Egzaminy z języka niemieckiego
Najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu znajdą Państwo odpowiedzi na ogólne i często zadawane pytania dotyczące egzaminów Goethe-Institut.

Jeśli mają Państwo pytania szczegółowe dotyczące egzaminów Goethe-Zertifikat od A1 do C2, prosimy o skorzystanie z bezpłatnych konsultacji bezpośrednio w jednym z naszych centrów egzaminacyjnych (placówki Goethe-Institut, Goethe-Zetnrum i Licencjonowane Centra Egzaminacyjne).

Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszyscy zainteresowani, niezależnie od tego, czy posiadają obywatelstwo niemieckie. Egzaminy Goethe-Institut pomyślane są jako świadectwo znajomości niemieckiego jako języka obcego oraz jako języka drugiego.
Zalecamy minimalny wiek uczestników biorących udział w poszczególnych egzaminach.
Centra egzaminacyjne starają się w miarę swoich możliwości uwzględnić na miejscu potrzeby wszystkich kandydatów wymagających zapewnienia specjalnych warunków (np. osób przewlekle chorych albo niedowidzących, niedosłyszących). Dlatego rodzaj i stopień przewlekłego schorzenia / niepełnosprawności muszą zostać podane podczas zgłoszenia do udziału w egzaminie i potwierdzone przez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego. Centrum egzaminacyjne zobowiązane jest do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Dokładnych informacji udzieli Państwu centrum egzaminacyjne, w którym zamierzają Państwo zdawać egzamin.
Prosimy zwrócić się po informacje i osobistą konsultację do wybranego przez siebie centrum egzaminacyjnego.
Można opuszczać pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin, na odpowiednio długi czas (wizyta w toalecie). Fakt ten zostanie zapisany w „Protokole egzaminacyjnym”.
Udział w egzaminie nie jest związany ani z wcześniejszym uczestnictwem w konkretnym kursie przygotowawczym lub językowym, ani z posiadaniem certyfikatu o poziom niżej.

Zalecamy jednak uczestnictwo w kursie przygotowawczym oferowanym przez centrum egzaminacyjne, podczas których uczestnicy przyswajają sobie niezbędne umiejętności językowe oraz sprawności, które maksymalnie ułatwiają proces zdawania egzaminu.

W tym celu prosimy o kontakt z wybranym centrum egzaminacyjnym.
Zestawienie egzaminów Goethe-Zertifikat od A1 do C2 w odniesieniu do poziomów biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego znajduje się na stronach
Poziomy egzaminów i kursów językowych Goethe-Institut
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
Odnośnie informacji o cenach prosimy o kontakt z wybranym centrum egzaminacyjnym.
Zaświadczenia, które potwierdzają jedynie udział w kursie językowym, teście poziomującym, egzaminie itp. nie wystarczają.

Jedynie świadectwa potwierdzające zdanie któregoś z egzaminów Goethe-Zertifikat A1 do C2 wgzl. Kleines Deutsches Sprachdiplom lub Großes Deutsches Sprachdiplom są uznawane na całym jako zaświadczenie znajomości języka niemieckiego jako obcego na odpowiednim poziomie.
Egzaminy Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom i Großes Deutsches Sprachdiplom są uznawane jako zaświadczenie o znajomości języka w celu podjęcia studiów w jednej z niemieckich szkół wyższych (uniwersytet) i zwalniają z konieczności zdawania egzaminu TestDaF lub innego egzaminu w kontekście uniwersyteckim (DSH).

O wymaganiach językowych wybranej uczelni lub w odniesieniu do konkretnego kierunku czy toku studiów informacji udzieli Państwu dana szkoła wyższa (uniwersytet) albo też znajdą je Państwo na stronie www.sprachnachweis.de.
Podczas wszystkich egzaminów Goethe-Institut przy ocenie prac pisemnych wiążąca jest pisownia obowiązująca od sierpnia 2006 r. Punktem odniesienia w tej kwestii są słowniki „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (od wyd. 24 z 2006 r.) oraz „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 2006 r.).

Aktualnie obowiązujące zasady pisowni znajdą Państwo na stronach:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Uczenie się jest procesem indywidualnym. Ile czasu potrzebują Państwo, żeby osiągnąć dany poziom językowy, zależy od różnych, także indywidualnych czynników: od zaangażowania, ilości czasu poświęcanego na naukę i korzystanie z dodatkowych możliwości ćwiczenia języka.

Jeśli uczyli się Państwo już jednego lub kilku języków, to nauka niemieckiego zazwyczaj będzie przebiegała szybciej. Dużą rolę odgrywa fakt, czy biorą Państwo udział w kursie językowym w swoim kraju, czy w Niemczech, gdzie mogą Państwo używać języka niemieckiego i słyszeć go także poza zajęciami.

Dla procesu nauki ważna jest także intensywność lekcji (kurs intensywny lub wieczorowy itp.). Prosimy zwrócić się z prośbą o indywidualną konsultację do wybranego centrum egzaminacyjnego.
Do każdego egzaminu znajdą Państwo informacje i materiał do samodzielnych ćwiczeń
  • bezpłatne materiały do ściągnięcia
  • dodatkowe materiały do zamówienia.
Niektóre materiały można otrzymać także w biurze kursów i egzaminów najbliższego Goethe-Institut.
Do niektórych egzaminów dostępne są materiały umożliwiające przygotowanie się do egzaminu korespondencyjnie lub przez udział w kursie online?
Niemiecki na odległość
Egzamin w całości można powtarzać dowolną ilość razy. Szczegółowe uregulowania odnośnie możliwości powtarzania poszczególnych części egzaminu zawarte są w Zasadach Przeprowadzania Egzaminów dla danego poziomu.
Wystawione przez Goethe-Institut świadectwa zaświadczające zdanie któregoś z egzaminów Goethe-Zertifikat od A1 do C2 są ważne przez czas nieokreślony.

Jednak wiele instytucji i wielu pracodawców wymagają zaświadczenia, które nie jest starsze niż dwa lata.

Świadectwa o zdaniu egzaminów Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) i Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) zachowują swoją ważność po wprowadzeniu nowego egzaminu Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom a tym samym zmianie oferty egzaminów Goethe-Institut na poziomie C2 z dn. 01.01.2012 r.
Co do zasady nie wydaje się duplikatu świadectwa.

Jednak centrum egzaminacyjne, w którym zdawany był egzamin, może wystawić odpłatnie zaświadczenie zastępcze, jeżeli egzamin odbył się nie wcześniej niż 10 lat wcześniej.
Przy zmianie nazwiska (np. w związku z wyjściem za mąż, adopcją, rozwodem itp.) nie wystawia się nowego świadectwa lub zastępczego zaświadczenia.

Zmianę nazwiska można udokumentować odpowiednim dokumentem urzędowym (akt urodzenia, ślubu itp.) wzgl. jego uwierzytelnioną kopią.

Nazwisko wzgl. jego pisownia są rejestrowane przez centrum egzaminacyjne na podstawie dokumentu ze zdjęciem w procesie zgłaszania kandydata do egzaminu. Świadectwo poświadczające zdanie egzaminu wystawiane jest w oparciu o te dane.
Kopię świadectwa np. w związku z podjęciem studiów można uwierzytelnić w każdym urzędzie (sąd, ministerstwo, szkoła, bank itp.). Pracodawcy z reguły wymagają uwierzytelnienia przez uprawnioną do tego kancelarię prawną.
Oficjalne tłumaczenie można zlecić tłumaczowi przysięgłemu.