Norimberská doporučení k ranému osvojování cizího jazyka

Nürnberger Empfehlungen © Goethe-Institut

Norimberská doporučení k ranému osvojování cizího jazyka, která vyšla v roce 1996 u Goethe-Institutu, byla vyvinuta ve spolupráci s mnoha expertkami a experty z 22 zemí z celého světa s cílem vytvořit pro rané osvojování cizího jazyka pokud možno obecně platný kurikulární základ. 

Výroky Norimberských doporučení si ve své podstatě zachovaly platnost až dodnes, tedy do doby o více než deset let později. Nicméně společenské, politické, hospodářské a sociální změny, technologický vývoj a s tím spojené rozmanité mediální zkušenosti a očekávání dětí mají vliv na rané učení. Také poznatky z psychologie učení, které se týkají chování dětí při učení, mají rostoucí význam pro první roky osvojování cizího jazyka. 

Nové zpracování Norimberských doporučení k ranému osvojování cizího jazyka popisuje komplexní soubor podmínek pro rané osvojování cizího jazyka z aktuálního pohledu tak, aby byly zřejmé potenciály a potřeby čtyřletého až desetiletého učícího se dítěte. Raný začátek by přitom neměl být vnímán z úhlu pohledu určitého vzdělávacího systému, tedy ani z pohledu určité instituce, ale z co nejobecnější perspektivy. 

Tato publikace se obrací na všechny, kteří působí v oblasti rané výuky cizích jazyků, na osoby s rozhodovací pravomocí, na ředitele/ ředitelky škol, osoby zajišťující další vzdělávání učitelů, na současné i nastávající učitele/učitelky a vychovatele/vychovatelky a na studující. Zahrnuje však také rodiče a ostatní aktéry z dětského prostředí, kteří se na procesu vzdělávání dětí podílejí spíše nepřímo, ale mají rozhodující vliv na dětský rozvoj.