Norimberská doporučení
Rodiče

I když se u rodičů i učitelů příležitostně ještě objevují obavy, že by rané osvojování cizího jazyka mohlo děti nadměrně zatěžovat, spatřují dnes rodiče v rané výuce jazyků většinou spíše šanci pro své děti. Mívají obvykle i rozsáhlé informace o tom, že časný začátek prokazatelně skýtá dítěti jasnou výhodu, že bude schopné snadněji se naučit jeden nebo více dalších jazyků. 

V úsilí o úspěšné koncipování rané výuky cizího jazyka jsou pro vychovatelky a učitele nenahraditelným kooperačním partnerem rodiče. Mohou podporovat učební proces svých dětí a vytvářet důležité předpoklady pro úspěšný průběh tohoto procesu. Zaujímají-li rodiče navenek a především vůči svému dítěti pozitivní postoj k osvojování cizích jazyků a podporují-li dítě v jeho úsilí, bude dítě rádo a s motivací spolupracovat. 

Zájem o obsah učiva, pochvala a povzbuzení i mimo školu jsou důležité faktory ovlivňující zájem dětí o cizí jazyk. Z tohoto důvodu by mateřské školy a školské instituce měly rodiče zapojovat do svého plánování a přijímat podporu ze strany rodičů. Čím větší je vzájemný vztah mezi mateřskou školou, školou a domovem jakožto místy, kde se děti učí, tím prospěšnější to pro dítě bude. 
   

Doporučení:

Rodiče:

  • by měli být adresně informováni o cílech a obsahu raného osvojování cizího jazyka a také o psychologických předpokladech k učení. Měli by být pravidelně seznamováni s rozvojem a pokroky svého dítěte. Jen tak mohou odpovídajícím způsobem chápat, doprovázet a podporovat proces učení.
  • by měli zřetelně projevovat svůj zájem o rané osvojování cizího jazyka u svého dítěte prostřednictvím dotazů, rozhovorů, povzbuzení a chválení jeho úspěchů. Podněcování dětí k tomu, aby přednesly nebo předvedly to, co se naučily, by mělo signalizovat opravdový zájem a v žádném případě by nemělo mít kontrolní funkci.
  • by se neměli pokoušet opravováním chyb ovlivňovat své děti při procesu učení. Opravování chyb by mělo být vyhrazeno vychovatelkám a učitelům, opravy by se měly provádět jen velmi cíleně a zdrženlivě, aby to děti neznejisťovalo a aby to nepřerušovalo tok jejich řeči.
  • by se podle možností měli chopit nabídek na spolupráci (rodičovské večery, informativní akce, školní oslavy atd.) a měli by také sami vyhledávat spolupráci s učiteli, ale každá strana přitom musí respektovat úkoly a kompetence druhé strany.

Další informace