መርዓ

መርዓ

መጻምድተይን ኣነን ገና ኣብ ጀርመን ኣይኮንናን ንቕመጥ ዘለና። ኣብ ጀርመን ኢና ግን ክንምርዓው እንደሊ። ሓበሬታ ካበይ ክንረክብ ንኽእል?

ኣበይነይቲ ኸተማ ኢኹም ቃል ኪዳን ክትኣስሩ እትደልዩ? ካብ ጕዳያት ህዝቢ ዘሳልጥ ቤት ጽሕፈት (Standesamt) ናይ’ታ እትደልይዋ ኸተማ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ገና ኣብ ሃገረይ’የ ዝነብር ዘሎኹ። ኣብ ጀርመን’የ ግን ቃል ኪዳን ክኣስር ዝደሊ። ቪዛ’ሞ ከመይ ጌረ ኽረክብ እኽእል?

ንጕዳይ ቪዛ ዝምልከት ዘበለ ኣድላዪ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻኢ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ወጻኢ ሃገር’የ ቃል ኪዳን ኣሲረ። ቃል ኪዳነይ ኣብ ጀርመን ሕጋዊ ተቐባልነት ኣለዎ ድዩ?

ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተፈጸመ ዘበለ ቓል ኪዳን፡ ኣብ ሃገር ጀርመን ተቐባልነት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ሕቶ’ዚ ከተጻርዩዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ’ውን ቃል ኪዳንኩም ኣብ ሃገር ጀርመን ክተመዝግቡዎ ይከኣል’ዩ። ብዛዕባ’ዚ ጕዳይ’ዚ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ድሕረ ገጻት ናይ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻኢ ሓበሬታ ክትረኽቡዎ ትኽእሉ እኹም። ኣብ’ዚ ጠውቑ።

ካብ ወጻኢ ሃገር ንዝተማላእክዎ ናይ ቃል ኪዳነይ ምስክር ወረቐት ኣበየናይ ቦታ ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ክገብር እኽእል?

ኣብ ሓዳረይ ጸገም ኣሎኒ። ሓገዝ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

ንዓበይቲ ተሰደድቲ ኣገልግሎት ምኽሪ ኣብ ዝህብ „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer“ (MBE) ሓገዝ ምርካብ ይከኣል እዩ። ኣብ’ዚ ጠውቑ።


das Standesamt, die Standesämter: Sie möchten heiraten? Sie bekommen ein Kind? Sie möchten sich scheiden lassen? Dann müssen Sie zum Standesamt in Ihrer Stadt.
das Visum, die Visa: Mit einem Visum dürfen Sie in ein anderes Land einreisen. Ein Visum können Sie bei der Botschaft des anderen Landes bekommen.