Baldreit-Stipendium
巴尔德莱特奖学金

领域:造型艺术,音乐,文学

资助内容:

  • 住宿和工作室
  • 760欧/月
  • 60欧租房补贴

资助时长:6个月

申请条件:
  • 国际艺术家
  • 良好的德语水平

申请材料:
  • 个人简历和艺术作品册
  • 网页上填写申请表格
地址:

Stadt Baden-Baden
Leitung / Kulturbüro
Frau Petra Heuber-Sänger
Marktplatz 2
76530 Baden-Baden

电话 07221 / 93-2006
传真 07221 / 93 – 2039

petra.heuber-saenger@baden-baden.de