• စီမံကိန္းအေၾကာင္း
  • ဆရာ

စီမံကိန္းအေၾကာင္း

စီမံကိန္းအေၾကာင္း

အႀကိဳ ေပါင္းစည္း ဘာသာစကားသင္ယူမႈမွ ေပါင္းစည္းေရးသင္တန္း(၂ဝ၁၁) သို႔ ကူးေျပာင္းမႈ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေလ့လာခ်က္အရ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၌ ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္အရ A1 အဆင့္စာေမးပဲြကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္ အသစ္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးသင္တန္း၌ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူအေပၚတြင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ကာ ထပ္မံ အာ႐ုံစုိက္ ေလ့လာႏိုင္သည္အထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ၎အျပင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဤရည္႐ြယ္ထားေသာ အုပ္စုႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အံကုိက္ေအာင္ စီမံထားသည့္ ေလ့လာမႈ၊ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ မျပည့္စံုသည္ကုိလည္း ဤေလ့လာမႈက ျပသခဲ့သည္။ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ဤသုိ႔ မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်သူမ်ား ေပါင္းစည္းေရးသင္တန္းကို ဆက္လက္တက္ေရာက္သည့္အခါ ၎တုိ႔၏ ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား အားနည္းက်ဆင္းသြားတတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်သူမ်ားအဆုိအရ ေလ့လာဆည္းပူးမႈကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အမင္း စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိၾကသည္။

The Goethe-Institute သည္ ဤလိုအပ္ခ်က္ကို အင္တာနက္ေပၚတယ္(Internet Portal) (“Mein Wegnach Deutschland”) ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ထုိေပၚတယ္သည္ခုိလႈံခြင့္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးရန္ပုံေငြ (AMIF) မွ ပူေပါင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အႀကိဳ ေပါင္းစည္း ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈမွ ေပါင္းစည္းေရးသင္တန္းသို႔ ကူးေျပာင္းမႈကုိလုိက္ဖက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း” အစီအစဥ္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

ဤအစီအစဥ္သည္ အႀကိဳ ေပါင္းစည္း ဘာသာစကားသင္ယူျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သင္တန္း အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ စဦးဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္းတို႔အျပင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ ဗဟုိအစိုးရက ေပးအပ္သည့္ ထပ္ဆင့္ ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအၾကား ကူးေျပာင္းမႈကို သင့္ျမတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၎ကုိ ေအာင္ျမင္ရရွိရန္ အင္တာနက္ေပၚတယ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အႀကိဳ ေပါင္းစည္း ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ အသားက်ေအာင္ျပဳလုပ္မႈ ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင့္တင္းခုိင္မာလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ဤေပၚတယ္မွ ရရိွေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ သီးျခားရည္႐ြယ္ထားသည့္ ဤေက်ာင္းသားအုပ္စုကို မီဒီယာအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံနည္း သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ၎တုိ႔၏ စဦးအခ်ိန္အတြက္ အသားက်ေရး ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဂ်ာမဏီႏို္င္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ိဳးစုံကုိ ရရွိေစႏိုင္လိမ့္မည္။

For Pedagogues” ခလုတ္ကို ႏိွပ္ျခင္းျဖင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးမ်ားသည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္း ၅မိနစ္စာ သတင္းရုပ္ရွင္ အျပင္ A1 အဆင့္ အတန္းမ်ားအတြက္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝနီးပါးရွိေသာ PDF စာဖိုင္ကိုပါ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ စာေရးဆရာ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးသမားမ်ား၊ ဒီဇိုင္းဖန္တီးေပးသူမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအားလုံးကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ဤေနရာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ အဘက္ဘက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့သူမ်ား၏ စြမ္းပကားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ စံုလင္စြာျဖင့္ လႊင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “Practice German” စာမ်က္ႏွာ၌ ကူညီေပးခဲ့ၾကသူမ်ားကို နာမည္ႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအင္တာနက္ ေပၚတယ္အတြက္ အဓိကေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ စာသားမ်ားကို ေရးသားတည္းျဖတ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ စာေရးဆရာႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Stefan Münchow, Freya Conesa, Joanna Chlebnikow, CsabaGloner, Janna Degener, Ellen Bachmann ႏွင့္ Marion Hollerung တို႔ကိုလည္း အထူး ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

၎အျပင္ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ(European Union) ကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္း၏ ကမကထျပဳမႈမပါဘဲ ယခုစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။