Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache

Fortbildung © Goethe-Institut/Herlinde Koelbl

2018. aasta sügisel alustab Goethe-Instituut Eestis moodulkoolitussarjaga „Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache“, mille sihtgrupiks on nii õpetajateed alustavad kui ka juba aktiivselt tegutsevad saksa keele õpetajad, samuti huvitatud teiste ainete õpetajad, kelle saksa keele oskuse tase on vähemalt B2.

18 ECTS, 468 akad. tundi (sh. 130 akad. kontakttundi)
2 aastat, 8 moodulit
Pikaajalise tervikliku koolitusprogrammi raames toimuvad kahe aasta jooksul kokku kaheksa temaatilist moodulit, millest igaüks koosneb kahepäevasest kontaktseminarist (16 akad. tundi) ning iseseisvast kodutööst. Olulise osa koolitusest moodustavad ka tunnivaatlused ning -analüüsid, samuti pidev eneserefleksioon ning õpimapi (portfoolio) koostamine.

Koolitusprogrammi koostamise aluseks on Goethe Instituudi täienduskoolitussari Deutsch Lehren Lernen (DLL), taotletavaks eesmärgiks süstemaatiline ainedidaktiliste teadmiste omandamine ning koolipraktikas rakendamine. Eesti ja erinevate välismaiste koolitajate/valdkonnaekspertide koostöös toimuvad järgmised teemamoodulid:
  • Moodul I: Unterrichtsplanung und Unterrichtsbeobachtung (Ainetunni kavandamine ja vaatlus), 22.–23.11.2018
  • Moodul II: Deutsch als fremde Sprache (Saksa keel kui võõras keel), 28.–29.01.2019
  • Moodul III: Übungen, Aufgaben und Interaktion (Harjutused, ülesanded ja interaktsioon), 21.–22.03.2019
  • Moodul IV: Fremdsprachenunterricht mit digitalen Medien (Võõrkeeleõpe ja digitaalne meedia), 26.–27.09.2019
  • Moodul V: Frühes Fremdsprachenlernen (Varajane võõrkeeleõpe), 21.–22.11.2019
  • Moodul VI: Deutsch für Jugendliche (Saksa keel sihtgrupile noored), 20.–21.02.2020
  • Moodul VII: Deutsch in allen Fächern (Saksa keel ainetunnis), 5.–6.11.2020
  • Moodul VIII: Lernfortschritt messen: Testen, Prüfen, Evaluieren (Õpitulemuste mõõtmine: testimine, eksamineerimine, evaluatsioon), 10.–11.12.2020
  • Reflexions- und Abschlussseminar (Tagasiside ja koolitust lõpetav seminar)
Kahepäevased kontaktseminarid toimuvad kaks korda poolaastas neljapäeviti ja reedeti. Koolitusel osalejad saavad seminariks valmistumisel ja ka järeltöö  tarbeks kasutada Goethe Instituudi õpperaamatukogu. Iga seminari raames saavad koolitusel osalejad endale ka  temaatilise DLL-täiendkoolitussarja raamatu, mida vajadusel kasutatada nii seminari käigus kui ka kodutöö ette valmistamisel. Teine kontaktseminari päev viiakse vastavalt kokkulepetele läbi koolides.
 
Koolitussari on tervik. Seega on lõpetamise tingimuseks, et osalejad läbivad terve programmi täismahus. Üksikute moodulite lõpus saavad osalejad vastava osalustõendi, kogu täiendkoolitusprogrammi läbinuna Eesti Goethe Instituudi sertfikaadi.
Koolitusprogrammis osalejate omaosalus on 30 eurot mooduli kohta (s.t. kogu koolituse omaosalus vastavalt 240 eurot).  Arve on võimalik tasuda kahes jaos, nelja mooduli osas korraga. Selles hinnas sisaldub ka isikliku DLL-raamatu tellimise kulu.
Osalejate arv on piiratud. Seega saame anda tagasiside koolitusel osalemise võimaluse kohta peale kõikide taotluste laekumist. Suurema huvitatute arvu korral on oluliseks valikukriteeriumiks aktiivne töö keeleõpeajana, samuti motivatsioon koolitusel osaleda.

Registreerumine on lõppenud.