትፈልጦን ኩነታት ይሕግዙ።
ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት (die Migrationsberatung, die Migrationsberatungen): ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት ሓገዝን ሓበሬታን ብዛዕባ እዛ ሓዲሽ ሕይወት ዝጀመሩላ ሃገር ይወሃብ። ሽግራትን ሕቶታትን ኣብ ዝፍጠረሉ ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ቦታ’ዚ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ዘይተጸበኻዮን ዘይትፈልጦን ኩነታት ይሕግዙ።