Sistema ng Paaralan

For migrants with a visa

Sistema ng Paaralan

© Colourbox.com

Obligasyon sa Pag-aaral at Gastusin

© Colourbox.com Sa Germany ay obligasyon ang pag-aaral: Ang mga bata ay kailangang 9 na taong pumasok sa paaralan. Sa ilang mga estado (Bundesländer), ang mga bata na hind pa malinaw ang status ng paninirahan sa Germany (Aufenthaltsstatus) ay obligado rin na tumupad sa batas na ito. Ang school year ay nagsisimula sa Agosto o Setyembre at natatapos ng Hunyo o Hulyo, depende sa estado. Ang mga mag-aaral ay karaniwang pumapasok sa pampublikong paaralan. Dito ay walang binabayarang school o tuition fee (Schulgeld). May kaunting gastusin para sa mga kopya, materyales o class trips. Ang mga pribadong paaralan ay may bayad (Schulgeld).


Mga Uri ng Paaralan

May iba’t ibang uri ng paaralan sa Germany. Ang sistema ng paaralan ay magkaka-iba sa mga estado. Ang lahat ng batang 6 o 7 taong gulang ay pumapasok sa elementary o primary school (Grundschule/Primarschule). Pagkatapos ng pang-4 na baitang (sa ibang estado ay pagkatapos ng pang-6 na baitang) malilipat ang mga bata sa mataas na paaralan (weiterführende Schule). May iba’t ibang uri ng mataas na paaralan. Sa pang-apat na baitang sa elementary school, ang mga magulang ay pinapayuhan o binibigyan ng rekomendasyon ng eskwelahan kung aling uri ng mataas na paaralan ang nararapat na pasukan ng kanilang anak. Mayroong pinaka mababang sekundaryang paaralan (mula ika-5 hanggang ika-9 o 10 baitang) (Hauptschulen o Mittelschulen). Matapos nito ay tumatanggap ang mga mag-aaral ng diploma na tinatawag na „Hauptschulabschluss“ o ang mas mataas na uri nito (qualifizierter Hauptschulabschluss). Sa sekundaryang paaralan na ito ay natututo ang mga mag-aaral ng mga praktikal na gawain sa asignatura tulad ng paractical arts o technical drawing. Ang susunod na mas mataas na uri ng sekondaryang paaralan ay ang tinatawag na „Realschule“ (mula ika-5 hanggang ika-10 baitang). Dito ay tumatanggap ang mga mag-aaral ng diploma na tinatawag na „Realschulabschluss“. Pagkatapos ng „Hauptschule“ o ng „Realschule“ ay maaari nang mag-aral ng isang propesyon (Beruf). Ang pangatlong uri ng mataas na paaralan ay ang tinatawag na „Gymnasium“ (hanggang ika-12 baitang). Dito naaabot ng mga mag-aaral ang kwalipikasyon para sa pagpasok sa unibersidad „Abitur“. Sa Gymnasium ay natututo karaniwan ang mga mag-aaral ng 2-3 wikang dayuhan, tulad ng English at French.

© Colourbox.com Sa ilang mga estado ay may pangkalahatang paaralan (Gesamtschulen). Dito ay magkakasama ang „Hauptschule“, „Realschule“ at „Gymnasium“ sa isang lugar. Kapag gusto ng isang bata na lumipat ng paaralan, halimbawa mula sa Hauptschule patungo sa Realschule, mas madali itong gawin dito. Sa magkakahiwalay na paaralan ay maaari rin itong gawin, subalit hindi ito ganoon kadali. Sa bawat estado ay mayroon ding mga paaralan na bilingual (zweisprachige Schulen), paaralan para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan (Förderschule), technical (Fachoberschule) o vocational colleges (Berufsoberschulen).

Oras sa mga Paaralan

Sa karamihan ng mga paaralan, ang pasok ay natatapos sa tanghali o sa hapon (alas 2 o alas 3 ng hapon). Pagkatapos ng eskwela ay maaaring pumunta ang isang bata sa daycare center (Hort). Doon ay maaari siyang manatili nang buong hapon. Doon din siya kakain ng tanghalian. Siya rin ay tutulungan dito na gumawa ng kanyang mga homework. Ang paglalagi sa daycare center (Hort) ay may bayad. Parami na nang parami ang mga paaralan na bukas nang buong araw (Ganztagsschulen). Dito sa paaralang ito ay nananatili ang mga bata nang buong araw, kadalasan hanggang alas 4 o alas-5 ng hapon.

Mga Asignatura sa Paaralan

Ang mga mag-aaral ay maraming mga asignatura sa paaralan. Kasama na dito ang sports. Sa paaralang elementarya ay hindi pa magkahiwalay ang mga batang lalaki at babae; sila ay magkakasama dito. Sa ibang paaralan naman ay minsan magkasama ang mga batang lalaki at babae kung minsan naman ay magkaka-hiwalay sila. Kadalasan ay tinuturauan sila ng paglangoy.

Ang karamihan ng mga paaralan ay nagtuturo ng relihiyong kristiyano (Religionsunterricht). Ang asignatura na ito ay hindi sapilitan: Maaaring umalis dito at hindi kailangan pasukin. Bilang alternatibo ay nagtuturo ang ilang mga paaralan ng etika (Ethik) at sa ibang paaralan naman ay ibang relihiyon ang itinuturo (kagaya ng relihiyong Islam o Jewish).

Mga Gawain sa Labas ng Paaralan

© Colourbox.com Sa loob ng isang taon, ang mga paaralan ay ay karaniwang nagsasagawa ng isang class trip. Ito ay kadalasang nagtatagal ng 3-5 araw. Ang isang klase ay sama-samang pumupunta sa ibang lungsod o ibang lugar. May mga araw din ng paggagala. Dito ay nag-iiskursiyon ang mga bata at natututo ng mag bagay ukol sa kasaysayan, kultura at kalikasan. Ang paaralan ay naggaganap din ng piesta. Dito ay mayroong teatro o kaya ay konsiyerto ng mga mag-aaral.

Mga Magulang

Ang bawat paaralan ay mayroong lupon na kumakatawan sa mga magulang; ito ay binubuo ng mga magulang na nakikipagtulungan sa paaralan. Ilang beses sa loob ng isang taon isinasagawa ang pagtitipon ng mga magulang sa gabi (Elternabende). Ito ay nagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon mula sa mga guro at ng pagkakataon na magkakilanlan ang mga magulang. Maaari rin na manghingi ang magulang ng appointment sa isang guro upang ito ay makausap nang sarili. Ito ay tinatawag na pakikipagpanayam sa guro (Elterngespräch). Ginagawa ito kung may mga suliranin sa paaralan o kung gustong kumustahin ng magulang ang lagay ng kanilang anak sa paaralan.

For asylum seekers

School system - For asylum seekersen

Schooling

Education is compulsory in Germany. This means that children have to go to school for 9 years. Refugee children also have to attend school but they have to wait several weeks before they can do so. The exact length of the waiting period is determined by the respective federal state. Sometimes it may take just a few weeks, but occasionally it may take up to six months. The prerequisite is that you are no longer staying at the initial reception centre. Once you are living in your allocated centre, your children can go to school.

You can get help at the Residents’ Registration Office [Einwohnermeldeamt]. Your contact person will contact a suitable school. After that you will be able to visit the school and meet the teachers.

Children and teenagers who don’t speak German will initially be in a separate class where they will study German and learn about the German culture. These are so-called welcome classes or transition classes designed to make the start at a German school easier. The teachers will be happy to provide support and gladly answer questions.

Attending school is free for refugee children. If your children have to take the bus to get to school, for example, they don’t have to pay for it. School lunches, field trips, books, pencils and notepads are also free. The school will pay for it. To get this type of financial support you will have to fill out several documents. You can get more information at your town hall.