Norimberská doporučení
Jazykověpolitičtí aktéři

Rámcové podmínky raného osvojování cizího jazyka jsou do značné míry ovlivněny rozhodnutími v oblasti vzdělávací a jazykové politiky, která jsou přijímána mimo učební místa, jakými jsou mateřská škola, předškolní zařízení a základní škola. 

To, kdy se s osvojováním prvního nebo druhého cizího jazyka začne a jakou podobu taková výuka nakonec má, určují různé specifické instituce a zájmové organizace v příslušné zemi. Vlivy na významnost a atraktivnost cizího jazyka jakožto učebního předmětu v příslušném národním vzdělávacím systému mohou samozřejmě vycházet i z jazykových ustanovení v mezinárodním společenství států, jakým je Evropská unie. 

K tomu se pojí organizace na podporu jazyků a jazykové výuky, jako jsou svazy učitelů cizích jazyků, vědecké společnosti a ústavy, ale i mezinárodně působící prostřednické organizace, které se pokoušejí spoluurčovat rozhodnutí politických aktérů prostřednictvím odborných znaleckých posudků.[1]

Jak političtí aktéři, tak i aktéři z oboru by měli hájit zájmy jazykových komunit a profesních skupin vztahujících se k jazyku. Proto je obzvlášť důležité, aby vychovatelky, učitelé a ostatní experti v oblasti raného osvojování cizího jazyka zřetelně formulovali své zájmy a aktivně se podíleli na řešení otázek, které jsou z hlediska jazykové politiky relevantní. Zde se nabízí např. členství v odborných organizacích, účast na aktivitách, podporujících osvojování jazyků a využívání možností dalšího vzdělávání.
 

Doporučení:

Navzdory tomu, že v každé zemi je situace ohledně raného osvojování cizího jazyka rozdílná, lze formulovat několik zásadních doporučení:

Osoby s rozhodovací pravomocí by měly zaručit, že

  • bude vyvinut jasný a koherentní vzdělávací plán, který bude zohledňovat národní i regionální zvláštnosti
  • budou vypracovány jednoznačné směrnice pro realizaci jazykové politiky a podpory jazyků
  • budou zajištěny předpoklady a finanční prostředky pro vzdělání a další vzdělávání učitelů
  • cíle reformních opatření budou transparentně představeny veřejnosti
  • do rozhodovacích procesů budou zahrnuty organizace zabývající se podporou jazyků a jazykové výuky
  • raná výuka jazyků bude snadno dostupná pokud možno pro všechny děti.
Jazykové organizace a organizace zabývající se podporou jazyků by si měly:
  • vymoci aktivní účast na rozhodování o relevantních záležitostech vzdělávací politiky..
Odborné vychovatelky, učitelé jazyků a ostatní experti na výuku a osvojování jazyků by měli:
  • formulovat své profesní a odborné zájmy a vnést do jazykově politických diskusí prostřednictvím zájmových organizací a odborných zástupců své odborné vědomosti.


Zdroje
[1] Srov. Ammon (2003)

Další informace