AGB

1 Het examenreglement en de uitvoeringsbepalingen van het Goethe-Institut zijn van toepassing
(https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/en/Pruefungsordnung.pdf)

1.1 Het examen moet in zijn geheel worden afgelegd. Alle kandidaten nemen op dezelfde dag deel aan het schriftelijke en mondelinge examen. Alle kandidaten zijn verplicht zich vóór het schriftelijk en mondeling examen te legitimeren.

1.2 De examenkandidaat heeft het recht zich terug te trekken uit het examen. Wanneer de opzegging minstens drie weken voor de examendatum schriftelijk wordt ontvangen, zal het examengeld worden terugbetaald met inhouding van € 30 administratiekosten.

1.3 De examenkandidaat heeft het recht het examen eenmaal te verplaatsen. Wanneer het verzoek minstens drie weken voor de examendatum schriftelijk wordt ontvangen, zal het examengeld incl. de administratiekosten naar de eerstvolgende examendatum binnen een jaar worden overgedragen.

1.3.1 Een buitengewone verplaatsing van de examendatum, ook buiten de in 1.3 genoemde termijn, is mogelijk bij ziekte of bij een overlijden in de familie, tegen bezorging van een schriftelijk bewijs.

1.4 Wanneer de examenkandidaat niet deelneemt aan het schriftelijke en/of mondelinge examen of te laat opdaagt op de examenlocatie, kan hij niet meer aan het examen deelnemen. Het examengeld wordt niet terugbetaald.

1.4.1 In geval van uitsluiting van het examen (zie examenreglement § 12), wordt het betaalde examengeld niet terugbetaald.

1.5 Indien een kandidaat niet aan een examen begint of het afbreekt nadat hij eraan begonnen is en hiervoor ziekte opgeeft als reden, moet hij het examencentrum binnen 5 werkdagen op de hoogte brengen en een doktersattest voorleggen. Het examengeld wordt bij een nieuwe inschrijving op de volgende examendatum overgedragen, met inhouding van € 30 administratiekosten.

1.6 Voor deelnemers met speciale behoeften die het examen niet onder de geldende voorwaarden kunnen afleggen, bestaat de mogelijkheid om het examenverloop individueel aan te passen. Hiervoor moet tot zes weken voor de examendatum een schriftelijke aanvraag worden ingediend en een doktersattest worden voorgelegd. Neem voor meer informatie contact op met het examencentrum.

1.7 De persoonsgegevens van de deelnemers aan het examen worden niet doorgegeven aan derden.
 
2 Inschrijving

2.1 De inschrijving gebeurt per post, e-mail of wordt persoonlijk afgegeven. Het Goethe-Institut Brüssel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutief ingevulde inschrijvingsformulieren. Alleen kandidaten die zich correct en volgens de geldende regels hebben ingeschreven, mogen deelnemen aan de examens.

2.2 De inschrijving moet uiterlijk op de laatste inschrijvingsdatum (datum van de poststempel) aankomen bij het Goethe-Institut Brüssel, inclusief betaling en ingevuld inschrijvingsformulier. In uitzonderlijke gevallen worden te laat ingediende inschrijvingen nog in aanmerking genomen, op voorwaarde dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

2.3 Na een geldige inschrijving ontvangen de kandidaten automatisch een bevestiging via e-mail. Kandidaten moeten na ontvangst van deze bevestiging controleren of alle gegevens correct werden geregistreerd. Veranderingen van het soort examen zijn slechts mogelijk tot drie weken vóór de examendatum! Bij foutieve gegevens moeten kandidaten onmiddellijk het examencentrum informeren via e-mail, omdat anders het diploma met foutieve gegevens wordt opgemaakt. Kandidaten moeten eveneens controleren of de persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats) correct zijn. Bij foutieve gegevens moeten zij het examencentrum binnen vijf werkdagen op de hoogte brengen.
 
3 Resultaten en diploma’s

3.1 Kandidaten die slagen voor het examen, ontvangen hun diploma binnen 30 dagen per post op het bij inschrijving opgegeven adres. De deelnemers aan het examen moeten op dit adres bereikbaar zijn. Adreswijzigingen moeten aan het examencentrum worden meegedeeld. Eventueel kan de deelnemer aan het examen het diploma persoonlijk afhalen in het secretariaat van de taalcursussen  tijdens de openingsuren.

3.2 Diploma’s kunnen maar één keer worden uitgereikt. Bij verlies van het diploma kan binnen tien jaar maar één vervangcertificaat worden uitgereikt. Voor het opmaken van een vervangcertificaat brengen wij € 12 verwerkingskosten in rekening.
 
Het Goethe-Institut Brüssel houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen