Podmínky účasti
Soutěže „Přetvoř staré na nové“

1. Soutěž

1.1 Goethe Institut Česká republika pořádá na svých internetových stránkách soutěž „Přetvoř staré na nové".

1.2 Soutěže se lze zúčastnit výhradně online na internetu. Účast v soutěži je pro účastníky bezplatná (s výjimkou poplatků, které musí účastník uhradit za internetové připojení).

1.3 Soutěž potrvá od 22. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Všechny časové údaje v těchto podmínkách účasti se vztahují k místnímu času ve střední Evropě (středoevropský letní/zimní čas, „SEČ“).

2. Účast

2.1 Účastí v soutěži poskytuje účastník výslovný souhlas s těmito podmínkami účasti.

2.2 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba jakéhokoliv věku.

2.3 Účast v soutěži a vyhlídky na úspěch v soutěži nejsou závislé na získání nějakého zboží nebo na využití služeb.

3. Realizace soutěže „Přetvoř staré na nové“ a vyhlášení výsledků

3.1 Účast v soutěži je nezávislá na jazykové úrovni účastníků. Soutěžní příspěvek (popis fotografií) je ale třeba napsat německy.

3.2 Účast je možná po jednotlivcích nebo ve dvojicích, přičemž každý jednotlivý člen týmu musí splňovat podmínky účasti.

3.3 Přihlášky do soutěže musí být doručeny nejpozději do 24:00 hodin posledního dne soutěže prostřednictvím webové stránky Goethe-Institutu.

3.4 Pro účast v soutěži musí účastník uvést všechny údaje požadované na přihlašovacím formuláři, vzít na vědomí tyto podmínky účasti a prohlásit, že souhlasí s podmínkami soutěže a zaručuje, že je k účasti v této soutěži způsobilý. Dále musí potvrdit, že všechny informace týkající se jeho účasti jsou pravdivé.

3.5 Celý přihlašovací formulář může být vyplněn v českém nebo německém jazyce.

3.6  Fotodokumentace musí vyhovovat kritériím, která jsou uvedena v podmínkách soutěže; jazykem pro popis je němčina.

3.7 Za výběrové řízení bude zodpovědná porota, složená z pracovníků Goethe-Institutu.

3.8 Při posuzování přihlašovacích podkladů se bude porota řídit těmito kritérii: originalita, kreativita, srozumitelnost fotodokumentace, využití nového výrobku.

3.9 Výběr vítězů bude zveřejněn do 14. 6. 2020.

4. Autorská a osobnostní práva

4.1 Účastníci vymezují Goethe-Institutu prostorově a časově neomezené a obsahově na tuto soutěž omezené prosté užívací právo na veškeré známé i neznámé způsoby užití produktu, který vytvořili za účelem účasti v této soutěži. Patří sem zejména právo na kopírování a šíření produktu v tištěné formě a na obrazových a zvukových nosičích, právo na veřejné zpřístupnění produktu na internetu včetně jeho využití na sociálních sítích (jako je např. Facebook) a právo na vystavení resp. prezentaci tohoto produktu. Vymezení užívacího práva je bezplatné. Goethe-Institut je oprávněn vymezit výše uvedená práva třetím osobám.

4.2 Účastníci prohlašují, že jejich produkt není zatížen právy třetích osob, zejména autorskými právy, ostatními doplňkovými autorskými právy a osobnostními právy, a že tímto produktem smějí volně disponovat. Účastníci preventivně zprošťují Goethe-Institut veškerých nároků, které by mohly být vzneseny třetími osobami a které by byly založeny na tom, že výše uvedené ujištění není pravdivé.

4.3 Použít produkt vytvořený účastníky soutěže je Goethe-Institut oprávněn, nikoli však povinen. Při použití produktu uvede Goethe-Institut jména účastníků v rámci příslušných forem užití.

5. Odpovědnost za škodu

5.1 Goethe-Institut nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo neúplnost osobních údajů, poskytnutých účastníkem soutěže, ledaže by se ztráta nebo neúplnost zakládaly na úmyslném nebo hrubě nedbalém chování Goethe-Institutu nebo jeho pracovníků. To platí i pro vyzrazení informací třetími osobami na základě technických chyb při přenosu dat a/nebo při neautorizovaném přístupu.

5.2 Pro ručení Goethe-Institutu za náhradu škody platí bez újmy na ostatních zákonných nárocích podle tohoto bodu 5 níže uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti za škodu.

5.3 Goethe-Institut nese v neomezené míře odpovědnost za škodu, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

5.4 Dále nese Goethe-Institut odpovědnost za škodu při mírně nedbalém porušení podstatných povinností, jejichž porušení ohrožuje dosažení smluvního účelu, nebo při porušení povinností, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádnou realizaci výherní hry a na jejichž dodržování se účastníci zpravidla spoléhají. V tomto případě však nese Goethe-Institut odpovědnost pouze za předvídatelnou, smluvně typickou škodu. Goethe-Institut nenese odpovědnost za mírně nedbalé porušení jiných povinností než těch, které jsou stanoveny ve výše uvedených větách.

5.5 Výše uvedená omezení odpovědnosti za škodu neplatí při poškození života, těla a zdraví, při vadě zjištěné po převzetí záruk za vlastnosti produktu ani při lstivě zamlčených vadách. Odpovědnost za škodu podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (ProdHaftG) zůstává nedotčena.

5.6 Je-li odpovědnost Goethe-Institutu za škodu vyloučena nebo omezena, platí totéž i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a pomocných pracovních sil Goethe-Institutu.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Goethe-Institut respektuje zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů.

6.2 Účastníci souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytli za účelem realizace soutěže, Goethe-Institut uložil, zpracoval a předal, pokud je to k realizaci soutěže nutné a účelné.

6.3 Předání osobních údajů třetím osobám pro jiné účely se neuskuteční.

6.4 Účastníci mají kdykoliv možnost vyžádat si informace o tom, které z jejich údajů Goethe-Institut uložil na paměťové médium. Účastníci mohou kdykoli zrušit souhlas s uložením údajů a tím odstoupit od soutěže. K tomuto účelu postačí zaslat e-mail s odpovídající poznámkou příslušnému Goethe-Institutu na: vera.breckova@goethe.de

6.5 Zodpovědný ve smyslu zákonů na ochranu údajů je Goethe-Institut e.V. se sídlem v Mnichově (Dachauer Str. 122, 806 37 München).

7. Vyloučení ze soutěže

7.1 Pracovníci společnosti Goethe-Institut e. V. a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v této soutěži vyloučeni.

7.2 Ze soutěže budou vyloučeny osoby, které (i) uvedou nepravdivé osobní údaje, (ii) zadají obsah, který je protiprávní nebo v rozporu s těmito podmínkami účasti, nebo (iii) nedodrží zadání obsažené v těchto podmínkách účasti nebo (iv) budou manipulovat s elektronickými zařízeními, vytvořenými pro tuto soutěž, nebo tato zařízení jiným způsobem zneužijí.

8. Předčasné ukončení soutěže

8.1 Goethe-Institut upozorňuje na to, že nelze zaručit dostupnost ani fungování této soutěže. Soutěž může být na základě vnějších okolností a omezení ukončena nebo odstraněna, aniž by z toho vznikly účastníkům nároky vůči Goethe-Institutu. K těmto okolnostem mohou patřit organizační nebo technické problémy (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru).

8.2 Goethe-Institut je oprávněn tuto soutěž v kterýkoli okamžik bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů předčasně ukončit.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Využití právní cesty kvůli výběru výherců a kvůli výsledkům je vyloučeno.

9.2 Odpovědnost za soutěžní projekt „Přetvoř stare na nové“ nese Goethe-Institut Česká republika (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, Česká republika).

9.3 Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo, a to nezávisle na místě, ze kterého se účastník soutěže účastní. Vůči spotřebitelům platí tato volba práva pouze tehdy, pokud spotřebiteli není odňata ochrana, která je mu zaručena kogentními předpisy o ochraně spotřebitelů ve státě, ve kterém má své obvyklé bydliště.

9.4 Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla neúčinná nebo neproveditelná nebo pokud by se takovými stala, zůstává tím platnost zbývajících podmínek nedotčena.

9.5 Tyto podmínky účasti v soutěži jsou k dispozici v německém a českém jazyce. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost německá verze.