Deutsche digitale Kinderuni - Mit Deutsch weißt du mehr! © Goethe-Institut / Kids Interactive

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Մանկական առցանց համալսարանը կարող է օգտագործվել դպրոցական ուսուցման ընթացքում զանազան ենթատեքստերում և բնագավառներում: Առանձին դասախոսությունները կարող են օգտագործվել դասի ժամանակ՝ հարմարեցվելով տվյալ դասի թեմային, կամ արտադպրոցական պարապմունքների ժամանակ՝ հաշվի առնելով սովորողների հետաքրքրությունները, կամ էլ կապելով դպրոցական մյուս առարկաների հետ:
 
Ուսուցիչներին, ովքեր դասի ժամանակ կամ արտադպրոցական պարապմունքների ընթացքում ցանկանում են աշխատել գերմանական մանկական առցանց համալսարանի հետ, առաջարկվում են զանազան դիդակտիկ նյութեր:

Մանկական առցանց համալսարանի առանձին դասախոսություններ կարող են յուրօրինակ հիմնաքար հանդիսանալ գերմաներենի դասի համար, որի նպատակը գերմաներենի թեմատիկ ուսուցման շրջանակներում լեզու սովորելն է: Գերմաներենի ուսուցիչը (մեկ այլ առարկայի ուսուցչի հետ միասին) դասախոսության թեման կարող է ինտեգրել դասին, ընդլայնել այն և խորացնել:
 
Գերմաներենի ուսուցիչներին, ովքեր մանկական առցանց համալսարանն ուզում են ինտեգրել իրենց դասին, առաջարկվում են զանազան դիդակտիկ նյութեր՝ համապատասխան ցուցումներով և աշխատանքային թերթիկներով:
Առանձին դասախոսություններ կարող են ինտեգրվել CLIL մեթոդով անցկացվող դասին որպես օժանդակ նյութ: Դրա նպատակը հետևյալն է՝ լեզվի օգնությամբ ձեռք բերել գիտելիքներ մասնագիտական բնագավառներում: Գերմաներենի դասն ընդ որում կարող է ծառայել որպես լեզվական նախապատրաստում CLIL մեթոդով անցկացվող դասի համար:
 
Ուսուցիչները կարող են աշխատանքը կազմակերպել ինչպես դասի, այնպես էլ արտադպրոցական պարապմունքների շրջանակում: Նրանց հնարավորություն է տրվում այդ նյութերը կիրառել միջառարկայական նախագծերի շրջանակում: Այս դեպքում գերմաներենի ուսուցիչները համագործակցում են մյուս առարկաների ուսուցիչների հետ:
 
Կիրառման այս բնագավառով հետաքրքրված ուսուցիչների համար նույնպես առկա են դիդակտիկ նյութեր:

Der Kinderuni-Koffer ist ein Koffer mit spannenden Experimenten, der zu Aktion rund um Wissenschaft und deutsche Sprache einlädt. Mit zahlreichen Materialien und Gegenständen zum Ausprobieren zieht er vor allem junges Publikum an, ist aber gleichermaßen für familiäre Aktivitäten geeignet. Als mobiles Labor beinhaltet der Koffer Material für Experimente aller drei Fakultäten. Die methodische Handreichung erlaubt es den Schulen, Vorführungen sowohl in einer kleinen Gruppe als auch in einer Schulklasse beziehungsweise -klassen selbst durchzuführen.
 
Die Kinderuni im Koffer wurde von Netzwerkpartnern aus dem Bildungsbereich und dem Goethe-Institut für den mobilen Einsatz entwickelt. Mit der Kinderuni im Koffer können sich Bildungseinrichtungen die Kinderuni ins Haus holen.Նախագծի շրջանակում առաջարկվում է նաև կենդանի շփման բաղադրիչ՝ «Գերմանական մանկական համալսարանը՝ ճամպրուկում» ծրագիրը, որը նախատեսված է 2-ից 6-րդ դասարանների աշակերտների համար:

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ծրագիրն իրենից ներկայացնում է երեխաների համար թեմատիկ այնպիսի գործողությունների հավաքածու, որոնք կարող են կատարվել մանկական համալսարանի ճամպրուկի օգնությամբ: Ճամպրուկն իրենից ներկայացնում է շարժական լաբորատորիա՝ հետաքրքիր գիտափորձեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներով և նյութերով: Գիտափորձերը կապված են գերմանացի գիտնականների հայտնագործությունների, գյուտերի և հետազոտությունների հետ և համապատասխանում են գերմանական մանկական առցանց համալսարանի երեք ֆակուլտետների (Մարդ, Բնություն, Տեխնիկա) պահանջներին: «Մանկական համալսարանը՝ ճամպրուկում» ծրագիրը մշակվել է գիտնականների կողմից՝ Գյոթեի անվան ինստիտուտի հետ համատեղ:
 
Դասագիրքը և մեթոդական ուղեցույցը ուսուցիչներին կօգնեն երեխաների հետ միջոցառումներ անցկացնել: Յուրաքանչյուր ֆակուլտետի համար նախատեսված է երեք գիտափորձ: Ամեն մի գործողության հիմքում ընկած է որևէ մի բնական երևույթ կամ բնության օրենք, որն ի ցույց է դրվում գիտափորձի ժամանակ:
 
Ամեն մի դաս առանձին մի վարժություն է, աշակերտների պատրաստվածության սկզբնական մակարդակից լիովին անկախ, ընդ որում պարտադիր չէ, որ ավարտած լինեք ճամպրուկի այլ վարժություններ: Վարժություններն ունիվերսալ են, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել դրանք տարբեր ձևերով: Դրանք կարող են լինել՝
 
սովորական դասաժամ դպրոցական դասարանի համար (12-30 հոգի),
դպրոցական մեծ միջոցառում (30-100 հոգի),
մինի գործողություն ստենդի մոտ, նախատեսված անցորդների համար: 
Բացի այդ, գիտափորձերի հենց ձևը վարժության շրջանակում կարող է փոփոխվել, օրինակ՝ ստենդի մոտ ցուցադրության դեպքում վորքշոփի մի մասը կարող է իրականացվել ներկայացման տեսքով: Կամ էլ, կախված հանգամանքներից, աշակերտների շարքից կարող են օգնականներ ներգրավվել ցուցադրվող գիտափորձի պատրաստման համար:
CLIL-ի (Content and Language Integrated Learning)՝ այսինքն որևէ առարկայի և լեզվի միակցված ուսուցման նշանակությունը ամբողջ աշխարհում օտար լեզուների դասավանդման բնագավառում գնալով մեծանում է: Կենտրոնական և Արևմտյան Եվրոպայի շատ դպրոցներ ժամանակին աջակցել են օտար լեզուների ուսուցման այս տիպին և իրենց ուսումնական ծրագրերում ներառել են CLIL մեթոդով անցկացվող դասերը:
 
Այստեղ վճռորոշ դեր ունեն երեք փաստարկներ: Առաջինը, դասավանդվող շատ առարկաներում (հատկապես բնագիտական) հանդիպող էմպիրիկ-փորձարարական մոտեցումն է, ինչը օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում չափազանց կարևոր է և թույլ է տալիս կիրառել ուսուցման նմանատիպ մեթոդներ: Երկրորդը, մեկ այլ լեզվի ուսուցումն է իրական ենթատեքստում, երբ սովորած նյութը անմիջապես հնարավոր է կիրառել: Երրորդը, լեզվական գործողությունները կոնկրետ և նկարագրելի առարկաների ու գործընթացների հետ կապելու հնարավորությունն է:
 
Բացի այդ, CLIL-ը ոչ միայն բարձրացնում է օտար լեզուներ սովորելիս հաջողության հասնելու հավանականությունը, այլև ընդհանուր առմամբ զարգացնում է սովորողների հաղորդակցական դիսկուրսի հմտությունները: Սա այն էական որակներից մեկն է, որն անհրաժեշտ է մասնագիտական կյանքում հաջող մեկնարկի և ցանկալի կարիերա կառուցելու համար:
 
CLIL մեթոդի ներդրման համար նոր ուսումնական ծրագրի անհրաժեշտություն չկա: Մասնագիտական առարկայի դասավանդման շրջանակում նախագծային փոքր մոդուլները լավ սկիզբ կարող են լինել ծրագրի ներդրման համար:
 
Այս միտքն ընդգծում են CLIL թեմայով 10 թեզիսները:
 1. Երկլեզու դասավանդվող առարկան համարվում է նոր առարկա, քանի որ (եղած) տարրերը համադրվում են միմյանց հետ և արդյունքում ստացվում է գիտելիքների ու հմտությունների փոխանցման նոր եղանակ:
 2. Երկլեզու դասավանդումը, իր բարդ պահանջների պատճառով, ենթադրում է մեթոդական-դիդակտիկ մոտեցումների օգտագործում: Այն է՝ կողմնորոշումը դեպի գործողությունը, սովորողների կենտրոնացումը և ինքնուրույնությունը:
 3. Երկլեզու դասավանդման ժամանակ մասնագիտական ուսուցումն իրականացվում է օտար լեզվով և այդ լեզվի օգնությամբ միաժամանակ: Այդպիսով ձևավորվում է մի այսպիսի ցիկլ՝ «լեզվի ընկալում, զննում, փորձարկում, կիրառում, գեներացում և գիտակցում», որն անընդհատ կրկնվում է փոքր կամ մեծ մասշտաբով:
 4. Օտար լեզվի դասավանդման ավանդական մեթոդները ընդհանուր առմամբ զարգացնում են առօրյա լեզվական հմտություններ (միջանձնային հաղորդակցման բազային հմտություններ BICS), մինչդեռ երկլեզու դասավանդումը ձևավորում է այնպիսի լեզվական հմտություններ, որոնք օգնում են բանավոր խոսքի միջոցներով արտահայտել համալիր մտածողության գործընթացը (լեզվի ճանաչողական ակադեմիական իմացություն CALP): Բացի այդ, զարգանում է բովանդակային քննարկումներ անցկացնելու հմտությունը: Այդպիսով, երկլեզու ուսուցումը միտված է հիմնական ունակությունների զարգացմանը:
 5. Առարկայի երկլեզու դասավանդումը չի ենթադրում ուսուցման երկու նպատակների ձևավորում: Առարկայական ուսուցումը գերակշռող դիրքում է և ղեկավարում է ուսուցման նպատակները:
 6. Բնագիտական առարկաները, մաթեմատիկան, ինֆորմատիկան և տեխնիկան առավել հարմար են երկլեզու ուսուցման համար, քանի որ՝ առաջինը, ինչպես առարկայական, այնպես էլ լեզվի դասավանդմանը հատուկ է էմպիրիկ-փորձարարական մոտեցումը, և ուսումնական գործընթացում կիրառվում են նմանատիպ մեթոդներ: Երկրորդը, օտար լեզուն ուսուցանվում է  իրական ենթատեքստում, երբ սովորած նյութը անմիջապես հնարավոր է կիրառել: Երրորդը, լեզվական գործողությունները գերակշռելիորեն կարող են կապվել կոնկրետ և նկարագրելի առարկաների ու գործընթացների հետ:
 7. Առարկայի երկլեզու դասավանդումը պահանջում է համագործակցության կոոպերատիվ ձևեր: Այդ պատճառով այն առավելապես նախատեսված է նախագծային աշխատանքի համար:
 8. Երկլեզու դասավանդումը սահմանափակվում է ոչ միայն ֆորմալ-ինստիտուցիոնալ ձևաչափով, այն նաև նպաստում է ուսումնական աշխատանքի արտադասարանային ձևերի զարգացմանը, օրինակ՝ միջառարկայական նախագծերում:
 9. Երկլեզու դասավանդումը գործնականում կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով՝  որևէ առարկայի շրջանակներում փոքր, կոնկրետ թեմայի վրա հիմնված, մի քանի շաբաթ տևողությամբ նախագծային մոդուլներ, մեկ կիսամյակ կամ տարի տևողությամբ միջառարկայական թեմաներ ներառող նախագծեր, և այն կարող է ներառվել ընդհուպ մինչև ուսումնական պանում, ինչը ենթադրում է երկարաժամկետ հեռանկարով մշտական ինտեգրում կրթական գործընթացում:
 10. Երկլեզու դասավանդումը կարելի է ներդնել արդեն իսկ մանկապարտեզներում և նախադպրոցական հաստատություններում, իհարկե խաղերի ձևով: Այնուհետև շարունակել տարրական դպրոցում և, զարգացման ամբողջ պոտենցիալի օգտագործման նախապայմանով, միջին դասարաններում և ամբողջ ծավալով կիրառել բարձր դասարաններում:
Մանրամասների համար այցելեք www.goethe.de/clil
 • Kinder nehmen an den Experementierworkshops der Kinderuni teil © Goethe-Institut Moskau / Artyom Golochapov
 • Kinder nehmen an den Experementierworkshops der Kinderuni teil Artyom Golochapov / © Goethe-Institut Moskau
 • Учителям объясняется методика CLIL Ася Финн / © Goethe-Institut Moskau

շփում

Sascha Fabri
Leiter der Spracharbeit
Stellvertretender Institutsleiter
Goethe-Institut Georgien
Sascha.Fabri@goethe.de

Zurab Bolkvadze
Leiter des Arbeitsbereichs Information und Bibliothek
Goethe-Institut Georgien
Zurab.Bolkvadze@goethe.de
 

Ana Mshvildadze
Sachbearbeiterin Bildungskooperation Deutsch
Goethe-Institut Georgien
Ana.Mshvildadze@goethe.de

Bitte senden Sie Ihre Fragen an:
kinderuni@goethe.de

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

WDR-Logo       Deutsche Welle

ՍՈՑՑԱՆՑԵՐ

Ավելին ...