መዘናግዒ ነጻ ግዜ

መዘናግዒ ነጻ ግዜ

ኣብ ጀርመን ሓዲሽ’የ። ኣብ'ቲ ዝነብረሉ ኸባቢ ከመይ ጌረ ምስ ሰባት ክላለን ክፋለጥን እኽእል?

ኣብ ከባቢኹም ኣብ ዝርከብ ክለብ ወይ ክበብ (Verein) ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ሓበሬታ ዝወሃበሉ ኽፍሊ ናይ ማዘጋጃ ቤት ወይ ምምሕዳር ከተማ ኬድኩም፡ ኣብ እትነብርሉ ቦታ ዘለዋ ክለባት ወይ ክበባት ብዛዕብአን ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ ድማ ንኣብነት ኣብ ፎልክስሆኽሹለ (Volkshochschule) ዝበሃል ትምህርታዊ ትካል ንዓበይቲ ኮርስ ግበሩ ኢኹም። ኣብ ንምውህሃድ ዝወሃብ ኮርስ ወይ ሓደ ቛንቋ ንምምሃር ኣብ እትካፈልዎ ኮርስ፡ ካብ ከባቢኹም ወይ ከተማኹም ዝመጹ ሰባት ክትላለዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ምስ ደቂ ሃገረይ ኣበይ ክራኸብ እኽእል?

ብዙሓት ስደተኛታት ዝራኸቡለን ማሕበራት ኣብ ጀርመን ኣለውኦም። ሽግር ኣብ ዝህልወኩም ወይ ዘጓንፈኩም'ውን፡ ገለ ካብ'ዘን ማሕበራት'ዚአን ክተሓጋገዛ ዝኽእላ’የን። ብዛዕባ'ዚ፡ „Willkommen in Deutschland“: „Migrantenorganisationen“ („ኣብ ጀርመን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም“፦ „ናይ ተሰዲዶም ዝመጹ ማሕበራት “) ኣብ ዝብል ድሕረ ገጽ ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ይርከብ’ዩ።

ኣብ'ዚ ዘሎኹዎ ኸተማ መሓንበሲ ቦታ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ ኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ'ታ እትነብረላ ቦታ ኣቲኹም፡ ብዛዕባ መሓንበሲ ቦታታትን መዛናግዒታትን ክትሕበሩ ትኽእሉ።

ኣብ ሙዚቃዊ ምርኢት (Konzert) ክኸይድ እደሊ’የ። ኣብ'ቲ ዘሎኽዎ ኸተማ ኣብ'ዘን ዝመጻ መዓልትታት እንታይ ዓይነት ሙዚቃዊ ምርኢታት’ዮም ክካየዱ?

ብዛዕባ ኽትካፈልዎም እትኽእሉ ባህላዊ ፍጻሜታትን ብዓላትን ኣብ ጋዜጣ፡ ራድዮ፡ ተሌቪዥን ወይ ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ ዝካየዱ ሙዚቃዊ ምርኢታት ዝሕብሩ ፖስተራት'ውን መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብ ከተማ ተለጢፎም ይርኣዩ’ዮም።

ኣብ ዝነብሮ ዘለኹ ኸተማ እንታይ ዓይነት ጋዜጣታት ኣለዋ?

ኣብ ጀርመን ብዙሓት ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ይርከባ። ከከም ክፍለ ሃገርን ዞባን ዘቕርብኦ ቴማታትን ዛዕባታትን'ውን ይፈላለዩ’ዮም። መብዛሕትአን ብቛንቋ ጀርመን ተዳልየን'የን ንንባብ ዝቐርባ። ናይ መላእ ዓለም ጋዜጣታት ድማ ኣብ ክዮስክ ናይ መደበር ባቡራት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ሓፈሻዊ መረዳእታ ዝህብ ኮይኑ፡ ኣብኡ ኣቲኹም ናይ ከባቢኹም ጋዜጣ ክትደልዩ ዘኽእል እዩ፦ http://www.bdzv.de/maerkte-und-daten/zeitungslandschaft/

ተወሳኺ ሓበሬታ ንደለይቲ ዑቕባ

ኣብ „refugee radio network“ እውን ብቋንቋኹም እዋናዊ ዜና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ARD (መንግስታዊ ፈነወ ቲቪ ጀርመን) ብቛንቋታት ዓረብ ወይ እንግሊዝ'ውን እዋናዊ ዜና ይርከብ’ዩ።

ብዛዕባ ኢንተርነትን ኮምፕዩተርን ኣፍልጦ የብለይን። መን ክሕግዘኒ ይኽእል?

ናይ ኮምፕዩተር ኮርስ ወይ ትምህርቲ ኣብ ፎልክስሆኽሹለ (VHS) ዝብሃል ትምህርታዊ ትካል ኬድኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ዝምልከት ንስደተኛታት ኣገልግሎት ምኽሪ ኣብ ዝህብ Migrationsberatung ኬድኩም ኣጣይቑ ኢኹም።


der Verein, die Vereine: In einem Verein treffen sich Menschen mit gleichen Interessen und Zielen: Im Fußballverein spielt man zum Beispiel zusammen Fußball, im Musikverein macht man zusammen Musik.
die Volkshochschule, die Volkshochschulen: An einer Volkshochschule können Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren Kurse machen. Die Kurse kosten nicht viel. Man kann Sprachen lernen – auch Deutsch -, Fotografieren, Schmuck machen, Tanzen, Malen und vieles andere. Es gibt auch Kurse für den Beruf, zum Beispiel Arbeit am Computer. Erwachsene können an der Volkshochschule auch einen Schulabschluss machen, zum Beispiel den Hauptschulabschluss. Die Kurse sind meistens an einem Abend in der Woche oder an einem Wochenende.
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.
ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት (die Migrationsberatung, die Migrationsberatungen): ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት ሓገዝን ሓበሬታን ብዛዕባ እዛ ሓዲሽ ሕይወት ዝጀመሩላ ሃገር ይወሃብ። ሽግራትን ሕቶታትን ኣብ ዝፍጠረሉ ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ቦታ’ዚ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ዘይተጸበኻዮን ዘይትፈልጦን ኩነታት ይሕግዙ።