ပင္မစာမ်က္ႏွာ

© Goethe-Institut/Bettina Siegwart
Sie benötigen den Flashplayer, um dieses Video zu sehen >

Mein Weg nach DeutschlandWhich information does
„Mein Weg nach Deutschland“ provide?
Watch the video.
  Neu in Deutschland? Arabic Kurmanci Tigrinya
   သင္၏ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား ဗဟုသုတသည္ ဘာသာစကားမ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား၏
အမ်ားသံုးဥပေရာပ မူေဘာင္၏ အေကာင္းဆံုးအဆင့္တြင္ ရွိေနသင့္သည္။ Foto: Fotolia.com
    Häufige Fragen zu den Themen Übergangsmanagement, Deutsch üben, In Deutschland leben und Hilfe finden für MIgranten, die Deutsch lernen.
     သင္သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသို႔ သြားေတာ့မည္လား သို႔မဟုတ္ဂ်ာမဏီတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနၿပီလား။
ဤအခန္းရွိ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စာသားအတိုမ်ားကို သင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ Foto: Fotolia.com
      သင့္တြင္ ေမးစရာေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပႆနာမ်ားရွိပါသလား။ ဤေနရာတြင္ သင္သည္ အကူအညီမ်ားကို အႀကံေပးသည့္ပံုစံ၊ အသံုးဝင္ေသာ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ အဘိဓာန္မ်ားကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ Foto: Fotolia.com