Norimberská doporučení
Literatura

Nürnberger Empfehlungen: Literatur © Goethe-Institut

Ammon, Ulrich (2003): Sprachenpolitik in Europa – unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache (I) /Jazyková politika v Evropě – přednostně z hlediska němčiny jako cizího jazyka (I)/; in: Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer /Němčina jako cizí jazyk. Časopis k teorii a praxi výuky němčiny pro cizince/, sešit 4/2003, str. 195 – 209Apeltauer, Ernst & Hoppenstedt, Gila (2010): Meine Sprache als Chance – Handbuch zur Förderung der Mehrsprachigkeit /Můj jazyk jako šance – Příručka k podpoře vícejazyčnosti/, Troisdorf

BIG-Kreis (2005): Standards, Unterrichtsqualität, Lehrerbildung – Empfehlungen des BIG-Kreises /Standardy, kvalita výuky, vzdělávání učitelů – doporučení Poradního, informačního a diskusního kruhu (BIG-Kreis)/. 2. vydání, Mnichov

BIG-Kreis (2007): Standards für die Lehrerbildung. Empfehlungen des BIG-Kreises /Standardy pro vzdělávání učitelů. Doporučení Poradního, informačního a diskusního kruhu (BIG-Kreis)/. Mnichov

BIG-Kreis (2008): Lernstandsermittlung, Förderung und Bewertung im Fremdsprachenunterricht der Grundschule /Zjišťování úrovně znalostí, podpora a hodnocení ve výuce cizího jazyka na základní škole/. Mnichov

BIG-Kreis (2009): Fremdsprachenunterricht als Kontinuum. Der Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen /Výuka cizího jazyka jako kontinuum. Přechod z prvního na druhý stupeň základní školy nebo na víceleté střední školy/. Mnichov

Bleyhl, Werner (vyd.) (2000): Leistung und Leistungsbeurteilung /Výkon a posuzování výkonu/. In: Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele /Cizí jazyky na základní škole. Základy a příklady z praxe/, Hannover, str. 28 – 34

Burwitz-Melzer, Eva (2008): Ein neues Portfolio für den Fremdsprachenunterricht – Übergang und Selbstevaluation /Nové portfolio pro výuku cizího jazyka – přechod a vlastní evaluace/. In: Grau, Maike/Legutke, Michael (vyd.): Fremdsprachen in der Grundschule. Auf dem Weg zu einer neuen Leistungskultur /Cizí jazyky na základní škole. Na cestě k nové výkonnostní kultuře/. Frankfurt/M.: Grundschulverband. Arbeitskreis Grundschule, řada: Beiträge zur Reform der Grundschule /Příspěvky k reformě základní školy/, 126, str. 170 – 193

Edelenbos, Peter & Johnstone, Richard & Kubanek, Angelika (2006): Die wichtigsten pädagogischen Grundsätze für die fremdsprachliche Früherziehung. Sprachen für die Kinder Europas. Forschungsveröffentlichungen, gute Praxis und zentrale Prinzipien. Endbericht der Studie EAC 89/04 (lot 1) /Nejdůležitější pedagogické zásady pro ranou cizojazyčnou výchovu. Jazyky pro evropské děti. Výsledky výzkumu, dobrá praxe a ústřední principy. Závěrečná zpráva studie EAC 89/04 (lot 1)/. Brusel: Evropská komise (http://ec.europa.eu/education/index_en.htm) (01.02.2010)

Edelenbos, Peter & Kubanek, Angelika (2007): Fremdsprachen-Frühbeginn: Einzigartige Lernchancen nutzen. Zu den Ergebnissen der Studie EAC 89/04 für die Europäische Kommission. Frühes Deutsch /Raný začátek osvojování cizích jazyků: Využití jedinečných šancí k učení. K výsledkům studie EAC 89/04 pro Evropskou komisi. Raná němčina/, 16. ročník, sešit 10, str. 26 – 38 Doporučení 1383 (1998) Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Závěry předsednictva. Evropská rada (Barcelona) 15. a 16.03.2002, čl. 44

Engel, Gaby & Groot-Wilken, Bernd & Thürmann, Eike (vyd.) (2009): Englisch in der Primarstufe – Chancen und Herausforderungen. Evaluation und Erfahrungen aus der Praxis /Angličtina na primárním stupni škol – šance a výzvy. Evaluace a zkušenosti z praxe/. Berlín

Eurydice (2001): Europäische Informationsstelle: Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa /Informační síť o vzdělávání v Evropě: Výuka cizích jazyků na evropských školách/. Brusel

Eurydice (2005): Europäische Informationsstelle: Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen in Europa /Informační síť o vzdělávání v Evropě: Klíčové údaje k osvojování jazyků v Evropě/. Brusel

Feierabend Sabine, & Mohr, Inge (2009): Mediennutzung von Klein- und Vorschulkindern. Ergebnisse der ARD/ZDF-Studie „Kinder und Medien 2003“ /Používání médií u malých a předškolních dětí. Výsledky studie ARD/ZDF „Děti a média v roce 2003“/, in: Media Perspektiven, sešit 9/2004, str. 453 – 461, citováno in: Dieter Spanhel, „Gezittert habe ich, aber spannend war‘s.“ Wie gehen wir mit den von Medien ausgelösten Gefühlen im Kindergarten um? /“Třásl jsem se, ale bylo to zajímavé.“ Jak v mateřské škole zacházíme s pocity, vyvolanými médii?/ In: Eva Geisler (aj.): Starke Kinder durch gelebte Gefühle. Emotionale Kompetenz bei Kindern fördern. Gefühle leben /Silné děti díky prožitým pocitům. Podpora emocionální kompetence u dětí. Prožívání pocitů/, Bingen, str. 14

Fthenakis, Wassilios (01/2010): Bildung ohne Übergänge /Vzdělávání bez přechodů/, in: Bildung spezial, Seelze, str. 21/22

Fthenakis, Wassilios aj. (2009): Natur-Wissen schaffen. Bd. 5 Frühe Medienbildung /Dosažení vědomostí o přírodě, sv. 5, Rané mediální vzdělání/, Troisdorf, str. 24 a další

Gehrmann, Siegfried (2007): Mehrsprachigkeit, Sprachen- politik und DaF-Lehrerbildung im Wandel. In: Germanistentreffen Deutschland – Süd-Ost-Europa, 2. – 6.10. 2006. Dokumentation der Tagungsbeiträge /Vícejazyčnost, jazyková politika a vzdělávání učitelů němčiny jako cizího jazyka v proměně /. Bonn: DAAD. str. 181 – 202

Gehrmann, Siegfried (2009): Europäische Bildung und Mehrsprachigkeit: Grundprobleme auf dem Weg zu einem europäischen Bildungsraum /Evropské vzdělání a vícejazyčnost: Základní problémy na cestě k evropskému vzdělanostnímu prostoru/. In: Magerski, Christine/Lacko Vidulic, Svjetlan (vyd.): Literaturwissenschaft im Wandel. Aspekte theo- retischer und fachlicher Neuorganisation /Literární věda v proměně. Aspekty nové teoretické a odborné organizace/. Wiesbaden, str. 29 – 46

Geisler, Eva (aj.) (2009): Starke Kinder durch gelebte Gefühle. Emotionale Kompetenz bei Kindern fördern. Gefühle leben /Silné děti díky prožitým pocitům. Podpora emocionální kompetence u dětí. Prožívání pocitů/, Bingen, str. 15

Grau, Maike & Legutke, Michael (vyd.) (2008): Fremdsprachen in der Grundschule. Auf dem Weg zu einer neuen Lern- und Leistungskultur /Cizí jazyky na základní škole. Na cestě k nové učební a výkonnostní kultuře/. Frankfurt: Grundschulverband

House, Juliane (2008): What Is an ,Intercultural Speaker’? In: Alcón Soler, Eva/Safont Jordá, Maria Pilar (vyd.): Intercultural Language Use and Language Learning. Berlín, str. 7 – 21

Kolb, Annika (2007): Portfolioarbeit. Wie Grundschulkinder ihr Sprachenlernen reflektieren /Práce s portfoliem. Jak žáci základních škol reflektují své osvojování cizích jazyků/. Tübingen

Kolb, Annika (2008): „Da können wir wissen, was wir wissen“. Wie Kinder ihr sprachliches Können einschätzen /“Z toho se dozvíme, co víme.“ Jak děti hodnotí své jazykové znalosti/. In: Grau, Maike & Legutke, Michael (vyd.), Frankfurt, str. 194 – 210 Krumm, Hans-Jürgen (2003): Curriculare Aspekte des interkulturellen Lernens und der interkulturellen Kommunikation /Kurikulární aspekty mezikulturního učení a mezikulturní komunikace/. In: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (vyd.): Handbuch Fremdsprachenunterricht /Příručka pro výuku cizích jazyků/, Tübingen/Basilej, 4. vyd., str. 138 – 144

KOM (2003): 449 Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004 – 2008 /Podpora jazykového vzdělávání a rozmanitosti: Akční plán na období 2004 – 2008/ (449 Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004 – 2008, Stand: 06.04.2010
), (stav z 06.04.2010)

KOM (2005): 356 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat. Europäischer Indikator für Sprachenkompetenz /Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě. Evropský ukazatel jazykových znalostí/ (http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/com356_de.pdf), (stav z 15.04.2010)

KOM (2005): 596 Eine neue Rahmenstrategie für Mehr- sprachigkeit /Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost/ (http://ec.europa.eu/ education/policies/lang/doc/com596_de.pdf) (06.04.2010)

Legutke, Michael & Müller-Hartmann, Andreas. & Schocker-von-Ditfurth, Marita (2009): Teaching English in the Primary School. Stuttgart

Legutke, Michael (2006): Englisch in der Grundschule – und dann? Anmerkungen zur Didaktik der Mehrsprachigkeit /Angličtina na základní škole – a potom? Poznámky k didaktice vícejazyčnosti/. In: Martinez, Hélène/Reinfried, Marcus (vyd.): Mehrsprachigkeitsdidaktik gestern, heute und morgen. Festschrift für Franz Joseph Meißner zum 60. Geburtstag /Vícejazyčnost včera, dnes a zítra. Oslavný sborník pro Franze Josepha Meißnera k 60. narozeninám/. Tübingen (Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik), str. 293 – 304

Legutke, Michael (vyd.) (1997): Sprachenlernen, Primarschule, Unterrichtsanalyse /Osvojování jazyků, primární škola, analýza výuky/. Mnichov: Goethe-Institut (= Standpunkte zur Sprach- und Kulturvermittlung Nr. 6 /Stanoviska k zprostředkování jazyka a kultury č. 6/)

Orešič, Herta (2002): Zwei Fremdsprachen im Grundschulcurriculum /Dva cizí jazyky v kurikulu základní školy/. In: 4. Mezinárodní záhřebská konference. Evropa – Střední Evropa – Středozemí. Vícejazyčnost jako předpoklad kulturní rozmanitosti a integrace v Evropě. KD-Info. Prakticky orientovaný časopis chorvatských učitelek němčiny, ročník 11/ č. 20 – zvláštní vydání – zpráva z konference 2001, str. 66 – 71

Rada Evropy (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen /Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme/, Berlín

Rau, Natalie & Legutke, Michael (2008): Sprachliches Können dokumentieren und präsentieren. Anmerkungen zur Arbeit mit dem Dossier (der „Schatztruhe“) des Juniorportfolios /Dokumentace a prezentace jazykových znalostí. Poznámky k práci se souborem dokumentů a prací („pokladnicí“) juniorského portfolia/. In: Grau, Maike & Legutke, Michael (vyd.), str. 211 – 231.

Röber, Christa & Müller, Claudia (2008): Der Aufbau von professionellem sprachlichem Wissen als Voraussetzung für eine kompetente Sprachförderung vorschulischer Kinder. Eine Expertise /Budování profesionálních jazykových znalostí jako předpoklad pro kompetentní jazykovou podporu u předškolních dětí. Expertiza/. Freiburg, str. 12

Rösler, Dietmar (2007): E-Learning Fremdsprachen – eine kritische Einführung /Elektronická výuka cizích jazyků – kritický úvod/. Tübingen

Spanhel, Dieter (2009): „Gezittert habe ich, aber spannend war´s.“ Wie gehen wir mit den von Medien ausgelösten Gefühlen im Kindergarten um? /“Třásl jsem se, ale bylo to zajímavé.“ Jak v mateřské škole zacházíme s pocity, vyvolanými médii?/, in: Eva Geisler (aj.), Starke Kinder durch gelebte Gefühle. Emotionale Kompetenz bei Kindern fördern. Gefühle leben /Silné děti díky prožitým pocitům. Podpora emocionální kompetence u dětí. Prožívání pocitů/, str. 15

Tracy, Rosemarie (2007): Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können /Jak se děti učí jazyky. A jak je při tom můžeme podporovat/. Tübingen

Zarate, Genevieve (1997): Introduction. In: Byram, Michael/ Zarate, Genevieve (ed.): The sociocutural and intercultural dimension of language learning and teaching. Strasbourg: Council of Europe Publishing, str. 7 – 14

Další informace