Norimberská doporučení
Rané osvojování cizího jazyka a jeho rámcové podmínky

Nürnberger Empfehlungen: Rahmenbedingungen © Goethe-Institut

Proces osvojování cizího jazyka u dítěte probíhá v kontextu mnohovrstevnatého souboru podmínek, které by měly být v této kapitole blíže pojednány. Lidé z bezprostředního okolí dítěte, jako jsou rodiče a ostatní členové rodiny, vychovatelky a učitelé, mají na tento proces vliv stejně jako faktory nebo instituce, které jsou pro dítě sotva vnímatelné (např. vedení školy, úřady a svazy). 

Prostřednictvím vzdělávacích plánů se už od mateřské školy stanovují kompetenční profily a s tím spojený obsah učiva. Použití metod a médií může spolurozhodovat o úspěchu učení. Různé testovací a evaluační postupy od samého začátku doprovázejí proces učení. 

Obraz propojené sítě podmiňujících faktorů, která dítě obklopuje, by měl znázornit, jak komplexní jsou vlivy na proces raného osvojování cizího jazyka. V centru pozornosti je však vždy dítě, které podle svých individuálních možností rozvíjí svou cizojazyčnou kompetenci.

Dítě v centru pozornosti

Proces osvojování cizího jazyka u dítěte probíhá v kontextu mnohovrstevnatého souboru podmínek, které by měly být v této kapitole blíže pojednány.

Odborní vychovatelé a učitelé jazyků

Vychovatelkám a učitelům připadá v raném osvojování cizího jazyka klíčová funkce.

Rodiče

I když se u rodičů i učitelů příležitostně ještě objevují obavy, že by rané osvojování cizího jazyka mohlo děti nadměrně zatěžovat, spatřují dnes rodiče v rané výuce jazyků většinou spíše šanci pro své děti.

Učební prostory

Rané osvojování cizího jazyka probíhá v mateřských školách, školách a ostatních vzdělávacích zařízeních.

Cíle

Raným začátkem se všechny zdroje využívají k tomu, aby se dětem v procesu osvojování cizího jazyka mohly poskytnout co nejlepší šance.

Vhodné učivo

Výběr tematického a jazykového obsahu učiva se řídí podle zájmů dítěte a jeho vývoje z hlediska psychologie učení. 

Metodicko-didaktické principy

Při rané výuce cizího jazyka by se na dítě mělo působit v celé jeho komplexnosti a se zřetelem k jeho základním potřebám.

Média

Média pronikají dnes i do dětského světa. Podle jedné studie je v Německu televize u dětí nejoblíbenějším a nejčastěji používaným médiem, s výrazným odstupem od audiokazet a obrázkových knížek. 

Hodnocení

Pozorovat, dokumentovat a průběžně reflektovat učební procesy raného osvojování cizího jazyka je pro vychovatelky a učitele důležité, pokud chtějí dětské učení odpovědně doprovázet.

Další informace