Deniss Hanovs doporučuje Moses und Homer

Moses und Homer © De Gruyter Verlag Příšerně krásné! To mě napadlo, když jsem četl novou monografii Bernda Witteho o tom, jak na sebe vzájemně působily starořecká a židovská kultura v německé filozofii osvícenství v 18. a 19. století. Autor osvětluje roli uměleckého diskurzu v pozdější rasistické a nacionálně socialistické ideologii, kdy obdiv k starořeckému umění pomohl vymazat židovské životy v hrůzách holocaustu.
 
Na úplném začátku je popisována – intelektuální a tělesná – svoboda německého intelektuála, homosexuála a znalce starořecké literatury Johanna Joachima Winckelmanna, pro něhož je starořecká socha ztělesněním absolutní krásy. V době, kdy do německého intelektuálního prostoru začíná pronikat kultura evropských Židů, Winckelmann doufá, že propojení kultur skrze obrazy Mojžíše a Homéra osvobodí Evropany 18. století od ideologické omezenosti a posílí spojení s časy ušlechtilých hrdinů z Homérových eposů.
 
Spolu se Schillerovými spisy o estetice a Goethovým opěvováním Homéra vstoupila do německé literární tradice nová idea – nacionalismus coby zdůvodnění kulturní nadřazenosti a hierarchií. V nové myšlenkové struktuře – v pojmu německého národa – se znovu zrodila stará protižidovská tradice, jež se v klasických výmarských textech, Fichteho a Wagnerových pojednáních, spojila s novou interpretací. Starořecký tělesný ideál glorifikace Sparty představoval vysvětlení, proč nejsou němečtí Židé ani krásní, ani schopní vytvořit národní stát, a je tedy třeba je – sic! – označit za politováníhodné, podezřelé a principálně cizí. Na pomoc přispěchal také sociální darwinismus 19. století, a tak hierarchie posléze přerostla v masové ničení. Krása byla nalézána v pohrdání a pozdějším ničení všeho odlišného. Zabíjíme, abychom byli krásní. V představách ctitelů antického Řecka se německý národ stal vyvoleným, stal se dědicem starých Řeků.
 
Bernd Witte ve své knize předkládá novou verzi otázky, jež je stále aktuální – jak bylo možné v neoklasicistním myšlenkovém prostoru, v osvíceném Německu 18. století, skrývat prvky nenávisti a smrti, z nichž nacionálně-socialistický režim sestavil groteskní, avšak pro mnohé přitažlivý smrtící mechanismus.

De Gruyter Verlag

Bernd Witte
Moses und Homer. Griechen, Juden, Deutsche: Eine andere Geschichte der deutschen Kultur
De Gruyter, Berlin, 2018
ISBN 978-3-11-056217-0
384 stran