RSS
Immer aktuell informiert

Immer aktuell informiert - RSS

您可以透過 RSS-Feed 訂閱歌德學院中國的活動預告!

在线杂志
https://www.goethe.de/ins/cn/cn/rss/mag.rss

香港歌德學院的活動預告
https://www.goethe.de/ins/cn/cn/rss/hon/ver.rss

歌德學院北京分院的活動預告 
https://www.goethe.de/ins/cn/cn/rss/pek/ver.rss

德國駐上海總領事館文化教育處的活動預告 
https://www.goethe.de/ins/cn/cn/rss/sha/ver.rss

台北歌德學院的活动预告
http://rss.goethe.de/ins/cn/cn/tai/feed/v.rss