ንመወሃሃዲ ዝወሃብ ኮርስ (Integrationskurs)

ንመወሃሃዲ ዝወሃብ ኮርስ (Integrationskurs)

ንመወሃሃዲ ዝወሃብ ኮርስ ክንደይ ይወስድ?

መወሃሃዲ ኮርስ 700 ሰዓታት (ናይ ትምህርቲ) ይወስድ።

እቲ ናይ ቋንቋ ትምህርት 600 ስዓታት ዘጣመረ’ዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 4 ክሳዕ 5 ስዓታት ንመዓልቲ ይወስድ። ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቲ ኾይኑ፡ ን6 ክሳዕ 7 ኣዋርሕ ይካየድ። ካብ’ዚ ዝጽዕቕ ኮርሳት፡ ቅድሚ ቐትሪ ወይ ድሕሪ ቐትሪ ወይ ምሸት ዝካየዱ’ውን ኣለዉ። ነቲ ኮርስ ዝህብ ትካል ሕተትዎ ኢኹም።

ትምህርቲ ቋንቋ ምስ ሓለፈ ድማ፡ Orientierungskurs ዝበሃል መላለዪ ኮርስ ኣሎ። እዚ ኮርስ’ዚ ድማ 100 ስዓታት ዘጣመረ ኾይኑ፡ 5 ስዓታት (ናይ ትምህርቲ) ንመዓልቲ’ውን ይወሃብ። ን3 ክሳብ 4 ሰሙናት ድማ ይካየድ። ካብ’ዚ ብዝጽዕቕ ኣገባብ ዝወሃብ ኮርስ፡ ቅድሚ ቀትርን ድሕሪ ቀትርን ወይ ከኣ ምሸት ምሸት ዝካየዱ’ውን ኣለዉ። ነቲ ኮርስ ዝህብ ትካል ሕተትዎ ኢኹም።

ንደለይቲ ዑቕባ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ

ነዚ ዝምልከት ዘበለ ሓበሬታ ኣብ „Integrationskurs“ (መወሃሃዲ ትምህርቲ) ዝብል ጽሑፍ ይርከብ።

ፍሉይ ንምውህሃድ ዝወሃቡ ኮርሳት (ንኣብነት ንመንእሰያት ዝውሃብ መወሃሃዲ ትምህርቲ ወይ ንምጥፋእ ምሃይምነት ዝውሰድ ኮርስ) ብጠቕላላ ክሳብ 945 ናይ ትምህርቲ ስዓታት ዝወስድ’ዩ።

ካብ ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ሓበሬታ ይርከብ’ዩ፦

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Integrationskurse für Asylbewerber (ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (BAMF)፦ መወሃሃዲ ኮርስ ንሓተትቲ ዑቕባ)

እቲ ንምውህሃድ መንእሰያት ተባሂሉ ዝውሃብ ኮርስ ክንደይ ግዜ ይውስድ?

ን945 ስዓታት (ትምህርቲ) ይወስድ።

ናይ ቋንቋ ትምህርቲ 900 ሰዓታት (ናይ ትምህርቲ) ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ናይ መላለዪ (Orientierungskurs) ድማ 45 ሰዓታት ዘጣመረ’ዩ።

መወሃሃዲ ትምህርቲ ኣበይ ክገብር እኽእል?

ነዚ ኮርስ’ዚ ዝቕርባ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ቛንቋ ኣለዋ። ኣብ ከባቢኹም ዝርከባ ትምህርቲ ቛንቋ ዝህባ ኣብያተ ትምህርቲ ደሊኹም፡ ተሌፎን ደውሉለን ወይ ክኣ ኣብ’ዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ተወከሱ ኢኹም።

መወሃሃዲ ኮርስ ክምሃር ኣይደሊን’የ። ግድነት ድዩ ክካፈሎ?

እወ ግድነት’ዩ። ቋንቋ ጀርመን ዘይትኽእሉ ወይ ቍሩብ ጥራይ ትኽእሉ እንተድኣ ዄንኩም፡ ኣብ’ቲ መወሃሃዲ ኮርስ ክትካፈሉ ኣሎኩም። ጕዳያት ወጻእተኛታት ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት (Ausländeramt) ኣብ ሓደ ኮርስ ከም እትካፈሉ ክግድደኩም ይኽእል’ዩ።

ኣብ’ቲ መላለዪ ኮርስ (Orientierungskurs) ክካፈል ግድነት ድዩ?

እወ ግድነት’ዩ። ሓደ ኽፋል ካብ’ቲ ንምውውሃድ ዝውሰድ ኮርስ ብምዃኑ’ዩ። ከምኡ’ውን፡ ኣብ’ዚ ኮርስ ዝወሃበኩም ሓበሬታ ኣብ’ቲ ኣብ መወዳእታ እትገብርዎ መርመራ ስለ ዝመጽእ ከድልየኩም’ዩ። እዚ መርመራ’ዚ ካብ’ቲ ንተሰደድቲ ዝወሃብ Deutschtest für Zuwanderer ዝበሃል ፈተና ቋንቋ ጀርመን ዝተፈልየ’ዩ።

ኣብ’ቲ ናይ መዕጸዊ መርመራ ክካፈልከ ግድነት ድዩ?

ኣብ’ቲ ንምውህሃድ ዝወሃብ ኮርስ ንኽትካፈሉ ግድነት እንተኾይኑ፡ ኣብ መወዳእታ ንዝግበር መርመራ’ውን ክትገብርዎ ግድነት’ዩ። ድሕሪ’ዚ መርመራ ምስክር ወረቐት ወይ ሰርቲፊከይት ስለ ዝወሃብ፡ ንዝኾነ ካልእ ሰብ’ውን ኣገዳስነት ኣለዎ። ብዙሓት ውሃብቲ ስራሕ ወይ ኣስራሕቲ ነዚ ምስክር ወረቐት’ዚ ክርእይዎ’ዮም ዝደልዩ። ስራሕ ኣብ እትደልየሉ ወይ ምስ ወሃብ ስራሕ መፋለጢ ዝርርብ ኣብ እተካይደሉ ጊዜ ክሕግዘካ ይኽእል’ዩ።

ንደለይቲ ዑቕባ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ

ነዚ ዝምልከት ዘበለ ሓበሬታ ኣብ „Integrationskurs“ (መወሃሃዲ ትምህርቲ) ዝብል ጽሑፍ ኣለኩም።

እንተወሓደ ድሕሪ 660 ሰዓታት (ካልእ ፍሉይ ዝኾነ ኮርሳት ዝህልዎ ሰዓታት ካብ’ዚ ክፍለ ይኽእል)፡ እቲ ንምውህሃድ ዝወሃብ ኮርስ ብመዕጸዊ መርመራ „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (ፈተና ቛንቋ ጀርመን ንተሰደድቲ) ከምኡ’ውን ብመዕጸዊ መርመራ "Leben in Deutschland" (ናብራ ኣብ ጀርመን) ይውዳእ።

ኣብ ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ብዛዕባ’ዚ ዝርዝር ሓበሬታ ትረኽቡ፦ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Integrationskurse (ፌደራዊ ቤት ጽሕፈትኢሚግረሽንን ስደተኛታትን፦ መወሃሃዲ ትምህርቲ)

ናብ ኮርስ ክኸይድ ኣይክእልን’የ። ንኣብነት ስለ ዝሓመምኩ ወይ ከኣ ውላደይ ስለ ዝሓመመ። እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ኣብ’ቲ ቛንቋ እትመሃርሉ ቤት ትምህርቲ ደዊልኩም ከም ዘይትመጹ ሓብሩ። ኣብ ሓኪም ኬድኩም ከም ዝተራኣኹም ወይ ውላድኩም ኣብኡ ከም ዝተራኣየ፡ ናይ ሓኪም መረጋገጺ (ኣቴስት) ከም ዝወሃበኩም ግበሩ ኢኹም። ኣብ ሓኪም ከይከድኩምን ናይ ሓኪም መረጋገጺ ከየምጻኹምን ን3 መዓልታት ጥራይ ኢኹም ካብ ትምህርቲ ክተብዅሩ ዝፍቀደልኩም። ኣብ ብዓል መዚ ወይ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ቆጸራ እንተለኩምከ? ሽዑ’ውን ከም ዘይትመጹ ክትሕብሩ ኣለኩም። ካብ’ቲ ቤት ጽሕፈት መረጋገጺ፡ ማለት ኣብኡ ከም ዝነበርኩም ዘረጋግጽ ከም ዝወሃበኩም ግበሩ።

ነቲ ትምህርቲ ቛንቋ ዝህብ ትካል ገዲፈ፡ ኣብ ካልእ ክቕይር እኽእል ዶ?

እወ፡ ግና ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኣይኮነን። መወሃሃዲ ትምህርቲ ብ6 ክፋላት ዝቖመ እዩ። ነፍስ ወከፍ ክፋል ድማ 100 ሰዓታት ናይ ትምህርቲ ዝሓዘ’ዩ። ሓደ ኽፋል ናይ’ቲ ኮርስ ምስ ወዳእኩም፡ ማለት ንኣብነት 100 ወይ 200 ስዓታት ምስ ተምሃርኩም፡ ክትቕይሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ’ቲ ሓዲሽ ቤት ትምህርቲ ናይ ቋንቋ፡ ሓደ ኽፋል ናይ ኮርስ መዓስ ከም ዝጅመር ሕተቱ ኢኹም። ምእንታን ሓንቲ ከይገበርኩም ነዊሕ ጊዜ ከይሓልፈኩም።

ኣብ’ቲ ኮርስ እንታይ የድልየኒ?

ርሳስን ፒሮን፡ ወረቐት፡ መትሓዚ ወይ መደብተሪ (Ordner)፡ ንትምህርቲ ዝኸውን መጽሓፍ ክትዕድጉ ይግባኣኩም። መዝገበ ቓላት’ውን ምናልባት ክትገአዝኡ ትደልዩ ትኾኑ። እቲ ኮርስ ዝህብ ትካል፡ ኮርስ ቅድሚ ምጅማሩ ብዝርዝር ክገልጸልኩም’ዩ።

ዕረፍቲ ክወስድ እኽእል ድየ?

ብሓፈሽኡ እወ። ብዛዕባ’ዚ ግን ምስ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻእተኛታት (Ausländeramt) ከምኡ’ውን ነቲ ኮርስ ምስ ዘካይዶ ትካል ምዝርራብ ከድልየኩም’ዩ። ዕረፍቲ ክትወስድሉ እትኽእሉ ዝሰማማዕ ጊዜ ኣይሰኣንን’ዩ። ሓደ መወሃሃዲ ኮርስ ኣብ 6 ክፋላት ዝተኸፍለ’ዩ። ሓደ ኽፋል ድማ 100 ስዓታት ዝሓዘ’ዩ። ሓደ ኽፋል ወዲእኩም፡ ማለት ንኣብነት 100 ወይ 200 ስዓታት ምስ ተማሃርኩም፡ ዕረፍቲ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ብድሕሪኡ ካብ ዕረፍትኹም ምስ ተመለስኩም፡ ነቲ ዝስዕብ ካልእ ክፋል ክትቕጽልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ግና ኣብ ካልእ ኮርስ ኢኹም ክትቅጽልዎ እትኽእሉ። ሓደ ሓደ ኮርሳት’ውን ዕረፍቲ ይገብራ’የን።

ስለምንታይ’ዩ ዝኾነ ሓታቲ ዑቕባ ኣብ ሓደ ንምውህሃድ ዝወሃብ ኮርስ ንኽካፈል ግቡእ መሰል ዘይብሉ?

ሓደ ተሰዲዱ ወይ ፈሊሱ ንጀርመን ዝኣተወ (Migrant) ኣብ ሓደ መወሃሃዲ ኮርስ ንኽካፈል ይፍቀዶ ድዩ ወይ’ውን ንኽካፈል ክግደድ ይካኣል ድዩ ንዝብል ሕቶ፡ ኣብ ጀርመን ናይ ምንባርን ምጽናሕን ጕዳያት ዝውስን ሕጊ (Aufenthaltsgesetz) (§§ 44 und 44a des AufenthG, § 11 Abs. 1 FreizügG EU und § 9 Abs. 1 BVFG) ሓንጺጽዎ ይርከብ። ብዓይኒ’ዚ ሕጊ’ዚ ድማ ኣብ መንጎ ወጻእተኛታት (Ausländer)፡ ዜጋታት ኤውሮጳዊ ሕብረት (Bürger der Europäischen Union)፡ ካብ ሶቬት ሕብረት ነበር ዝተመልሱ ትውልደ ጀርመናውያን (Spätaussiedler)፡ ናይ ሃገር ጀርመን ዜግነት ዘለዎም (deutsche Staatsangehörige) ፍልልይ ኣሎ።

ኣብ ሃገር ጀርመን ናይ ምንባር ፍቓድ ንኽረክብ ተስፋ ዘለዎ ሓታቲ ዑቕባን ደላይን ዑቕባ፡ ኣብ መወሃሃዲ ኮርስ (Integrationskurs) ንኽካፈል መሰል ኣለዎ።

መጽንሒ ፍቓድ (Aufenthaltsgestattung ዝበሃል)፡ ካብ ምጥራዝ ዘድሕን ፍቓድ (Duldung ዝበሃል) ወይ መንበሪ ፍቓድ (Aufenthaltserlaubnis ዝበሃል) ዘለዎም ሓተትቲ ዑቕባ፡ ኣብ’ዚ ሃገር’ዚ ንኽነብሩ ጽቡቕ ዕድል ኣለዎም። ካብ ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢምግረሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ብዛዕባ ዝተፋላለዩ ኹነታትን ኣገባብን ኣድላዪ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: FAQ: Integrationskurse für Asylbewerber (ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን (BAMF)፦ ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት (FAQ)፦ ንሓተትቲ ዑቕባ ዝወሃቡ መወሃሃዲ ኮርሳት)


die Unterrichtsstunde, die Unterrichtsstunden: Eine Unterrichtsstunde im Integrationskurs dauert 45 Minuten.
der Kursträger, die Kursträger: Das sind Sprachschulen, die Integrationskurse machen. Sie können Informationen von der Sprachschule bekommen oder im Internet.
der Deutschtest für Zuwanderer: der Deutschtest für Zuwanderer: Das ist die Abschlussprüfung im Integrationskurs. Sie machen die Prüfung am Ende vom Integrationskurs. Sie können dann Deutsch auf dem Niveau A2 oder B1.
der Arbeitgeber, die Arbeitgeber: Das ist zum Beispiel eine Firma. Sie ist Arbeitgeber für die Angestellten. Auch der Staat ist ein Arbeitgeber, zum Beispiel für Lehrer oder Erzieher. Sie haben eine eigene Firma und arbeiten dort? Dann haben Sie keinen Arbeitgeber.
das Vorstellungsgespräch, die Vorstellungsgespräche: Sie haben sich auf eine Stelle beworben? Der Arbeitgeber findet Ihre Bewerbung interessant? Dann möchte er Sie kennenlernen und mehr über Sie wissen: Er lädt Sie zu einem Gespräch ein. Das ist das Vorstellungsgespräch. Allgemeine Informationen über ein Vorstellungsgespräch bekommen Sie in der Arbeitsagentur/beim Job-Center.
der Attest, die Atteste: Sie sind krank und können nicht arbeiten? Dann brauchen Sie meistens ein Attest für den Arbeitgeber. Das ist ein Stück Papier vom Arzt. Darauf steht, dass Sie krank sind und nicht arbieten können. Auch Kinder brauchen manchmal ein Attest für die Schule.
das Ausländeramt, die Ausländerämter: Auch Ausländerbehörde. Hier gehen Sie hin, wenn Sie neu in Deutschland sind. Aber auch, wenn Ihr Visum bald endet und Sie eine Verlängerung brauchen. Im Rathaus in Ihrer Stadt kann man Ihnen sagen, wo das Ausländeramt ist.
ዛዛሚ ፈተና (die Abschlussprüfung, die Abschlussprüfungen): እዚ መርመራ ወይ ፈተና እዚ ሓደ ኮርስ ወይ ሞያ ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ይካየድ። ኣብ ምዝዛም ናይ ሓደ ናይ ምውሕሓድ ኮርስ ማለት / ኢንተግራስዮንስ ኮርስ / ፈተና ቋንቋ ጀርመን ንስደተኛታትን ወይ ሓደስቲ ምጻእ ይውሰድ። ተኻፈልቲ ናይዚ ኮርስ ኣዚ ነቲ ዛዛሚ መርመራ ማለት /ኣብሽሉስ ፕሩፉንግ/ ክወስዱ ኣሎዎም። ንተወሳኺ ሓበሬታ BAMF ተመልከት።
ኤውሮፓ ሕብረት (die EU, die Europäische Union): ኤውሮፓ ሕብረት ቁጠባውን ምሕዝነት ኣብ ሞንጎ ኤውሮፓ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ 27 ኣባላት ሃገራት ኣለዋ። ሓባራዊ ናይ ናጽነትን ማዕርነትን ዲሞክራስን ኣረኣእያ ኣለወን። ሃገራት ናይ ሓባር ዕዳጋ ንፍርያተንን ንስራሕ ዝምልከት ስምምዕ ኣለወን። ንኣብነት ፡ ሓደ ዜጋ ኣባል ኤውሮፓዊት ሕብረት ናይ ዝኾነት ሃገር፡ ኣብ ካልእ ኣባል ሃገር ከይዱ ክሰርሕን ክቕመጥን ይኽእል። ካብኣታተን 17 ሃገራት ካብ ሞንጎኣን ሓደ ዓይነት ገንዘብ ኣለወን። ኤውሮ ይበሃል።
ኣመልካቲ ዑቕባ (der Asylbewerber, die Asylbewerber): ሕቶ ዑቕባ ዘቕረበ ሰብ ሓታቲ ዑቕባ ይበሃል።
መንበሪ ፍቓድ (die Aufenthaltsgestattung, die Aufenthaltsgestattungen): Aufenthaltsgestattung ተባሂሉ ዝስመ መጽንሒ ፍቓድ ድማ፡ ክሳዕ መስርሕ ጕዳይ ዑቕባ ዝውዳእ፡ ኣመልካቲ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ጀርመን ንኽጸንሕ ዘረጋግጽ ፍቓድ እዩ። እዚ ዓይነት ፍቓድ’ዚ ኣለካ ማለት፡ ንኽትነብር ተፈቒዱልካ ማለት ኣይኮነን። ምስ Aufenthaltstitel ከምኡ’ውን Aufenthaltserlaubnis ኣወዳዲርካ፡ ብዙሕ ደረትን ቀይድን ዘለዎ መጽንሒ ፍቓድ እዩ።
ዱልዱንግ (ካብ ምጥራዝ ዘድሕን ጊዝያዊ መጽንሒ ፍቓድ) (die Duldung, die Duldungen): Duldung፡ ስደተኛ መሰል ናይ ምጽናሕ ከም ዘይረኸበን፡ ይኹን’ምበር ንጊዜኡ ክጥረዝ ከም ዘይክእል ዘረጋግጽ ናይ መጽንሒ ወረቐት’ዩ። ንጀርመን ክትገድፋ’ኳ እንተተበየነልካ፡ ብሓደ ሓደ ምኽንያታት ግን ንጊዚኡ ዘይክኣል ምስ ዝኸውን ዱልዱንግ ይወሃበካ። ንኣብነት ፓስፖርት እንተዘይብልካ ወይ ሕሙም ምስ ትኸውን ወይ ክኣ እቲ ኽትምለሶ ዝተበየነልካ ሃገር ውግእ ምስ ዝህልዎ እዩ። ዱልዱንግ እተውሃበካ ምኽንያታት ውዱቕ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ኽኣ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ይፍጸም።
መንበሪ ፍቓድ (die Aufenthaltserlaubnis, die Aufenthaltserlaubnisse): ኣመልከትቲ ዑቕባ፡ Aufenthaltserlaubnis ተባሂሉ ዝስመ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝሕዙ፡ ንውሱን ዝኾነ ጊዜ ኣብ ጀርመን ክጸንሑ ይፍቀደሎም። ከከም’ቲ ዝተዋህበ ናይ ተቐባልነት ዓይነት፡ እቲ ዝወሃብ Aufenthaltserlaubnis ዝበሃል መንበሪ ፍቓድ ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት መንበሪ ፍቓድ ዝወሃቦ ሰብ፡ ወይ ብቑዕ ሓታቲ ዑቕባ (Asylberechtigter) ተባሂሉ ዝተመስከረሉ ወይ ድማ ብቑዕ ስደተኛ ዝተባህለ እዩ። እዚ ፍቓድ’ዚ ንሰለስተ ዓመት የገልግል። ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ዑቕባ ብቑዕነት ዝረኸበ (subsidiär Schutzberechtigter) ኣመልካቲ ድማ፡ ኣብ ፈለማ እዋን ንሓደ ዓመት ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ይወሃቦ።