Mezinárodní knihovna pro mládež
Dětská literatura jako kulturní dědictví

White Ravens Festival in the International Youth Library
Photo (detail): © IJB

V malebném zámku Blutenburgu v Mnichově sídlí knihovna mezinárodní literatury pro děti a mládež, která je největší na světě – a nejedná se o žádný ospalý knižní zámek.

Od: Birgit Dankert

Kdo se dnes prochází pohádkovým areálem Mezinárodní knihovny pro mládež (IJB) na zámku Blutenburgu na okraji Mnichova nebo se digitálně informuje o rozmanitých aktivitách této pozoruhodné speciální knihovny, ten zažije symbiózu kultury, vědy a politiky, kterou nalezneme takto dobře vyvedenou pro blaho dětí a mládeže jen zřídkakdy. Podporovat, shromažďovat, zpřístupňovat a zprostředkovávat dětskou literaturu z celého světa jako kulturní dědictví a umělecké médium, které se bude hodit v budoucnu – tak zní závazek této knihovny.

MNOHO ÚKOLŮ MEZINÁRODNÍ KNIHOVNY PRO MLÁDEŽ

Založení Mezinárodní knihovny pro mládež v roce 1949, po druhé světové válce, bylo součástí reedukačních programů spojenců a podařilo se díky idealistické činorodosti Jelly Lepman (1891 až 1970), emigrantky, která se vrátila domů, novinářky a poradkyni americké armády. S politickými mocenskými poměry se v průběhu několika desetiletí měnilo uspořádání a odpovědnost.
 
Od roku 1996 je IJB německou soukromoprávní nadací. Je financovaná hlavně z pravidelných finančních příspěvků spolkových ministerstev, Svobodného státu Bavorska a města Mnichova. K tomu přicházejí peníze na projekty a věcné dary od nadací, podniků a soukromých osob. Ve federativní kulturní politice Spolkové republiky Německa odráží tato konstelace množství úkolů Mezinárodní knihovny pro mládež. Tři programy propojují knihy, archivy, akce, výstavy a publikace: sbírání a podpora mezinárodní literatury pro děti a mládež, projekty mimoškolního zprostředkovávání literatury dětem a mládeži a podpora badatelských záměrů.

ARCHIV KULTURNÍ IDENTITY

Nejdůležitější, na tradice bohatou část sbírky 600 000 dětských knih ve více než 130 jazycích, budované skoro 70 let, tvoří knižní novinky, které sem nepřetržitě přicházejí darem z nakladatelství z celého světa. Pro nemálo regionů světa, ve kterých neexistuje spolehlivá infrastruktura potřebná pro produkci, zprostředkování a evidenci dat týkajících se jejich literatury pro děti a mládež, představuje tento fundus také archiv jejich kulturní identity. Na globálním literárním trhu slouží tato sbírka - doprovázená katalogem White Ravens - jako orientační pomůcka ohledně trendů, témat a kvality literatury pro děti a mládež.
 


Malebná Mezinárodní knihovna pro mládež v zámku Blutenburg               

VZBUDIT CHUŤ NA LITERATURU A KNIHY

Historické budovy Blutenburgu v mnichovské městské části Obermenzing poskytují přístřeší knihovně pro děti a mládež s přibližně 30 000 mezinárodními knihami. Zde si v seminářích, workshopech a uměleckých projektech zkoušejí mladí lidé společně s nadšeně experimentujícími autory, umělci, pedagogy a experty, jak dokáže literární rozmanitost obohatit vlastní zkušenost a pocity. Dětem a mládeži jsou přizpůsobené také stálé, didakticky prezentované výstavy, které jsou věnované německým autorům, jako Michael-Ende-Museum (Museum Michaela Endeho), James-Krüss-Turm (Věž Jamese Krüsse) a Erich-Kästner-Zimmer (Místnost Ericha Kästnera). Spolupráce s mateřskými školkami a školami zde rozhoduje o návštěvě a úspěchu.
 
Zároveň ale Mezinárodní knihovna pro mládež podporuje mezinárodnost kulturního bohatství dětské knížky a péči o její německé představitele jako úkol pro bádání. K tomuto oboru činnosti patří odborná knihovna se 30 000 tituly mezinárodní vědecké literatury, přes 100 odborných časopisů, archivace odkazů po autorech a stipendijní program. Také zde IJB spoléhá na věcné dary od nakladatelů a autorů.

ŽIVÝ, DEMOKRATICKÝ ORGANISMUS

V národních i mezinárodních grémiích zastupuje IJB jako neutrální instituce bez vazby na trh nebo politiku rozmanité společné zájmy mezinárodní literatury pro děti a mládež: ochranu práv dítěte, svobodu umění pro děti a s dětmi, rámcové podmínky příhodné pro literaturu v politice, ekonomice a ve výchově. Tuto těžkou roli je třeba neustále nově promýšlet a realizovat. Mezinárodní knihovna pro mládež není žádný apolitický snivý knižní zámek nebo skladiště řízené algoritmy, ale živý organismus s demokraticky uspořádaným přístupem k jedné důležité části umění a vědy.

VÝZVY BUDOUCNOSTI

Aby se instituce a obory činnosti mohly dále rozvíjet, potřebuje IJB jistotu plánování a jasně definované místo v kulturní krajině Spolkové republiky Německo. Mediální zvyklosti se mění: nepřehlédnutelný je rozvoj multimediální literatury pro děti a mládež, jejíž nabídka a přijímání se mají v IJB do budoucna zohledňovat silněji. Ne všude na světě jsou kromě toho vidět v dohledné budoucnosti volně přístupné knihy pro děti a mládež, které jsou společníky mladých lidí do nezávislého života. Geopolitické změny a jejich následky pro mezinárodně zaměřenou podporu literatury knihovny IJB vyžadují nové formy spolupráce.
 
„Childhood is local“: dětství se koná bezprostředně i u vykořeněných dětí uprchlíků. Také proto chce IJB všemi svými nástroji ještě viditelněji propojit své lokální nabídky jako kino s obrázkovými knihami pro děti ze základních škol a cílené zastupování zájmů literatury pro děti a mládež v globální síti. K tomu patří digitální přístup k datům a dokumentům. Transparentnost a zesílený přístup ke sbírkám a archivům bude sloužit demokratizaci média dětské knihy. Práce knihovny IJB z ní samé dělá seizmograf pro význam dětství a mládí.