ጥዕና

ጥዕና

ኣብ ከባቢየይ ሓፈሻዊ ሓኪም (Allgemeinarzt) ኣበይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ’ዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ www.kbv.de እተዉ ኢኹም።
ኣብ ድሕረ ገጻት ናይ’ዚ መርበብ ሓበሬታ’ዚ፡ ኣብ ኵለን ክፍለ ሃገራት ጀርመን ምስ ዝርከባ ማሕበራት ሓካይም (Kassenärztliche Vereinigung) ዘራኽብ መራኸቢታት (Links) ኣሎ። ኣብ’ታ እትቕመጡላ ኽፍለ ሃገር ጠዊቕኩም፡ ናብ ሓደ ቍጽርታት ስልኪ ዝሓዘ ገጽ ትኣትዉ። ኣብኡ ደዊልኩም፡ ኣብ ከባቢኹም ሓፈሻዊ ሓኪም (Allgemeinarzt) ኣበይ ከም ዝርከብ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብቐጥታ’ውን ኣብ መናደይ ማሽን (Suchmaschine) ዝኾነ መራኸቢ (ሊንክ) ጠዊቕኩም፡ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሓኻይም ንምርካብ ይከኣል’ዩ።

ኣብ ፍሉይ ሓኪም (ስፐሻሊስት) ብቐጥታ ክኸይድ እኽእል ድየ?

ከም’ቲ ልሙድ መጀመርያ ኣብ ሓደ ሓፈሻዊ ሓኪም (Allgemeinarzt) ኢኹም ትኸዱ። ንሱ ድማ ናብ ፍሉይ ሓኪም (ስፐሻሊስት)፡ መተሓላለፊ ወረቐት (Überweisung) ጽሒፉ ብምሃብ የመሓላልፈኩም። ምኽንያቱ፡ እንታይ ዓይነት ፍሉይ ሓኪም ከም ዘድልየኩም ይፈልጥ’ዩ። መተሓላለፊ ወረቐት ናይ ሓፈሻዊ ሓኪም ከይሓዝኩም፡ ብቐጥታ ናብ ፍሉይ ሓኪም (ስፐሻሊስት) ክትከዱ’ውን ይክኣል’ዩ።

ናይ ህጹጽ እዋን ረዲኤት ኣብ ከባቢየ ብኸመይ ክረክብ እኽእል ?

ኣብ ህጹጽ እዋናት፡ ንኣብነት ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ ጊዜ፡ ናይ ህይወት ኣድሕን ኣገልግሎት (Rettungsdienst) ቍጽሪ ተሌፎን 112 ብምጥቃም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ንዝኾነ ህጹጽ እዋን ወትሩ ድሉው ዝኾነ ኣገልግሎት ሓካይም ኣለኩም። ቍጽሪ ስልኪ 116117 ብምድዋል፡ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ብዛዕባ ዅለን ኣብ ጀርመን ዝርከባ ብጊዜ ለይትን ኣብ ህጹጽ እዋንን ኣገልግሎት ዝህባ ኣብያተ መድሃኒት (እንዳ ፋርማሲ) ሓፈሻዊ መብርሂ ኣብ’ዚ ይርከብ። ናይ ለይትን ናይ ህጹጽ እዋንን ኣገልግሎት ኣየኖት ኣብያተ መድሃኒት ከም ዝህባ ዝሕብር ሰሌዳ ኣብ ዝኾነ ቤት መድሃኒት ይርከብ’ዩ።

ካርድ-ጥዕና (Gesundheitskarte) ከምይ ጌረ ክረክብ እኽእል?

እቲ ኣቲኹምሉ ዘለኹም መድሕን ጥዕና (Krankenversicherung) ክሕብረኩም’ዩ።

እንተድኣ ሓሚመ እሞ ንስራሕ ክኸይድ ዘይክእል እንተኾይነ፡ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ንውሃብ ስራሕኩም ኣፍሊጥኩም ናብ ሓኪም ኪዱ። ድሕሪ’ዚ ንኽንደይ ጊዜ ካብ ስራሕ ከም እተብኵሩ፡ ንውሃብ ስራሕኩም ንገርዎ ኢኹም። ሓኪም ከም ዝሓመምኩም ዘረጋግጽ ወረቐት (Krankmeldung) እንድሕር ሂብኩም፡ ንውሃብ ስራሕኩም ልኣኽሉ ኢኹም። ገሊኣቶም ውሃብቲ ስራሕ ካብ’ታ ዝበዀርኩምላ ቐዳመይቲ መዓልቲ፡ ካልኦት ድማ ካብ ካልአይቲ ወይ ሳልሰይቲ መዓልቲ፡ ከም ዝሓመምኩም ዘረጋግጽ ወረቐት ናይ ሓኪም (Krankmeldung) ክመጾምን ክሪኡን ይጠልቡ’ዮም። ካበየናይ መዓልቲ ናይ ሕማም መረጋገጺ ወረቐት (Krankmeldung) ከም ዘድልዮ ንውሃብ ስራሕኩም ሕተትዎ ኢኹም።

ቋንቋይ ዝዛረብ ሓኪም ብኸመይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.kbv.de እተዉ ኢኹም።
ኣብ’ታ እትርከቡላ ኽፍለ ሃገር ጀርመን ጠውቑ። ሽዕኡ ብቛንቋኹም ዝዛረብ ሓኪም ክትረኽቡ ኢኹም።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንደለይቲ ዑቕባ

ኣብ ከባቢኹም ብቛንቋኹም ዝዛረብ ዘድሌኩም ሓኪም ኣይረኸብኩምን? ተርጓማይ ከተናድዩ ትኽእሉ ኢኹም። ተርጓማይ ኣብ’ዚ ዝስዕብ መርበብ ክትረኽቡ ትኽእሉ፦ www.dolmetscherzentrale.de

ኣብ ሓኪም ኣብ እትኸድሉ ወይ ኣብ ሆስፒታል ኣብ እትኣትዉሉ ጊዜ፡ ዘሰንየኩምን ዝተሓጋገዘኩምን ሰብ የድሌኩም ድዩ? ኣብ ከባቢኹም ንዝርከቡ ብወለንታኦም ዝተሓባበሩ ተሓጋገዝትን (Helferkreise) ተበግሶታትን ተወከስዎም ኢኹም። ኣብ „Hilfe finden“ („ሓገዝ ምርካብ“) ዝብል መምርሒ (Rubrik) ኣብ ትሕቲ „Adressen für Flüchtlinge: Helferkreise und Initiativen“ („ንስደተኛታት ዝኸውን ኣድራሻታት፦ ዝተሓጋገዙ ሰባትን ናይ ደገፍ ተበግሶታትን“) ክትረኽብዎም ኢኹም።

ኣብ መንጎ እንዳ ሓኪምን (Arztpraxis) ቤት ሕክምናን (ሆስፒታል) እንታይ’ዩ ፍልልዩ?

ኣብ ጀርመን ዝተፋላለየ ዓይነታት እንዳ ሓኪም ይርከብ። ናይ ዝኾነ መዳይ ወይ ዓውደ ሕክምና ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ሓኪም (Facharzt) ኣሎ። ንኣብነት ስኑ ዝሓመመ ሰብ ኣብ ሓኪም ስኒ’ዩ ዝኸይድ። ብኻልእ ሕማማት ክጥቃዕ እንከሎ ግና፡ መጀመርያ ኣብ’ቲ ዝሓመመ ሰብ ፈለማ ዘላግሰሉ ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና ሓኪም (Hausarzt) እዩ ዝኽየድ። መብዛሕትኡ ጊዜ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ጀርመን ሓደ ኸም’ዚ ዓይነት ሓኪም (Hausarzt) ኣለዎ። ንኣብነት ካብ ፋርማሲ መድሃኒት ንምእዛዝ ፍቓድ ወይ ትእዛዝ ናይ ሓኪም ምስ ዘድሊ’ውን፡ ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ሓኪም (Hausarzt) እዩ ዝኽየድ።

ንሕሙም ፍሉይ ዝኾነ ሕማም ምስ ዘጥቅዖ ድማ፡ እቲ ልሙድ ሓፈሻዊ ሓኪም ነቲ ሕሙም ኣብ ሓደ ፍሉይ ወይ ስፐሻሊስት ሓኪም ወይ ናብ ሆስፒታል ብቐጥታ ክልእኮ ይኽእል’ዩ።
እዚ ሓፈሻዊ ሓኪም (Hausarzt) ንውሱናት ስዓታት ጥራይ’ዩ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ዝኸፍት። ኣብ ጊዜ ሃንደበታዊ ሕማም ግና፡ ኣብ ሆስፒታል ዝርከብ ኣብ ናይ ህጹጽ እዋን መቐበሊ ግዱኣት (Notafnahme) ኣብ ዝኾነ ጊዜ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኮነ ኣብ እዋን ብዓላት’ውን ረድኤት ክትረኽቡ ይካኣል’ዩ።
ሓደጋ ወይ ሃንደበታዊ ኸቢድ ሕማም ምስ ዘጋጥም፡ ቍጽሪ ተሌፎን 112 ብምድዋል ኣምቡላንስ ከም እትመጽእ ግበሩ።
ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሓካይም ንምርካብ’ውን ኣብ ኢንተርነት ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንደለይቲ ዑቕባ

ኣብ መስርሕ ሕቶ ዑቕባ ዝርከቡን ገና መልሲ ወይ ውሳኔ ዝጽበዩ ዘለዉን ስደተኛታት፡ ሃንደበታዊ ሕማም ምስ ዘጋጥሞም ኣብ ሓኪም ክኸዱ ይፍቀዶም’ዩ። ኣብ ሓኪም ቅድሚ ምኻድኩም ግና፡ ኣብ ሓደ ሓደ ክፍለ ሃገራት ጀርመን ሓደ ክራንከንሻይን (Krankenschein) ዝበሃል ፍሉይ ወረቐት ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት (Sozialamt) ንኽውሃበኩም ከተመልክቱ ይግባኣኩም። እዚ ዓይነት ወረቐት’ዚ፡ ንሕክምና ዝኽፈል ክፍሊት መታን ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት (Sozialamt) ክትሽፍነልኩም፡ ናብ እንዳ ሓኪም ክትማልእዎ ኣለኩም።

ኣእምሮኣዊ ጸገማት ምስ ዘጋጥመኩም፡ ነዚ ዝምልከት ኣገልግሎት ምኽሪ ኣብ ዝህቡ ትካላት ተወከሱ ኢኹም። ኣብኡ ድማ ሓገዝ ክትረኽቡ ኢኹም።

BAFF, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer: Traumatisierte Flüchtlinge (ኣብ ኣእምሮኣዊ-ማሕበራዊ ጸገማት ናይ ስደተኛታትን ስቓይ ዝወረዶም ግዳያትን ዘተኮራ ማእከላት ዘጣመረ፡ ጀርመን ለኸ ዝኾነ ርእሰ ማሕበር፦ ዘሰንብድ ተመክሮን ኣደራዕን ዝወረዶም፡ ትራውማታ ዘለዎም ስደተኛታት)

Zentrum für Flüchtlingshilfen und Migrationsdienste: Psychotherapie (ንስደተኛታት ዝረድእን ንተሰደድቲ ዝኸውን ኣገልግሎት ዝህብ ማእከል፦ ፍወሳ ሕማመ ኣእምሮ)

Informationsverbund Asyl und Migration: Psychosoziale Zentren (ኣብ ጕዳያት ስደተኛታት ዝነጥፋ ማሕበራት ዝጠርነፈን ኣድላዪ ዝኾነ ሓበሬታ ዘካፍል፦ ኣብ ኣእምራዊ-ማሕበራዊ ጕዳያት ዘድሃባ ማእከላት)


die Krankmeldung, die Krankmeldungen: Sie sind krank und können nicht arbeiten? Dann brauchen Sie meistens eine Krankmeldung für den Arbeitgeber. Das ist ein Stück Papier vom Arzt. Darauf steht, dass Sie krank sind und nicht arbeiten können. Auch Kinder brauchen manchmal eine Krankmeldung für die Schule.
der Arbeitgeber, die Arbeitgeber: Das ist zum Beispiel eine Firma. Sie ist Arbeitgeber für die Angestellten. Auch der Staat ist ein Arbeitgeber, zum Beispiel für Lehrer oder Erzieher. Sie haben eine eigene Firma und arbeiten dort? Dann haben Sie keinen Arbeitgeber.
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.
ህጹጽ ኣገልግሎት (der Notdienst, die Notdienste): ሓካይምን ፡ ቤት መሸጣ መድሃኒትን ቀዳመ ሰንበትን ከምኡ ድማ ለይትን ይሰርሑ ። ህጹጽ ሓገዝ ምስእትደሊ ፡ ተረኛ ሓካይምን ቤት መሸጣ መድሃኒትን (ፋርማቻን) ህጹጽ ኣገልግሎት ንምሃብ ድልዋት ዝዀና ኣለዋ።
der Allgemeinarzt/die Allgemeinärztin, die Allgemeinärzte: Ein Arzt für alle Krankheiten. Bei einer Krankheit geht man zuerst zu einem Allgemeinarzt. Wenn der Allgemeinarzt nicht helfen kann, schickt er Sie zum Facharzt, zu einem Spezialisten.
die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen: Diese Versicherung muss man in Deutschland haben. Die Krankenversicherung zahlt meistens die Kosten für den Arzt, das Krankenhaus und für manche Medikamente. Bei Medikamenten muss man einen kleinen Teil selbst bezahlen. Wenn man sehr wenig verdient, kann man beim Ehepartner versichert werden. Die Kinder sind automatisch bei den Eltern versichert.
ጕጅለ ተሓጋገዝቲ (der Helferkreis, die Helferkreise): ጕጅለ ተሓጋገዝቲ ብፍላይ ኣብ ስደተኛታት ዘተኰሩ እዮም። ብሕልፊ ምእንቲ ስደተኛታት ክነጥፉን ክተሓጋገዙን ይፍትኑ። ንስደተኛታት ዝኸውን ናይ መዘናግዒ መደባት’ውን የዳልዉ። ነቲ ዘካይድዎ ንጥፈት መብዛሕትኡ ጊዜ ብወለንታ ይዓምዎ። ዝኽፈልዎ ገንዘብ የብሎምን። ሕቶታት ኣብ ዝህልዉ ክትውከሶም እትኽእል ተሓጋገዝቲ’ውን እዮም።
ናይ ሓኪም ወረቐት (das Rezept, die Rezepte): ብዙሕ ዓይነት ኣፋውስ ብዘይ ናይ ሓኪም ወረቐት ካብ ፋርማሲ ወይ ቤት መድሃኒት ክትገዝእ ትኽእል። ንሓደ ሓደ ኣፋውስ ንምዕዳግ ግን ናይ ሓኪም ወረቐት የድልየካ፡፡ እዚኸኣ ሪሰፕት ይብሃል።
ስደተኛ (der Flüchtling, die Flüchtlinge): ብሕጋዊ ኣዘራርባ ስደተኛ ዝበሃል፡ ብዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ብሔር፡ ፖለቲካዊ እምነት ወይ ኣባል ናይ ሓደ ፍሉይ ጕጅለ ብምዃን፡ ምኽኑይ ካብ ዝኾነ ፍርሒ ተበጊሱ ካብ ግፍዒ ንኽናገፍ ኣብ’ታ መበቈል ሃገሩ ክነብር ዘይክኣለ ዝፈለሰ ወይ ዝተሰደ እዩ። ብተራ ኣዘራርባ ግን ዝኾነ ዑቕባ ዘመልከት ሰብ ስደተኛ ይበሃል።
መስርሕ ጕዳይ ዑቕባ (das Asylverfahren, die Asylverfahren): ሕቶ ዑቕባ ኣብ’ቲ ዝካየድ መስርሕ ጕዳይ ዑቕባ ይምርመርን ይጻረን። ኣብ’ዚ ሃገር ንክትቅመጥ ዘኽእል ቅድመ ኹነት ተማሊኡ ድዩ ኣይተማልአን ወይ ድማ እቲ ዑቕባ ዘመልከተ ሰብ ናብ’ታ መበቈሉ ሃገር እንደገና ክምለስ ይኽእል ድዩ ብምባል ይጻረ ማለት’ዩ።
ናይ ሓኪም መርኣዪ ወረቐት (der Krankenschein, die Krankenscheine): ሓደ ስደተኛ ቕድሚ ናብ ሓኪም ምኻዱ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት ብምኻድ ነዚ ናይ ሓኪም መርኣዪ ወረቐት (Krankenschein) የመልክት። ነዚ ብምሓዝ ጥራይ ናብ ሓኪም ክኸይድ ይኽእል። እቲ ዝኽፈል ናይ ሕክምና ክፍሊት’ውን ይሽፈነሉ። ናይ ሕክምና ካርድ እንተለካ ግን፡ ናይ ሓኪም መርኣዪ ወረቐት ከይሓዝካ ብቐጥታ ናብ ሓኪም ክትከይድ ትኽእል።
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት (das Sozialamt, die Sozialämter): ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት፡ ሓደ ሰብ ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ ዘድልዮ፡ ማሕበራዊ ሓገዝ (Sozialleistungen) ንኽወስድ ክማላእ ዘለዎ ረቋሒታት የማልእ ድዩ ኣየማልእን ዘጻሪ በዓል መዚ እዩ።