ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን

ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን

ብኣጋኡ ምዅስኳስ

ንውላደይ ኣብ ኪንደርጋርተን (መዋእለ ህጻናት ክሳዕ ፋዱስ) ወይ ኣብ ኪታ (ክሳዕ ድሕሪ ቐትሪ) መዓስ’የ ከመዝግቦ ዘለኒ?

ብዝተኻእለ መጠን ኣቐድም ኣቢልኩም ክተመዝግቡዎ ፈትኑ። ኣብ ገሊኤን ከተማታት እኹል ቦታ የለን። ቆልዓ ምስ ተወልደ ጀሚርኩም እምበኣር ቦታ ክትደልይሉን ክተመዝግብዎን ኣለኩም።

ንደለይቲ ዑቕባ ዝኸውን ተወሳኺ ሓበሬታ

ነብሲ ወከፍ ስደተኛ ዝኾነ ቆልዓ፡ ልክዕ ከም ኵሎም ካልኦት ቈልዑት ኣብ ጀርመን ካብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣትሒዙ ኣብ ኪንደርጋርተን ቦታ ናይ ምርካብ ማዕረ መሰል ኣለዎ። ናይ መጀመርያ መዕቘቢ ሰፈር ገዲፉ ናብ ሓደ ምምሕዳራዊ ከባቢ ወይ ኮም (Kommune) ካብ’ታ ዝውዛዓላ ዕለት ጀሚሩ’ዩ ነዚ መሰል’ዚ ዝህልዎ።

ንውላደይ ከመይ ጌረ ኣብ መዋእለ ህጻናት (ኪንደርጋርተ) ቦታ ክረኽበሉ እኽእል?

ዳርጋ ኣብ ኵለን ቦታታት ጀርመን ንቖልዑት ዝኸውን መዋእለ ህጻናት (ኪንደርጋርተ) ኣሎ። ጕዳያት መንእሰያት ዝምልከቶ ብዓል መዚ (Jugendamt) ኣብ ከባቢኹም ናይ ዝርከባ መዋእለ ህጻናት ሊስታ ኣለዎ። ነጻ ቦታ ኣሎ ድዩ የለን ንምፍላጥ ድማ ኣብ’ቲ መዋእለ ህጻናት ደዊልኩም ሕተቱ ኢኹም። ጊዜ ከይሓለፈ ብኣጋኡ ኸኣ ንውላድኩም ኣመዝግቡዎ። ሓደ ፎርም መሊእኩም ነቶም ኣካየድቲ መዋእለ ህጻናት ክተቕርብሎም ይግባእ። ናብ’ቲ መዋእለ ህጻናት ኬድኩም ድማ ክትርእይዎ ይካኣል’ዩ። ኣብ’ቲ መጀመርያ ዝደለኽሞ መዋእለ ህጻናት ነጻ ቦታ ከይርከብ ስለ ዝኽእል፡ ኣማራጺ ዝኸውን እንተወሓደ ተወሳኺ ኻልእ’ውን ድለዩ ኢኹም።

ውላደይ 2 ዓመት ጥራይ እዩ ጌሩ። ናብ መዋእለ ህጻናት ክኸይድ ይኽእል ዶ?

ኣብ ገሊአን መዋእለ ህጻናት እወ ይኽእል። መጀምርያ ግና ንገለ ስዓታት ጥራይ’ዩ። ውላድኩም ድማ ምስ’ቲ ሓዲሽ ከባቢ ክለማመድ ይኽእል። ድሕሪ’ዚ ኣብ መዋእለ ህጻናት ንነዊሕ ጊዜ ክጸንሕ እንከሎ ይቐለሉ’ዩ። ድሕሪኡ ኣብ መዋእለ ህጻናት ምሉእ ቦታ ክረክብ ይኽእል። ኣብ ኪንደር ክሪፐ ዝብሃል መዋእለ ህጻናት’ውን ክኣቱ ይኽእል’ዩ።

ውላደይ ቋንቋ ጀርመን ኣይክእልን’ዩ። ናብ መዋእለ ህጻናት ክኣቱ ይኽእል ዶ?

እወ፡ ጸገም ኣይኮነን። ቆልዑ ቀልጢፎም’ዮም ቋንቋ ዝምሃሩ። ከይተዛረቡ’ውን ጸወታ ክጻውቱ ይኽእሉ’ዮም። እቲ ዘድሊ ምስ ካልኦት ቆልዑን ምስ’ቲ ሓዲሽ ቋንቋን ዝህልዎም ርክብ ’ዩ።

ውላደይ ኣብ መዋእለ ህጻናት ስፖርት ክገብር ይኽእል ዶ?

ኣብኡ ስፖርት መግበሪ የለን። ብዙሓት መዋእለ ህጻናት ግና ምስ ቆልዑ ስፖርታዊ ጸወታ የካይዳ’የን። መብዛሕትኡ ጊዜ ምስ’ቶም ህጻናት ናይ እግሪ ሓጺር ዙረት ይገብራ። ወይ ድማ ኣብ ደገ ቈልኡ ክጻወትሉ ዝኽእሉ ዓቢ ሜዳ ይርከብ’ዩ። ህጻናት ብዙሕ ክንቀሳቐሱ ዘኽእል ዕድልሲ ኣይስኣን’ዩ።

እቶም ንህጻናት ዝኹስኩሱ ናይ መዕበያ መምሃራን (Erzieher) ክንደይ ይኾኑ ?

ከም ግቡእ 20 ህጻናት 2 ናይ መዕበያ መምሃራን ኣለዉዎም።

ውላደይ ዝብላዕ መግቢ ይረክብ ድዩ?

ኣብ ዝኾነ መዋእለ ህጻናት ኣይኮነን ንህጻናት ዝኸውን ዝብላዕ መግቢ ዘሎ። ኣብ’ቲ መግቢ ዘይቅረበሉ መዋእለ ህጻናት ውላድኩም መግቢ ክማላእ ኣለው። ኪታ ዝብሃል መዋእለ ህጻናት ግን መብዛሕትኡ ጊዜ መግቢ ይቕርባ’የን። ብዝበለጸ ንውላድኩም ኣብ’ቲ መዋእለ ህጻናት ከተመዝግቡዎ እንከለኹም ብዛዕባ’ዚ ሕተቱ ኢኹም።

ስርዓተ ትምህርቲ

ንውላደይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመዝግቦ ግድነት ድዩ?

ኣብ ጀርመን ቆልዑት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ኣለዎም። ኣብ ሓደ ሓደ ኽፍለ ሃገራት ጀርመን፡ ዋላ ዘይተጻረየ መቐመጢ ፍቓድ ዘለዎም ቆልዑ’ውን፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምኻድ ግዴታ ኣለዎም። ከም’ቲ ግቡእ ሓያሎ ኣዋርሕ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ንውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከተመዝግቡዎ ኣሎኩም። ውላድኩም ናይ ጀርመን ትምህርቲ ተማሂሩ እንተድኣ ወዲኡን ሰርቲፊከይት ሒዙን ጽቡቕ’ዩ። ኣብ ጀርመን ቆልዑት ክሳዕ 9 ዓመታት፡ ኣብ ገሊአን ክፍለ ሃገራት ጀርመን ድማ ክሳዕ 10 ዓመታት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱን ክምሃሩን ግድነት’ዩ።

ወላደይ ወዲ ኽንደይ ዓመት ምስ ኮነ’ዩ ትምህርቲ ክጅምር ዝግብኦ?

ህጻናት ደቂ 6 ወይ 7 ዓመታት ምስ ኮኑ’ዮም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ። መብዛሕትኡ ጊዜ ንኣሽቱ ቆልዑ ሓዲሽ ቋንቋ ንኽምሃሩ ጸገም የብሎምን። ቋንቋ ጀርመን ጽቡቕ ጌሮም ክዛረቡ ገና ጸገም እንተድኣ ሃልይዎም፡ ኣብ’ቲ ዝኸድዎ ቤት ትምህርቲ ተወሳኺ ሓገዝ ናይ ቋንቋ ጀርመን ይቕረበሎም’ዩ።

ደቀይ ኣብ ገዛይ (ናብ ቤ/ትምህርቲ ከይሰደድኩ) ባዕለይ ክምህሮም እኽእል ድየ?

ከም’ቲ ግቡእ ኣይክኣልን’ዩ።

ናይ ትምህርቲ መዓልቲ መዓስ’ያ ትጅመርን ትውዳእን?

ትምህርቲ ኣብ መንጎ ስዓት ሸውዓተን ፈረቓን ሸሞንተን (07፡30-08፡00) ናይ ንግሆ ዘሎ ጊዜ ይጅምር። ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ስዓት ዓሰርተው ሓደ (11፡00) ወይ ሰዓት ዓሰርተው ክልተ (12፡00) ክውዳእ እንከሎ፡ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ግና ክሳዕ ሰዓት ሓደ ናይ ድሕሪ ቐትሪ (13፡00) እዩ ዝኸይድ። ሓደ ሓደ ጊዜ’ውን ካብ’ዚ ንላዕሊ ክነውሕ ይኽእል። ንምሉኣ መዓልቲ፡ ክሳዕ ከባቢ ስዓት ኣርባዕተ ናይ ድሕሪ ቐትሪ (16፡00) ዝቕጽል ትምህርቲ ዝህባ ኣብያተ ትምህርቲ’ውን ኣለዋ። ኣብኡ እቶም ቆልዑ መብዛሕትኡ ግዜ ዕዮ ገዝኦም ይገብሩን መግብ ድማ ይውሃቦም’ዩ። ናብ ስራሕ ትኸዱን ኣብኡ ትውዕሉን እንተድኣ ኮንኩም፡ እዚ ምስ ኩነታትኩም ዝሰማማዕ ጽቡቕ’ዩ። እዚ ኣገባብ’ዚ ኣብ ኵሉ ዓይነት ኣብያተ ትምህርቲ ይርከብ።

ውላደይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር’ዩ ዝደሊ። ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ኣለዎ?

ዝሓሸ ናብ ግዩምናዝዩም ክኸይድ ኣለዎ። ኣብ’ዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ’ዚ ምስ ከደ፡ ብቀጥታ ማትሪክ ክገብር ይኽእል’ዩ። ኣብ ካልእ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ወዲኡ’ውን፡ ማትሪክ ጸኒሑ ክገብር ወይ ድማ ናብ ግዩምናዝዩም ክቕይር ይኽእል’ዩ።

ንደለይቲ ዑቕባ ዝኸውን ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብ’ቲ እትነብሩሉ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ነባርነት (Einwohnermeldeamt) ኬድኩም ተወከሱ ኢኹም። እቲ እትውከስዎ ኣካል ነታ ትሰማማዕ ቤት ትምህርቲ ይራኸባን የራኽበኩምን።

ቋንቋ ጀርመን ክዛረቡ ዘይክእሉ ቆልዑን መንእሰያትን፡ መጀመርያ ኣብ መሰጋገሪ ኽፍልታት ዝበሃል (Übergangsklassen) እዮም ዝኸዱ። ዝኾነ ግይምናዝዩም ኣይኮነን ግን ከም’ዚ ዓይነት መሰጋገሪ ኽፍልታት (Übergangsklassen) ዘለዎ። ከም’ዚ እንተኾይኑ፡ ፈለማ ኣብ ሓደ ኻልእ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ኣለዎም።

16 ዓመት ዝመልኡ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ከም’ቲ ልሙድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሞያ (Berufsschule) እዮም ዝኣትዉ።

ኣብ ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢምግሬሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ብዛዕባ ስርዓተ ትምህርቲ ጀርመን ዝያዳ ሓበሬታ ኣለኩም፦

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Schulsystem (ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽንን ስደተኛታትን፦ ስርዓተ ትምህርቲ)

ኣብ ሃገር ጀርመን ሓደሽቲ ኢና። ውላደይ ቋንቋ ጀርመን ክዛረብ ኣይክእልን’ዩ። ኣብ ናይ ጀርመን ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ይኽእል ዶ?

እወ ይኽእል’ዩ። ንኣሽቱ ቈልዑ ቀልጢፎም’ዮም ቋንቋ ዝምሃሩ። ንዕብይ ዝበሉ ቆልዑት ድማ መሰጋገሪ ኽፍሊ ወይ ፍሉይ ዝኾነ ትምህርቲ ቛንቋ ጀርመን ኣብ’ቲ ዝኸድዎ ቤት ትምህርቲ ይወሃብ’ዩ።

ቤት ትምህርቲ ክመርጽ እኽእል ድየ?

ኵሉ ጊዜ ኣይካኣልን’ዩ። መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ንእሽቱ ኸተማታት’ውን ኣሎ። ውላድኩም ኣብኡ’ዩ ንቤት ትምህርቲ ክኸይድ ዘለዎ። ኣብኡ ድማ ምሓዙት ይረክብን ይገብርን። ካብ’ዚ ንላዕሊ ዝቕጽል ትምህርቲ ዝህባ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ኣብ ኵሉ ቦታታት ኣይኮናንን ዝርከባ። ስለ’ዚ ኣብ’ቲ ከባቢኹም ትሰማማዕ ቤት ትምህርቲ ምርካብ ከድሊ’ዩ።

ንደለይቲ ዑቕባ ዝኸውን ተወሳኺ ሓበሬታ

ትሰማማዕ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምድላይን ምርካብን፡ ኣብ’ቲ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ነባርነት (Einwohnermeldeamt) ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብኡ ኼድኩም እትውከስዎ ኣካል ምስ’ታ እትሰማማዕ ቤት ትምህርቲ ርክብ ይገብር። ካብኡ ነታ ቤት ትምህርትን ነቶም መማህራንን ክትላለዩዎም ኢኹም።

ውላደይ ብኣውቶቡስ ናይ ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ክጉዓዝ ይኽእል ድዩ?

ናይ ትምህርቲ ኣውቶብስ እትህሉ፡ እቲ ዝኸድዎ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኣ ቦታ ምስ ዝኸውን ጥራይ’ዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ’ቲ እትነብሩዎ ኸተማ እንድሕር ዝርከብ ኮይኑ ግና፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ብህዝባዊ መጕዓዝያ ክመላለሱ ኣለዎም። ንኣብነት ብኣውቶብስ ወይ ብባቡር ትሕተ ምድሪ (ብኡባን)። መብዛሕትኡ ጊዜ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ’ቲ እትነብሩዎ ቐረባ ስለ ዝኾነ፡ ቆልዑ ብእግሮም’ውን ክኸዱ ይኽእሉ’ዮም።

ወላደይ ኣብ ትምህርቲ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ። ንመን ክውከስን ክሓትትን እኽእል?

መጀመርያ ነቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ነቶም መምሃራን ተወከስዎም ኢኹም። ኣብኡ ምናልባት ኣብ ትምህርቲ ዝተሓጋገዝ ሰብ (Nachhilfe) ከማጽኡልኩም ይኽእሉ’ዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዝወሃብ ትምህርታዊ ሓገዝ ብሰዓት ዝሕሰብ ክፍሊት ይኽፈሎ’ዩ።

ብነጻ ዝሕግዙ ወለንታውያን ሰባት’ውን ኣለው’ዮም። ነዚ ብዝምልከት፡ ንተሰዲዶም ዝመጹ ምኽሪ ንዝህብ ኣካል (Migrationsberatung) ተወከሱ ኢኹም። ነዚ ኣብ „Hilfe finden“ („ሓገዝ ንምርካብ“) ዝብል መምርሒ (Rubrik)፡ ኣብ ትሕቲ „Wichtige Adressen: Beratung, Behörden und Deutschkurse“ („ኣገድስቲ ኣድራሻታት፦ ኣማኸርቲ፡ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ጽሕፈት፡ ናይ ቋንቋ ጀርመን ኮርሳት“ ዝብል ክትረኽቡዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ቤት ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን

ሞያዊ ስልጠና ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ (Ausbildung) ኣበይ ክገብር እኽእል?

ብዙሓት ካምፓኒታት ሞያዊ ስልጠና ይህባን’የን። ንመጻኢ ኣንታይ ክትገብሩ ከም እትደልዩ ሕጂ ሕሰቡሉ ኢኹም። ሽዕኡ ሞያዊ ስልጠና ክትገብርሉ እትኽእሉ ቤት ትምህርቲ ድለዩ ኢኹም። ርግጸኛ እንተድኣ ዘይኮንኩም ኣቐዲምኩም ልምምድ (Praktikum) ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንደለይቲ ዑቕባ

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ጀርመን፡ ኣብ መዳይ ኢደ ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ሓደ ሞያ ከምኒ ነርስ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ተደላይነት ኣለዎም። ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ዝስዕብ መርበብ ትረኽቡ ኢኹም፦

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesagentur für Arbeit: Make it Germany – gefragte Berufe in Deutschland (ፌደራዊ ሚንስትሪ ቁጠባን ጸዓትን፡ ፌደራዊ ሚንስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ጕዳያትን፡ ፌደራዊ ኣጀንስያ ስራሕ፦ Make it Germany - ተደላይነት ዘለዎም ሞያታት ኣብ ጀርመን

ምያዊ ትምህርቲ መን ክገብር ይኽእል?

ኣብ ሃገርኩም ሞያዊ ትምህርቲ እንተድኣ ዘይተማሂርኩም፡ ኣብ ጀርመን ሞያዊ ስልጠና ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ንምግባር ግና ኣቐዲምካ ክማላእ ዘለዎ ትምህርቲ ከም ዝወዳእኩም ምስክር ወረቐት (ሰርቲፊከይት) ክህልወኩም ኣለዎ።

ሞያዊ ትምህርቲ መዓስ ክምሃር እኽእል?

መብዛሕትኡ ጊዜ ሞያዊ ትምህርቲ ኣብ ወርሒ ንሓሰን መስከረምን’ዩ ዝጅመር። ስለ’ዚ ኣቐዲምኩም ብጊዜኡ ሞያዊ ትምህርቲ ክትገብርሉ እትኽእሉ ቦታ ድለዩን ርኸቡን ኢኹም።

ኣብ ዩኒቨርሲት ንኽምሃር ገንዘባዊ ሓገዝ ኣሎ ድዩ?

ብዙሓት ተማሃሮ ብመሰረት ባፍዌግ (BaföG) (Bundesausbildungsförderungsgesetz ንትምህርቲ ዝወሃብ ደገፍ ዝምልከት ፌደራዊ ሕጊ) ገንዘባዊ ሓገዝ ንኽረኽቡ ከመልክቱ ይኽእሉ’ዮም። ብመልክዕ ለቓሕ ድማ ገንዘብ የለቃሓኩም ማለት’ዩ። ትምህርትኹም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳእኩም ድማ፡ ነቲ ዝተለቃሕክሞ ገንዘብ ብዘይ ወለድ ክትመልስሉ ኣለኩም። ንመምሃሪ ዝውሃብ ለቓሕ (Bildungskredit ዝብሃል) እውን ኣሎ። ብዛዕባ BaföG ከምኡ’ውን Bildungskredit ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ኣብ’ዚ ዝስዕብ እተዉ፦ Bundesministerium für Bildung und Forschung

ትምህርቲ ወይ ሞያዊ ስልጠና ከም ዝወዳእኩ ዝምስክር ወረቐት (ሰርቲፊኬት) ከመይ ጌረ ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ክገብር እኽእል?

ኣብ ጀርመን ኣብ ብዙሓት ሞያታት (ንኣብነት ኣብ ከም ሓኪም ወይ መምህር)፡ ንጹር ዝኾነ ትምህርትን ብቕዓትን እንተሊካ ጥራይ’ዩ ክትሰርሓሎም ዝፍቀደካ። ዝወዳእክሞ ሞያዊ ትምህርቲ ወይ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣለኩም ድዩ? ከምኡ እንተድኣ ኾይኑ፡ ዶኩመንት ዝኾነ ወረቓቕትኹም ተፈላጥነት ይረክብ ድዩ ኣይረክብን ግድነት ክጻረ ኣለዎ። ወረቓቕትኹም ተፈላጥነት እንተድኣ ረኺቦም ድማ ፍቓድ ስራሕ ይውሃበኩም።

ምስክር ወረቓቕትኩም (ሰርቲፊከይት) ተፈላጥነት ንኽረክብ ሓገዝ ትደልዩ ዲኹም? ዘድሊ እንተኾይኑ፡ ኣብ ፖርታል ሓበሬታ ዝኾነ „Anerkennung in Deutschland“ („ተፈላጥነት ኣብ ጀርመን“) ተወከሱ ኢኹም። ኣብኡ ክትድውልሉ እትኽእሉ ቍጽሪ ስልኪ ኣሎ፦ +49 30-1815-1111

ከም ደላይ ዑቕባ መጠን ልምምድ ስራሕ (Praktikum) ንምግባር ከመይ ጌረ ከመልክት እኽእል?

ክትውከስዎን ክተሓባበረኩምን ዝኽእል ኣካል ኣጀንስያ ወይ ቤት ጽሕፈት ስራሕ (Agentur für Arbeit) እዩ። ሓተትቲ ዑቕባ ከምኡ’ውን ካብ ምጥራዝ ዝደሓኑ፡ ማለት ዱልዱን (Duldung) ዘለዎም ሰባት፡ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻእተኛታት (Ausländerbehörde) እንተፍቂዱን ኣብ’ቲ ዝወሃብ መጻንሒ ፍቓድ (Aufenthaltsgestattung ዝዓይነቱ) ከምኡ’ውን ኣብ ዱልዱን ንኽትሰርሕ ይፍቀድ’ዩ ዝብል መፈለጥታ ምስ ዝገብረልካ ጥራይ’ዩ ክሰርሑ ዝፍቀዶም። በዚ ምኽንያት’ዚ፡ ሓተትቲ ዑቕባን ካብ ምጥራዝ ዝደሓኑ ሰብ ዱልዱን፡ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሮም ካብ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻእተኛታት (Ausländerbehörde) ፍቓድ ንኽውሃቦም ከመልክቱ ኣለዎም። ከም’ቲ ልሙድ፡ እዚ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻእተኛታት ድማ ካብ ፌደራዊ ኣጀንስያ ስራሕ (Bundesagentur für Arbeit) ነቲ ስራሕ ከም ዝሰማማዓሉ መረጋገጺ ከምጽእ ኣለዎ። ንስደተኛታት ኣብ’ተን ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ ስራሕ ኣይፍቀደሎምን እዩ።

ብዛዕባ ናይ ስራሕ ምምዳት (Praktika) ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ክትረኽቡ ኢኹም፦

IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen: Praktikumsdatenbank Integrationsbetrieb, Handwerk (IQ መርበብ ኖርድራይን-ቬስትፋለን፦ ማዕከን ልምምድ መወሃሃዲ ቤት ስራሕ፡ ኢደ ስርሓት)

Bundesagentur für Arbeit: „Praktika“ und betriebliche Tätigkeiten für Asylbewerber und geduldete Personen (ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ኣጀንስያ ስራሕ፦ ንሓተትቲ ዑቕባን ዱልዱን ንዘለዎምን ዝኸውን „ናይ ስራሕ ልምምዳት“ ከምኡ’ውን ኢደ ስርሓት)

der Kindergarten, die Kindergärten: Die Kinder sind zusammen mit anderen Kindern in einer Gruppe. Es gibt Kinder von 3 bis 6 Jahren im Kindergarten. Die Kinder lernen etwas von den älteren Kindern und von den Erzieherinnen/Erziehern. Die meisten Kindergärten haben auch einen Spielplatz draußen. Ein Kindergarten, in dem die Kinder den ganzen Tag sind, heißt auch Kita.
das Jugendamt, die Jugendämter: Das Jugendamt hilft Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern. Es gibt zum Beispiel eine psychologische Beratung bei Problemen in einer Familie. Manchmal sind die Probleme so groß, dass ein Kind nicht mehr in der Familie bleiben kann. Dann sucht das Jugendamt eine andere Familie, die das Kind für einige Zeit zu sich nimmt. Jugendämter haben oft auch Kindergärten/Kitas. In jeder Stadt ist ein Jugendamt.
die Kinderkrippe, die Kinderkrippen: Eine Einrichtung für kleine Kinder im Alter von ein paar Monaten bis 3 Jahre.
der Erzieher/die Erzieherin, die Erzieher: Das ist ein Beruf. Man muss dafür eine Ausbildung an einer Fachschule oder Berufsfachschule machen. In der Ausbildung hat man Fächer wie Psychologie, Pädagogik, Gesundheit, Sport und so weiter. Erzieher arbeiten zum Beispiel in einem Kindergarten, in einem Kinderheim (ein Ort für Kinder ohne Eltern) oder beim Jugendamt.
die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas): Wie ein Kindergarten: Hier können die Kinder den ganzen Tag bleiben, normalerweise bis 16 oder 17 Uhr.
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.
der Aufenthaltsstatus: Der Aufenthaltsstatus regelt zum Beispiel, wie lange Sie in Deutschland bleiben dürfen oder ob Sie in Deutschland arbeiten dürfen. Wenn Sie einen Aufenthaltsstatus haben, sind Sie legal in Deutschland.
die Ganztagsschule, die Ganztagsschulen: In dieser Schule sind die Kinder den ganzen Tag, meist bis 16 oder 17 Uhr. Sie bekommen ein Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben. Und die Schüler können besondere Kurse besuchen, zum Beispiel ein Musikinstrument lernen, Sport machen oder Theater spielen. Staatliche Ganztagsschulen kosten nichts, in privaten Ganztagsschulen muss man Schulgeld bezahlen.
ሞያዊ ትምህርቲ (die Berufsausbildung): ኣብዚ ሓደ ሰብ ሞያ ይመሃር። ብዙሕ ጊዜ ሞያዊ ትምህርቲ ኣብ ክልተ ይምቀል፡፡ ሞያ ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ሞያ ኣብ ስራሕ ፡፡ መብዛሕትኡ ጊዜ ትምህርቲ ሞያ ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ዓመትን ፈረቃን ይውድእ። ይኹን እምበር ክከም ዓይነት ሞያን መዛዘሚ ትምህርትን ይፈላለ። ንማትሪክ / Abitur / ትዳሎ እንተለኻ እቲ እዋን ትምህርቲ ሞያ ሓጺር ጊዜ ይወስድ።
das Praktikum, die Praktika: Bei Interesse für einen bestimmten Beruf kann man zum Beispiel in einer Firma oder einer Klinik ein Praktikum machen. Man arbeitet mit und kann so den Beruf kennenlernen. Normalerweise verdient man im Praktikum kein Geld. Die Dauer eines Praktikums ist in jedem Beruf und in jeder Firma etwas anders.
ቤት ትምህርቲ ሞያ ( Vocational School ) (die Berufsschule, die Berufsschulen): ቤት ትምህርቲ ሞያ ሓደ ክፍሊ ናይ ሞያዊ ትምህርቲ እዩ። ኣብዚ ንሞያ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘለዎ ትምህርቲን ካልእ ምስኡ ዝወሃሃድ ዓውዲ ፍልጠትን ትቐስም። ኣብዚ ሓደ ሰብ ካብ 8 ክሳብ 12 ሰዓታት ንሰሙን ይመሃር። እተን ዝተረፋ ሰዓታት ኣብ ሓንቲ ትካል ናይ ስራሕ ብምምልላስ፡ ግብራዊ ትምህርቲ /ፕራክቲስ/ ይመሃር። ወይውን ዕጽው ክፍሊ ፡ብሎክ ኡንተርርሽት ማለት ገለ ሰሙናት ብቀጻሊ ክለሰሓሳብ /ትዮሪ/ ትመሃር፡፡ ገለ ሰሙናት ድማ ፕራክቲስ ትሰርሕ ። ኣብ ገለገለ ሞያታት ሓደ ሰብ ኣቐዲሙ ሓደ ዓመት ሙሉእ ክለሰ ሓሳብ ትዮሪ ይመሃር እሞ፡ ድሕሪ እዚ ድማ ሓንቲ ትካል ደልዩ ግብራዊ /ፕራክቲስ/ ድሕሪ ምውሳኽ ትምህርቱ ይዛዝም። ከምኩሉ መደበኛ ትምህርቲ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዘድልየካ ዝህልወካ ወጻኢታት ፡ ንመግዝእ ናውቲ ትምህርቲ ጥራይ ዝውዕል እዩ።
der Kredit, die Kredite: Sie möchten etwas kaufen und haben nicht genug Geld? Dann können Sie z. B. bei einer Bank einen Kredit aufnehmen. Die Bank gibt Ihnen eine Geldsumme für einen bestimmten Zeitraum. Dann müssen Sie das Geld mit Zinsen zurückzahlen.
die Zinsen: Sie haben Geld auf Ihrem Konto? Dann bekommen Sie jeden Monat etwas Geld von der Bank dafür. Das sind Zinsen. Sie haben einen Kredit bei Ihrer Bank? Dann müssen Sie der Bank dafür jeden Monat etwas Geld zahlen. Das sind auch Zinsen.
ናይ መጀመርያ መቐበሊ ስፍራ (die Erstaufnahmeeinrichtung, die Erstaufnahmeeinrichtungen): እተን 16 ዝኾና ኣውራጃታት ጀርመን ነፍስ ወከፈን ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ዝኾነ ሰፈር ኣለወን። ንጀርመን ሓደስቲ ዝመጹን ኣብ’ዚ ሃገር’ዚ ዑቕባ ክሓቱ ዝደልዩን ሰባት (ትሕተ ዕድመን ብዘይ መሰነይታ ዝመጹን ስደተኛታት ገዲፍካ) ኣብኡ መጽንሒ-መዕቀሊ ከም ዝረኽቡን ዘድልዮም መዓልታዊ ጠለባት ከም ዝማልኣሎም ይግበር። ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ ምጽናሕን ምቕማጥን ግድነት እዩ። ኣብ’ዘን ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈራት ቅድሚ ዅሉ መንነትካ ተመዝግቦ። እዚ ማለት፡ ንውልቃዊ መንነትካ ዝምልከት ሓበሬታ ይእከብን ብጽሑፍ ይሰፍርን። እዚ ግን ሕቶ ዑቕባ ኣመልኪትካ ማለት ኣይኮነን።
ናይ ነበርቲ ምዝገባ ቤት ጽሕፈት (das Einwohnermeldeamt, die Einwohnermeldeämter): ኣብ ሓደ ከተማ ምስእትግዕዝ ክተመልክት ትግደድ። እዚ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ነበርቲ ምዝገባ ትኸይድ። ኣብኡ ዕለቱ ዘይወደቐ ፓስፖርት ኣርኢኻ ትምዝገብ።
እትውከሶ ኣካል (der Ansprechpartner/die Ansprechpartnerin, die Ansprechpartner): ሕቶታትን ሽግራትን ኣብ ዘጋጥሙ ጊዜ ክትውከሶን ክትራኸቦን እትኽእል ኣካል ኣሎ። ዝተፈላለዩ ሕቶታት ወይ ሽግራት ኣብ ዝፍጠርሉ ጊዜ ድማ ኣብ ምምላሱን ምፍትሑን ይተሓጋገዝ። መብዛሕትኡ ጊዜ ነዚ ዘካይድ ፍሉይ ዝኾነ ሰብ ይምዘዘ።
die Übergangsklasse, die Übergangsklassen: Flüchtlingskinder sollen in Deutschland in die Schule gehen. Wenn sie noch kein Deutsch sprechen, kommen sie am Anfang in eine Übergangsklasse. Manchmal heißen sie auch Willkommensklassen. Dort lernen sie Deutsch und wichtige Dinge über Deutschland und die deutsche Kultur. Nach einer bestimmten Zeit dürfen sie zu den anderen Schulkindern in normale Klassen. Dann können sie auch besser Deutsch und können gut im Unterricht mithalten.
ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት (die Migrationsberatung, die Migrationsberatungen): ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት ሓገዝን ሓበሬታን ብዛዕባ እዛ ሓዲሽ ሕይወት ዝጀመሩላ ሃገር ይወሃብ። ሽግራትን ሕቶታትን ኣብ ዝፍጠረሉ ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ቦታ’ዚ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ዘይተጸበኻዮን ዘይትፈልጦን ኩነታት ይሕግዙ።
ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ወይ ፖሊተክኒክ (das Studium): እዚ ስርዓተ ትምህርቲ እዚ መምህር ወይ ማሃንድስ ዝኣመሰለ ሞያ ንምጥራይ የገልግል። እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወይ ፖለተክኒክ ይውሰድ።
die Anerkennung, die Anerkennungen: Bei einer positiven Entscheidung über den Asylantrag gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die das BAMF entscheiden kann.
Wird dem Antragsteller die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen oder eine Asylberechtigung anerkannt, bekommt er eine Aufenthaltserlaubnis. Diese ist zunächst auf drei Jahre befristet. Danach kann das Bundesamt die Erlaubnis erneut prüfen. Bei der erneuten Prüfung wird die Aufenthaltserlaubnis entweder zurückgenommen, oder es wird eine Niederlassungserlaubnis erteilt. Wer als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wird, bekommt eine Aufenthaltserlaubnis, die zunächst ein Jahr gültig ist. Danach kann sie jeweils für zwei Jahre verlängert werden. Nach sieben Jahren kann unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden.
Wenn ein Abschiebungsverbot besteht, wird dem Antragsteller eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Diese ist mindestens ein Jahr gültig und kann danach wieder verlängert werden. Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis ist unter denselben Voraussetzungen möglich wie beim subsidiären Schutz.
ናይ ስራሕ ፍቓድ (die Arbeitserlaubnis): ናይ ስራሕ ፍቓድ / ኣርባትስ ገነሚጉንግ / ተባሂሉውን ይጽዋዕ። ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ወጻኢ ዝኮነት ሃገር፡ ንጀርመን መጺኻ ስራሕ ኣብ ምንዳይ ዶ ትርከብ ? ናይ ስራሕ ፍቓድ ትደልዶ ? ዜጋታት ኤውሮፓ ሕብረትን ሩማንያን ቡልጋርያን ክሳብ መወዳእታ ዓመት ናይ 2013 ናይ ስራሕ ፍቓድ የድልዮም ከምዝነበረ፡ ብድሕሪኡ ግን ተሪፉ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ Arbeitsagentur ተመልከት፡፡
der Abschluss, die Abschlüsse: Am Ende von einem Kurs, einer Ausbildung oder der Schule muss man eine Prüfung machen. Hat man die Prüfung bestanden, bekommt man einen Abschluss. In Deutschland gibt es verschiedene Abschlüsse. Abschlüsse braucht man, wenn man arbeiten oder studieren will. Aber nicht mit jedem Abschluss kann man jede Arbeit bekommen oder jedes Studium beginnen.
ኣመልካቲ ዑቕባ (der Asylbewerber, die Asylbewerber): ሕቶ ዑቕባ ዘቕረበ ሰብ ሓታቲ ዑቕባ ይበሃል።
ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት (die Ausländerbehörde, die Ausländerbehörden): ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያትውን ይብሃል እዩ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሓንቲ ኣካል ናይ መንግስቲ ጀርመን እያ። ናይ ሃገረ ጀርመን ናይ ወጻኢ ጉዳያትን ከምኡውን ፖለቲካ ኤውሮፓን ተካይድ። ምስ ካልኦት ሃገራትን ኢንተርናሽናል ትካላትን ትራኸብ። ናብ ሃገር ጀርመን ክኣትዉ ዝደልዩ ሰባት ሓበሬታ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ይረኽቡ።
መንበሪ ፍቓድ (die Aufenthaltsgestattung, die Aufenthaltsgestattungen): Aufenthaltsgestattung ተባሂሉ ዝስመ መጽንሒ ፍቓድ ድማ፡ ክሳዕ መስርሕ ጕዳይ ዑቕባ ዝውዳእ፡ ኣመልካቲ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ጀርመን ንኽጸንሕ ዘረጋግጽ ፍቓድ እዩ። እዚ ዓይነት ፍቓድ’ዚ ኣለካ ማለት፡ ንኽትነብር ተፈቒዱልካ ማለት ኣይኮነን። ምስ Aufenthaltstitel ከምኡ’ውን Aufenthaltserlaubnis ኣወዳዲርካ፡ ብዙሕ ደረትን ቀይድን ዘለዎ መጽንሒ ፍቓድ እዩ።
ዱልዱንግ (ካብ ምጥራዝ ዘድሕን ጊዝያዊ መጽንሒ ፍቓድ) (die Duldung, die Duldungen): Duldung፡ ስደተኛ መሰል ናይ ምጽናሕ ከም ዘይረኸበን፡ ይኹን’ምበር ንጊዜኡ ክጥረዝ ከም ዘይክእል ዘረጋግጽ ናይ መጽንሒ ወረቐት’ዩ። ንጀርመን ክትገድፋ’ኳ እንተተበየነልካ፡ ብሓደ ሓደ ምኽንያታት ግን ንጊዚኡ ዘይክኣል ምስ ዝኸውን ዱልዱንግ ይወሃበካ። ንኣብነት ፓስፖርት እንተዘይብልካ ወይ ሕሙም ምስ ትኸውን ወይ ክኣ እቲ ኽትምለሶ ዝተበየነልካ ሃገር ውግእ ምስ ዝህልዎ እዩ። ዱልዱንግ እተውሃበካ ምኽንያታት ውዱቕ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ኽኣ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ይፍጸም።
ስደተኛ (der Flüchtling, die Flüchtlinge): ብሕጋዊ ኣዘራርባ ስደተኛ ዝበሃል፡ ብዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ብሔር፡ ፖለቲካዊ እምነት ወይ ኣባል ናይ ሓደ ፍሉይ ጕጅለ ብምዃን፡ ምኽኑይ ካብ ዝኾነ ፍርሒ ተበጊሱ ካብ ግፍዒ ንኽናገፍ ኣብ’ታ መበቈል ሃገሩ ክነብር ዘይክኣለ ዝፈለሰ ወይ ዝተሰደ እዩ። ብተራ ኣዘራርባ ግን ዝኾነ ዑቕባ ዘመልከት ሰብ ስደተኛ ይበሃል።
ናይ ስራሕ እገዳ (das Arbeitsverbot, die Arbeitsverbote): ንውሱን ጊዜ ክትሰርሕ ምስ ዘይፍቀደልካ ኾይኑ እገዳ ስራሕ (Arbeitsverbot) ይበሃል። ኣብ’ቲ ከም መንበሪ ወይ መጽንሒ ዝወሃበካ ፍቓድ ወረቐት (ንኣብነት Aufenthaltsgestattung ወይ ክኣ Duldung) ሰፊሩ ይርከብ።