Ръководство на информационната и библиотечна дейност

Гьоте-институт България търси сътрудник за ръководство и развитие на своята информационна и библиотечна дейност на пълно работно време (40 часа седмично) от 15 май 2021 г.

Профил на задачите

 • Ръководство, концепция, оценяване и стратегическо управление на информационната и библиотечната дейност на Гьоте-институт България
 • Самостоятелна концепция и изготвяне на иновативни и значими програми и проекти в сферата на дейност в съответствие с Регионалната стратегия и с акцент върху дигиталната трансформация на информационната дейност и на библиотечното сътрудничество
 • Участие в програмата за насърчаване на литературата и преводите
 • Планиране и реализиране на проекти с партньори в областта на информационната, библиотечната и издателската дейност
 • Доразвиване на дигитални и аналогови информационни предложения и услуги на Библиотеката за конкретни целеви групи
 • Участие в процеса по мениджмънт на качеството на Гьоте-институт
 • Прилагане на резултатите от процеса по мениджмънт на качеството
 • Развитие и координация на информационната и библиотечната мрежа в България с надзор на трите читални
 • Координиране на заемните дейности
 • Разширяване на фонда и провеждане на мероприятия за популяризирането му
 • Обгрижване на библиотечния фонд, бракуване, напомнящи известия, нови поръчки
 • Планиране, провеждане, последващи дейности и оценяване на проекти и мероприятия в сферата на дейност
 • Реализиране на дейности за насърчаване на литературата и преводите
 • Координация на информационни мероприятия за Германия
 • Специализирано библиотекарско консултиране, наблюдаване на актуалната ситуация и медиация на идеи за специализирания библиотечен обмен
 • Отговорно съдействие при изготвянето на доклади и финансови планове на Гьоте-институт в сферата на информационната и библиотечната дейност, поемане на отговорност за управлението на библиотечния бюджет
 • Специализирано наставничество на нови сътрудници и провеждане на хоспитации за запознаване с библиотечната практика на Гьоте-институт
 • Връзки с обществеността в сферата на информационните и библиотечните дейности
 • Менторство на доброволци по програма Kulturweit и на практиканти в сферата на информационните и библиотечните дейности
 • Ръководство на екипа на Библиотеката 
 

Профил на изискванията

 • Завършено висше образование в областта на библиотекознанието или еквивалентни знания и умения
 • Дългогодишен професионален опит, включително в мениджмънта на проекти
 • Добри познания по германска литература и книгоиздаване и по-специално по библиотекознание; познания за тази област в България са предимство
 • Редакторски опит
 • Изявена медийна компетентност
 • Задълбочени практически познания по активна медиация на информация чрез приложения, в Интернет и социалните медии
 • Добри компютърни познания (MS-Office) и готовност за усвояване на компютърни програми като софтуера за проектно планиране на Гьоте-институт
 • Много добри познания по немски (минимум ниво B2) и по български език, както и познания по английски, писмено и говоримо
 • Изявена мениджърска компетентност и инициативност
 • Концептуално мислене и креативност
 • Висока степен на ангажираност, гъвкавост и устойчивост
 • Дружелюбност, комуникативност и изявена способност за екипна работа
 • Готовност за ангажименти извън редовното работно време и за участие в командировки
 • Готовност за допълнителни обучения 
 

Ние Ви предлагаме

Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество.
Предлагаме Ви разнообразна и насърчаваща идеите работа в институция с международен успех. При нас ще работите в приятелска работна среда, характеризираща се с откритост, многообразие и любознателност. Специално насоченото към Вас допълнително обучение ще Ви даде възможност непрекъснато да се развивате при нас в професионален и личен план.
Условията на работа, включително заплащането, са съобразени с обичайните за България.
 
Очакваме Вашата кандидатура, независимо от Вашата националност, културен, етнически или социален произход, сексуална ориентация, пол, възраст или увреждане. При еднаква квалификация ще се обърне специално внимание на кандидатурите на хора с увреждания.

Моля, изпратете Вашата изчерпателна кандидатура с автобиография, сертификати и евентуални препоръки със заглавие „Bibliothek“ до 12 април 2021 г. (ден на получаване) в PDF-формат на адрес: maria.dobrevska@goethe.de
 
Моля, комплектувайте документите си във файл и го озаглавете с Вашето собствено и фамилно име.