Uslovi učešća

Uslovi učešća na kursevima

 1. Opšti uvjeti učešća
  Polaznik kursa mora imati najmanje 16 godina.
 2. Uslovi plaćanja
  Ukoliko nije uplaćen puni iznos cijene kursa prije početka kursa, prisustvovanje kursu nije dozvoljeno.
 3. Naknada
  3.1. Važi ona naknada kursa koja je bila važeća u trenutku prijave na kurs i koja je istaknuta u prospektu kursa.
  3.2. Bankovne takse pri uplati kursa snosi polaznik kursa.
 4. Odstupanje
  U slučaju odstupanja od kursa važe sljedeća pravila:
  4.1. Samo u prvoj sedmici kursa se može odstupiti. U tom slučaju se može vratiti uplaćeni iznos za kurs, s tim da se oduzmu sati na kojima je polaznik prisustvovao i 20 % za administrativne troškove. Polaznik je dužan priložiti potvrdu o plaćanju naknade za kurs.
  4.2. Puni iznos naknade za kurs se vraća u slučaju anuliranja kursa od strane Goethe-Institut-a.
 5. Određivanje kursa/veličina razreda
  5.1. Dodjela određenom nivou kursa slijedi na osnovu rezultata pismenog i usmenog testa.
  5.2. Ukoliko ta dodjela određenom kursu ne odgovara pravom uspjehu polaznika kursa, može uslijediti ponovna dodjela kursu.
  5.3. Svi kursevi su planirani za najmanje 14 polaznika – ukoliko u prospektu kursa nije označeno drugačije.
  5.4. Broj mjesta u kursu je ograničen.
 6. Dužnosti polaznika kursa
  Polaznik kursa je dužan poštovati važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog i kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povrata novca.
 7. Jamstvo Goethe-Instituta
  Goethe-Institut ne preuzima jamstvo u slučaju ozljeđivanja polaznika kursa, ukoliko ono bazira na razlozima koje polaznik ne zastupa ili koji su prouzrokovani nepažljivim djelovanjem njegovih saradnika. Jamstvo za namjerno djelovanje nije moguće.
 8. Zaštita podataka
  Polaznik je sporazuman, da Goethe-Institut dobije i elektronski obradi njegove podatke radi pravilnog provođenja prijave, te procedure obračuna i dokaza uspjeha na kursu.