Projektista

Jugendliche blicken vom Dach aus über eine Stadt © Ant Rozetsky/unsplash

Selkeitä merkkejä yhteistyöstä

Projekti Freiraum tutkii, mikä on vapauden tila  Euroopan eri kaupungeissa. Millaisia kysymyksiä nousee esiin, kun kaupunkien asukkaat, tutkijat ja kulttuuriväki pohtivat käsitettä "vapaus" oman paikkakuntansa näkökulmasta? Mitä ongelmia kussakin kaupungissa on? Kukin kaupunki välittää kysymyksensä toiselle Euroopan kaupungille, minkä jälkeen kaikki 38 projektiin osallistuvaa Goethe-Instituuttia ja heidän kumppaniaan taiteen ja yhteiskunnan eri sektoreilta antavat toinen toisilleen luovia vastauksia – kaukaa, asian hahmottamista helpottavan välimatkan päästä.
 

Euroopppa on muutoksen kourissa. Populistiset ja kansallismieliset puolueet saavat kannatusta monissa maissa. Brexit-julkilausumasta ilmi käynyt epäluulo EU:ta kohtaan ei rajoitu pelkästään Isoon-Britanniaan. Portugal, Espanja ja Kreikka ovat joutuneet ankaralle säästökuurille. Ja integraatioprosessi etenee eri maiden kohdalla eri tahtia. Esimerkiksi Romania ja Bulgaria ottavat pian oman roolinsa EU:n rajalla. Lyhyesti sanoen: Europpaan kohdistuu modella tasolla suuria paineita ja sen on etsittävä vastauksia.

Jugendliche blicken vom Dach aus über eine Stadt © Ant Rozetsky/unsplash
Goethe-Institut: On otettava vastaan haasteita ja tuotava Euroopan politiikkaan uusia painotuksia

Goethe-Institutilla on instituutiona euroopanlaajuinen tehtävä. Se työskentelee visionaan yhdistynyt Eurooppa, jossa on yhteinen, monimuotoinen kulttuuri. Sen arvoja ovat avoimuus, vapaamielisyys, oikeudenmukaisuus ja kaikkien yhteiskunnan osapuolien ottaminen huomioon. Goethe-Institut on silti tietoinen siitä, että yleisesti ajatellaan Euroopan vakauden olevan kriisissä. Mikäli kerrotaan itsepäisesti tarinaa Euroopan yhteinäisyydestä, saattaa vaikuttaa siltä, ettei tunnusteta tosiasioita. Aivan kuten Euroopan on hyväksyttävä nykytilanteen haastellisuus, on myös Goethe-Institutin omalla työllään tuotava voimakkaampia painotuksia Eurooppa-politiikkaan. Naiivin intomielisyyden ei tule olla suuntaa-antavana, vaan tulee olla valmis dialogiin – vuoropuheluun, jossa on varmasti myös paljon jännitteitä.

Freiraum: Määritellään oma kanta, vahvistetaan kumpaanuuksia, etsitään uusia kohderyhmiä

Goethe-Institut ottaa selkeästi kantaa mittavalla Freiraum-projektillaan, joka kestää vuodesta 2017 vuoden 2019 alkuun. Sen keskiössä on vapauden käsite, joka on viimeistään valistuksen ajasta lähtien ollut Euroopan identiteetin kannalta äärimmäisen tärkeä. Lupaus, jonka tämä käsite kätkee sisäänsä, on kuitenkin menettänyt loistoaan. Vapauden käsitteen kaksijakoisuus tulee nykyisin selvästi esiin, eikä pelkästään siksi, koska esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa on vallalla antiliberaalinen politiikka. Seuratessaan tällaista kehitystä ovat monet Goethe-Institutin partnerit huolissaan, ja monet kokevat todellista uhkaa. Goethe-Institut haluaa olla heille luotettava kumppani  – ja antaa Freiraum-projektillaan selkeästi näkyvän merkin yhteistyöstä.

Freiraum-projektilla Goethe-Institut haluaa tavoittaa uusia kohderyhmiä: usein yhteiskunnan reunalle ajautuneita maahanmuuttajataustaisia nuoria ja ihmisiä, joilla on kriitiinen tai ainakin skeptinen suhtautuminen nykyiseen Eurooppaan, mutta jotka ovat silti avoimia keskustelulle. Se haluaa myös motivoida niitä korottamaan äänensä, jotka suhtautuvat Eurooppaan avoimesti, mutta pitävät sitä aivan liian itsestäänselvänä.

Projektin kulku: Etsitään kysymyksiä, muodostetaan tandemkumppanuuksia, vaihdetaan kysymyksiä, pohditaan vastauksia

Freiraum-projektin keskiössä on ajatus verkostoitumisesta. Projektin kulku on seuraava: Kaikki 38 siihen osallistuvaa Goethe-Instituuttia esittävät syyskuun 2017 loppuun mennessä käsitettä vapaus koskevan kysymyksen yhdessä paikallisten kumppaneittensa kanssa – nämä voivat olla teattereita tai taidekeskuksia, yleishyödyllisiä organisaatioita, yliopistoja, yhdistyksiä tai aktivistiryhmiä. Kysymyksenasettelun on tarkoitus tuoda julki ongelma, jolla on suuri merkitys nimenomaan omalle paikkakunnalle. Kukin instituutti saa rauhassa pohtia kysymystä intensiivisesti ja järjestää sen tiimoilta kumppaneineen esimerkiksi työpajan, johon he voivat kutsua myös asiantuntijoita.

Osallistujien täyttämistä kyselylomakkeista ilmenee, että kaikki kysymykset sijoittuvat johonkin seuraavista aihekentistä:

  1. „Vapaus ja identiteetti“ (mielipiteen ja taiteellisen ilmaisun vapauden törmäys uskonnollisiin arvoihin; ne monet konfliktit, jotka kumpuavat siitä, ettei naisilla ja HLBT-ryhmiin kuuluvilla ole tasavertaisia oikeuksia);
  2. „Vapaus ja talous“ (kuinka yksilön, mutta myös valtion taloudellinen asema vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen; kuinka vapaa, neoliberaalinen markkinamekanismi usein on ihmisen vapauden toteutumisen esteenä); sekä
  3. „Vapaus ja Eurooppa“ (EU saatetaan kokea monin eri tavoin, yhtäältä vapauden ja riippumattomuuden takeena, toisaalta ikeenä, joka kahlitsee itsenäisyyttä).

Ulkopuolinen katse  elävöittää käsityksen Euroopasta

Projektin toisessa vaiheessa 38 siihen osallistunutta Goethe-Instituuttia kumppaneineen tuotti marraskuun 2017 alkuun mennessä kaksiminuuttisen videon, joka havainnollistaa ja taustoittaa oman kaupungin kysymystä. Videot esitettiin Varsovan tapaamisessa 4.-5. joulukuuta 2017, jossa myös esiteltiin kaupunkien kysymykset ja arvottiin tandemparit – siis aina kaksi Goethe-Instituuttia, jotka työskentelevät yhdessä Freiraum-projektin aikana ja pohtivat vastauksia toinen toistensa kysymykseen.

Esimerkki: Arpa valitsee tandempariksi Varsovan ja Dublinin Goethe-Instituutit. Dublin ottaa siis vastaan Varsovan muotoileman kysymyksen ja kehittelee sen pohjalta kumppaninsa kanssa projektin tai formaatin – ja päinvastoin. Meille on tärkeää, että keskiössä ovat paikalliset kumppanit, heidän käsityksensä ja ajatuksensa - eivät Goethe-Instituutit.  Kukin tandempari luo siis kaksi produktiota, jotka esitellään molemmilla paikkakunnilla, tässä tapauksessa siis sekä Varsovassa että Dublinissa. Aikaa on kevääseen 2019 saakka.

Luotamme siihen, että ulkopuolinen perspektiivi auttaa hahmottamaan oman tilanteen uudella tavalla. Olemme varmoja, että ongelmalliseksi koettuun tilanteeseen löytyy luovia ratkaisuehdotuksia, kun asiaa tarkastellaan toiselta paikkakunnalta. Olemme vakuuttuneita, että projektin puitteissa toteutuvaan vuorovaikutukseen kätkeytyy mahdollisuus täyttää usein abstraktiksi koettu käsitys Euroopasta uudella elämällä.