Warunki uczestnictwa

1. Ogólne warunki uczestnictwa

Kursant musi mieć przynajmniej 18 lat.

2. Uczestnictwo w kursie i potwierdzenie zgłoszenia

2.1. Po dokonaniu zgłoszenia kursant otrzyma od Goethe-Institut e. V. (dalej zwanego „GI”) potwierdzenie zgłoszenia (zwane dalej „potwierdzeniem zgłoszenia”) na wybrane zajęcia, zakwaterowanie oraz wyżywienie (zwane łącznie „kursem”). Umowa zyskuje moc obowiązującą wraz z otrzymaniem potwierdzenia zgłoszenia przez kursanta.
2.2. Wraz z potwierdzeniem zgłoszenia przesłana zostanie faktura, zawierająca należną opłatę za kurs, wyszczególnienie wszystkich świadczeń zgodnie z punktem 2.1 (zajęcia, zakwaterowanie, wyżywienie), termin płatności i numer kursanta.
2.3. Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Bliższe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o tym prawie dołączonym do warunków uczestnictwa.

3. Ceny i warunki płatności

3.1. Integralną częścią umowy jest obowiązujący w chwili zgłoszenia cennik zajęć, zakwaterowania i wyżywienia, por. strona www.goethe.de/anmeldung-deutschland
3.2. Opłatę za kurs w pełnej wysokości należy wpłacić do GI w podanym na fakturze terminie płatności. Decydujące znaczenie dla terminowości zapłaty ma moment jej wpłynięcia na podane na fakturze konto GI. W przypadku przelewu należy podać numer kursanta.
3.3. Wszelkie opłaty bankowe związane z zapłatą za kurs ponosi kursant.
3.4. Jeśli pełna kwota opłaty za kurs nie wpłynie na czas do GI, kursant traci prawo do zarezerwowanych świadczeń. W takim przypadku GI jest upoważniony do przydzielenia miejsca na zarezerwowane świadczenia innej osobie.
3.5. W przypadku niewzięcia udziału w zarezerwowanym kursie, opóźnionego przyjazdu, przedwczesnego wyjazdu lub przerwania kursu oraz innych nieobecności (np. na skutek choroby) kursant nie ma prawa do otrzymania zwrotu opłaty za kurs.

4. Zmiana rezerwacji

Zmiana rezerwacji świadczeń (np. zmiana terminu kursu) jest dopuszczalna w wyjątkowych przypadkach i następuje w porozumieniu z GI. Pierwsza zmiana rezerwacji jest bezpłatna, za każdą następną doliczona zostanie opłata w wysokości 60,- €.

5. Rezygnacja

5.1. Kursant może anulować rezerwację zajęć zgodnie z poniższymi warunkami:
  • w przypadku rezygnacji najpóźniej cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem kursu GI zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty administracyjnej w wysokości 160,- €;
  • w przypadku rezygnacji najpóźniej jeden (1) tydzień przed rozpoczęciem kursu GI zatrzymuje 30% opłaty za zajęcia, jednak nie mniej niż 160,- € (opłata administracyjna);
  • w przypadku rezygnacji najpóźniej jeden (1) dzień przed rozpoczęciem kursu GI zatrzymuje 50% opłaty za zajęcia, jednak nie mniej niż 160,- € (opłata administracyjna);
  • po rozpoczęciu kursu Goethe-Institut zatrzymuje 100% opłaty za zajęcia.
Kursant ma prawo dowieść, że stosowna w danym przypadku kwota jest niższa.
5.2. Kursant może bezpłatnie odstąpić od zarezerwowanych świadczeń związanych z zakwaterowaniem najpóźniej cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Późniejsza rezygnacja jest wykluczona.
5.3. Rezygnację należy złożyć Goethe-Institut pisemnie, w tym e-mailowo, na adres kontaktowy podany w potwierdzeniu zgłoszenia. Decydujące znaczenie dla momentu złożenia rezygnacji ma nadejście rezygnacji na podany w potwierdzeniu zgłoszenia adres.

6. Podział kursu na poziomy/liczba osób w klasie

6.1. Przydzielenie do poziomu kursu następuje na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego na miejscu.
6.2. W przypadku każdego z kursów klasy liczą maksymalnie 16 kursantów.

7. Zakwaterowanie

7.1. GI oferuje na życzenie zakwaterowanie za opłatą czynszową. Rezerwację zakwaterowania należy podać w zgłoszeniu. Nie istnieje możliwość obejrzenia miejsca zakwaterowania przed rozpoczęciem kursu.
7.2. Zakwaterowanie oferowane jest tylko w ramach kursu. Data wprowadzenia się do kwatery to podana do wiadomości data przyjazdu, data opuszczenia kwatery to podana do wiadomości data wyjazdu.
7.3. Kursant jest odpowiedzialny za właściwe korzystanie z kwatery i utrzymanie jej w czystości w czasie obowiązywania stosunku najmu. Na koniec stosunku najmu miejsce zakwaterowania należy posprzątać i pozostawić czystym.
7.4. W przypadku zakwaterowania w domu gościnnym na początku i na końcu stosunku najmu odbywa się przepisowe przekazanie lokalu pomiędzy kursantem a osobą upoważnioną przez GI (stan pomieszczeń, kontrola wyposażenia itd.).
7.5. Nocleg gości kursanta w danym miejscu zakwaterowania wymaga wyraźnej zgody GI.
7.6. Naruszenie regulaminu miejsca zakwaterowania powoduje natychmiastowe wypowiedzenie stosunku najmu bez prawa do uzyskania innego miejsca zakwaterowania lub zwrotu czynszu.
7.7. Jeśli GI poleca różne miejsca zakwaterowania, np. poprzez link na stronie internetowej GI, to wówczas GI nie występuje w charakterze wynajmującego kwaterę.

8. Obowiązki kursanta

8.1. Kursant jest zobowiązany do samodzielnego zadbania na własny koszt o to, aby jego pobyt w Niemczech był zgodny z przepisami prawa oraz do uzyskania ewentualnie wymaganego pozwolenia na wjazd i pobyt/wizy.
8.2. Kursant samodzielnie odpowiada za zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia wyposażenia zakwaterowania. GI nie przejmuje w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
8.3. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w ośrodkach regulaminów kursów i porządku.

9. Odpowiedzialność GI

9.1. GI odpowiada za szkody – niezależnie od podstawy prawnej – jedynie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
9.2. Ponadto GI odpowiada również w przypadku zwykłego niedbalstwa za szkody prowadzące do naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz za szkody powstałe wskutek zawinionego naruszenia istotnego obowiązku umownego.
9.3. Dalsze roszczenia kontraktowe i deliktowe kursanta są wykluczone.

10. Siła wyższa

GI nie ponosi odpowiedzialności za siebie ani za swoich pracowników w przypadku niewykonania swoich zobowiązań umownych lub w przypadku szkód, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności pożarem, wodą, nawałnicą lub innymi klęskami żywiołowymi, wybuchem, strajkiem, wojną, zamieszkami lub innymi zdarzeniami znajdującymi się poza zakresem odpowiedzialności/wpływu GI.

11. Ochrona danych osobowych

GI pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe kursanta zarówno w celu realizacji umowy z nim zawartej, jak również w ramach ustawowych zezwoleń oraz ewentualnie udzielonej GI zgody na wykorzystywanie danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oddzielnym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, do którego wyraźnie w tym miejscu odsyłamy.

12. Prawo stosowane

W ramach niniejszych warunków uczestnictwa i wszystkich stosunków prawnych pomiędzy GI i kursantem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Monachium.

13. Klauzula salwatoryjna

Jeśli któreś części lub pojedyncze sformułowania niniejszych warunków uczestnictwa są nieważne, to nie narusza to treści ani ważności pozostałych części warunków uczestnictwa. Postanowienie nieskuteczne należy zastąpić postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najbardziej odpowiada treści i celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi zasadami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone do jej pracy zawodowej ani własnej działalności zarobkowej:

A. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni. Czas na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

Goethe-Institut e.V.
Goethe-Institute in Deutschland
Bereich Marketing und Vertrieb
Goethestraße 20
80336 München (Monachium)
Tel.: +49 89 15921-0
Faks: +49 89 15921-202
deutsch@goethe.de

poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list przesłany pocztą, faksem lub e-mailowo) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu mogą wykorzystać Państwo załączony Wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF, 95 KB), co nie jest jednak warunkiem koniecznym. Warunkiem dotrzymania terminu na odstąpienie od umowy jest tylko wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy
Jeśli nastąpi odstąpienie od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które powstały ze względu na to, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. Należna kwota zostanie wypłacona takim samym sposobem płatności, z jakiego skorzystali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że w porozumieniu z Państwem wyraźnie ustalono inaczej; w żadnym przypadku nie ponoszą Państwo opłat związanych z tym zwrotem.
Jeśli żądali Państwo, aby wykonywanie usług zostało rozpoczęte w trakcie trwania czasu na odstąpienie od umowy, muszą zapłacić nam Państwo stosowną kwotę odpowiadającą części usług już wykonanych do momentu, w którym powiadomili nas Państwo o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, w stosunku do całego zakresu usług objętych umową.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli wykonaliśmy usługę w całości, przy czym rozpoczęliśmy wykonywanie usługi dopiero po udzieleniu na to przez Państwa wyraźnej zgody przy jednoczesnym potwierdzeniu przez Państwa świadomości, że tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy przy kompletnym zakończeniu przez nas realizacji umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, należy wypełnić ten formularz i odesłać go do nas.

Do
Goethe-Institut e.V.
Goethe-Institute in Deutschland
Bereich Marketing und Vertrieb
Goethestraße 20
80336 München (Monachium)
Faks: +49 89 15921-202
deutsch@goethe.de

Niniejszym odstępuję(-emy) (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/umowy o świadczenie następujących usług (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________
________________________________________________________
Nazwisko konsumenta/konsumentów
________________________________________________________
Adres konsumenta/konsumentów
________________________________________________________
Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku dokumentu papierowego)
_________________________
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.