ምቕማጥ

ምቕማጥ

መቐመጢ ገዛ ንምርካብ ጸገም ኣሎኒ። ሓገዝ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

መቐመጢ ገዛ ንምርካብ ጸገም ኣሎኒ። ሓገዝ ኣበይ ክረክብ እኽእል? ኣብ’ቲ ንዓበይቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ምኽሪ ዝልግስ Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ ሓበሬታን ሓገዝን ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ’ዚ ጠውቑ ኢኹም። ከምኡ’ውን ገዛውቲ ዘማጽኡ ደላሎ ወይ ወኪላት (Immobilienmakler) ክተሓጋገዝኹም ይኽእሉ’ዮም። ኣብ www.gelbeseiten.de እተዉ ኢኹም። ኣብ’ዚ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም፡ ኣብ’ቲ „Was“ (“እንታይ“) ዝብል መስኮት ወይ ክፋት ቦታ „Immobilienmakler“ ጽሓፉ ኢኹም። ኣብ’ቲ „Wo“ (ኣበይ) ዝብል መስኮት ድማ፡ ነቲ እትቕመጥሉ ቦታ ጽሓፍዎ ኢኹም። ካባኡ ገዛውቲ ዘማጽኡ ደላሎ ወይ ወኪላት (Immobilienmakler) ዝዝርዝር ሊስታ ክትሪኡ ኢኹም። እቲ ደላላይ (ማክለር) ሓደ ገዛ እንተድኣ ረኺቡልኩም፡ ዓስቢ ድኻሙ ዝኾኖ ገንዘብ ክትከፍሉዎ ግድን’ዩ። መብዛሕትኡ ጊዜ ናይ 2 ወይ 3 ዋጋ ክራይ ገዛ’ዩ ዝኽፈል።

ኣብ’ቲ ዘለኽዎ ዞባ ገዛ ክራይ እዝዩ ኽቡር’ዩ። ክኸፍሎ ስለ ዘይክእል፡ ሓገዝ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጀርመን ሶሻልቮኑንግ (Sozialwohnungen) ዝበሃል ብመንግስቲ ዝድጐም መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ዋጋ ኽራዩ ድማ ክቡር ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ሶሻልቮኑንግ ክትኣትዉ እንተድኣ ደሊኹም፡ ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ገዛ ንኽትነብር ከም ዝፍቀደልካ መረጋገጺ (Wohnberechtigungsschein ዝበሃል) ከድሌካ’ዩ። ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣባይቲ ኽራይ (Wohnungsamt) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዘይካ’ዚ ካልእ ኣማራጺ ክኸውን ዝኽእል ድማ ንኽራይ ገዛ ተባሂሉ ዝወሃብ ሓገዝ (Wohngeld) ኣሎ። እዚ ብመንግስቲ ዝወሃብ ገንዘባዊ ደገፍ’ዩ። ኣብ እትነብርሉ ቦታ ዝርከብ ናይ ከባቢ ወይ ናይ ከተማ ምምሕዳር ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣለኩም።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንደለይቲ ዑቕባ

ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት (Sozialamt) ካብ’ቲ ንኽራይ ገዛ ዝኽፈል ዋጋ ነየናይ ወይ ንኽንደይ ከም ዝሽፍኖ፡ ኣብ ዝተፋላለዩ ረቛሒታት ዝምርኮስ’ዩ። ንኣብነት ኣብ ኩነታት መነባብሮን ዕድመን ናይ’ቲ ሓታቲ ዑቕባ ከምኡ’ውን እቲ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ንኽንደይ’ዩ ዘገልግል ኣብ ዝብል ሕቶ ዝኣመሰሉ ዝምርኮስ’ዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ፡ ሓደ ንዅሉ ዝምልከት ሓበሬታ ክውሃብ ኣይክኣልን’ዩ።

ስለ’ዚ ኣብ’ቲ እትነብሩሉ ዝርከብ ናይ ከባቢ ወይ ከተማ ምምሕዳር ኬድኩም ሕተቱ። ኣብኡ ምስ ውልቃዊ ኹነታትኩም ዝኸይድ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ንተሰደድቲ ዘማኽር ቤት ጽሕፈት (Migrationsberatung) ከምኡ’ውን ንዝተሓጋገዙ ኣካላት ወይ ጕጅለታት (Helferkreise) ተወከስዎም ኢኹም። ኣብ „Hilfe finden“ („ሓገዝ ምርካብ“) ዝብል መምርሒ (Rubrik) ኣብ ትሕቲ „Adressen für Flüchtlinge: Helferkreise und Initiativen“ („ንስደተኛታት ዝኸውን ኣድራሻታት፦ ዝተሓጋገዙ ሰባትን ናይ ደገፍ ተበግሶታትን“) ክትረኽብዎም ኢኹም።

መንበሪ ገዛ ረኺበ ኣሎኹ። እቲ ውዕል ገዛ ክራይ ግና ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን ርግጸኛ ኣይኮንኩን። ብዛዕባ’ዚ ሓገዝ ኣበይ እረክብ?

ነዚ ዝምልከት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ፌደራዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን (BAMF) ዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ይርከብ’ዩ። ኣብ ዝኾነ ኸተማ’ውን ማሕበር ተኻረይቲ ገዛ (Mieterverein) ኣሎ። ኣብ’ዚ ማሕበር’ዚ ኣባል ዝኾነ ሰብ፡ ንገዛ ኽራይ ኣብ ዝምልከት ሕቶታት ሓገዝ ይረክብ’ዩ። ንኣባልነት ግና ቍሩብ ገንዘብ ይኽፈሎ’ዩ። ካብ መማኸሪ ማእከል ተጠቀምቲ (Verbraucherzentrale) እውን ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ማእከል ተጠቀምቲ ንምርካብ ኣብ’ዚ ተወሰኩ፦ www.verbraucherzentrale.de

ነቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛይ ኣትየዮ ኣሎኹ። ሕጂ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ምምዝጋብ ከድሌኩም’ዩ። ነቲ ውዕል ክራይኩም ሒዝኩም፡ ኣብ’ቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ነባርነት (Einwohnermeldeamt / Meldebehörde) ኪዱ ኢኹም። ነዚ ጕዳይ’ዚ ቀልጢፍኩም ክትፍጽሙዎ ማለት ክትምዝገቡ ኣለኩም። ኣብ ሓደ ሓደ ኽፍለ ሃገራት ጀርመን ን7 መዓልቲ ጥራይ’ዩ ጊዜ ዘለኩም። ነፍሲ ወከፍ ገዛ ንተለቪዥን፡ ንራድዮ ከምኡ/ወይ’ውን ንኮምፒዩተር ምስ ኢንተርነታ ወርሓዊ ኽፍሊት ክኸፍል ኣለዎ። ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ይርከብ፦ www.rundfunkbeitrag.de። ናባኹም ዝለኣኽ ዘበለ ናብ’ቲ ሓድሽ ኣድራሻኹም ምእንታን ክመሓላለፈልኩም፡ ንእንዳ ጶስጣ’ውን ክትሕብርዎም ትኽእሉ ኢኹም። ሽዕኡ ናባኹም ዝስደድ ዘበለ ደብዳቤን ፓኬትን ኣብ’ቲ ሓዲሽ ኣድራሻኹም ክልኣኸልኩም’ዩ። ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ይርከብ፦ www.post.de


die Sozialwohnung, die Sozialwohnungen: Diese Wohnungen kosten nicht so viel Miete wie normale Wohnungen. Eine Sozialwohnung kann man mieten, wenn man wenig verdient. Man braucht dazu einen Wohnberechtigungsschein. Den bekommt man meistens bei der Stadtverwaltung oder beim Wohnungsamt.
das Einwohnermeldeamt, die Einwohnermeldeämter: Sie ziehen in eine neue Stadt? Dort müssen Sie sich anmelden: Dafür gehen Sie ins Einwohnermeldeamt. Sie brauchen einen gültigen Pass oder ein anderes Dokument, das Ihre Identität bestätigt.
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.
ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት (das Sozialamt, die Sozialämter): ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት፡ ሓደ ሰብ ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ ዘድልዮ፡ ማሕበራዊ ሓገዝ (Sozialleistungen) ንኽወስድ ክማላእ ዘለዎ ረቋሒታት የማልእ ድዩ ኣየማልእን ዘጻሪ በዓል መዚ እዩ።
ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት (die Migrationsberatung, die Migrationsberatungen): ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ጣውላ ንስደተኛታት ሓገዝን ሓበሬታን ብዛዕባ እዛ ሓዲሽ ሕይወት ዝጀመሩላ ሃገር ይወሃብ። ሽግራትን ሕቶታትን ኣብ ዝፍጠረሉ ኣብ’ዚ ናይ ምኽሪ ቦታ’ዚ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ዘይተጸበኻዮን ዘይትፈልጦን ኩነታት ይሕግዙ።
ኣመልካቲ ዑቕባ (der Asylbewerber, die Asylbewerber): ሕቶ ዑቕባ ዘቕረበ ሰብ ሓታቲ ዑቕባ ይበሃል።
ጕጅለ ተሓጋገዝቲ (der Helferkreis, die Helferkreise): ጕጅለ ተሓጋገዝቲ ብፍላይ ኣብ ስደተኛታት ዘተኰሩ እዮም። ብሕልፊ ምእንቲ ስደተኛታት ክነጥፉን ክተሓጋገዙን ይፍትኑ። ንስደተኛታት ዝኸውን ናይ መዘናግዒ መደባት’ውን የዳልዉ። ነቲ ዘካይድዎ ንጥፈት መብዛሕትኡ ጊዜ ብወለንታ ይዓምዎ። ዝኽፈልዎ ገንዘብ የብሎምን። ሕቶታት ኣብ ዝህልዉ ክትውከሶም እትኽእል ተሓጋገዝቲ’ውን እዮም።