директор на Théâtre de la Cité of Toulouse
Галин Стоев

Галин Стоев
Личен архив, Галин Стоев

В тази ситуация е изключително важно да си припомним, че Европа е породена от една мечта и в известен смисъл тя продължава да бъде мечта, но мечта, увенчана с определена цел. Тази обща цел постоянно стои пред нас и ни кара да се развиваме и напредваме заедно. 
 
Биография

Галин Стоев е роден в България. Завършил е Националната академия за театрално и филмово изкуство (София), но Европа бързо се превръща в негово творческо пространство.

В продължение на двадесет и пет години той е посрещан и подкрепян от големи държавни институции. Първоначално в България и в цяла Източна Европа, откъдето той дебютира, впоследствие в Западна Европа: в Националния театър на Лиеж в Белгия, в Театър Види-Лозан и в Ла Комеди в Женева в Швейцария, в Театърхаус в Щутгарт, в Националния театър Ла Колин във Франция в качеството си на асоцииран артист в продължение на три сезона, и в Ла Комеди-Франсез, където той поставя пет спектакъла. Той се връща редовно в България, където си сътрудничи със съвременни автори.
По този начин той минава от един град в друг, от една държава в друга, от един език на друг:

„Пред себе си имах разпокъсани парчета от различни европейски, политически, исторически, икономически и етични реалности, и единственото място, което можеше да ги обедини в един образ и да ги накара да говорят помежду си, беше театърът.“
Назначен на 1 януари 2018 г. за директор на Théâtre de la Cité - Националния драматичен театър на Тулуза, един от най-значимите театри за създаване, разпространение и обучение във Франция, Галин Стоев по този начин може да развие, пускайки котва в една определена територия, амбициите на европейския артист в единствено число, какъвто е той без съмнение.
 

 

В оригинал на френски

 

Galin Stoev est né en Bulgarie. Diplômé de l’Académie nationale des arts du théâtre et du cinéma (Sofia), l’Europe devient vite son espace de création.

Durant vingt‐cinq ans, il a été accueilli et soutenu par de grandes institutions d’État. D’abord en Bulgarie et dans l’Est de l’Europe, où il a fait ses débuts, puis en Europe de l’Ouest : au Théâtre de Liège en Belgique, au Théâtre Vidy-Lausanne et à la Comédie de Genève en Suisse, le Theaterhause de Stuttgart, au Théâtre National de la Colline en France en tant qu’artiste associé pendant trois saisons, et à la Comédie-Française où il a monté cinq spectacles. Il retourne régulièrement en Bulgarie, où il collabore avec des auteurs contemporains.   
Il passe ainsi d’une ville à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre :

« Devant moi, j’avais des morceaux éclatés de différentes réalités politiques, historiques, économiques et éthiques européennes et, le seul lieu qui pouvait les réunir dans une seule image et les faire dialoguer, c’était le théâtre ».
Nommé le 1er janvier 2018 à la direction du Théâtre de la Cité – centre dramatique national de Toulouse, l’un des plus importants théâtres de création, diffusion et formation de France, un des projets majeurs de Galin Stoev peut ainsi développer dans un ancrage territorial les ambitions de l’artiste européen singulier qu’il est sans conteste.