ხიდი განათლებისკენ

Studienbrücke GI

პირდაპირი გზა გერმანიის უნივერსიტეტებისკენ!

გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღება განათლების მაღალი ხარისხისა და სამომავლოდ წარმატებული კარიერის გარანტიაა არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. ფასიანი პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" უზრუნველყოფს  გერმანიაში პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების შესაძლებლობას ყოველგვარი მოსამზადებელი კურსების გავლისა და მისაღები გამოცდების ჩაბარების გარეშე.

2015 წლიდან გერმანული პარტნიორი უნივერსიტეტები ყოველწლიურად გამოყოფენ ადგილებს პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" ჩართული მოსწავლეებისათვის. მოსამზადებელი პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, მონაწილეებს შეუძლიათ სკოლის დამთავრებისთანავე განაცხადი გააკეთონ გერმანიაში პარტნიორ უნივერსიტეტებში სწავლის გასაგრძელებლად. პროექტის მონაწილეებისთვის გამარტივებულია უნივერსიტეტში განაცხადის წარდგენის პროცედურა. ასევე, ადგილზე სარგებლობენ სპეციალური მეურვეობის პროგრამით

"ხიდი განათლებისკენ" არის თვითდაფინანსებული ონლაინ პროგრამა, მისი მიზანი გერმანიაში სწავლის გაგრძელების მსურველი მოსწავლეების, როგორც სოციალურ, ასევე სასწავლო გარემოში ადაპტაციისთვის მომზადებაა. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მე-12 კლასის მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება ტექნიკურ (მათემატიკა, ინფორმატიკა) და საბუნებისმეტყველო საგნებში და ფლობენ გერმანულ ენისას B2 დონეზე. გერმანული ენის შესწავლა, შეასძლებელია საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტში.


 

ხიდი განათლებისკენ

პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" გერმანიაში სწავლისთვის მოსამზადებელ შემდეგ ონლაინ მოდულებს მოიცავს: 

 
მოდული მოკლე აღწერა განრიგი
ინტერკულტურული ტრენინგი
„Fit für das Studium in Deutschland“
ონლაინ კურსი გერმანიის სოციალურ და სასწავლო გარემოში მოსწავლეების ადაპტაციისათვის.
ფორმატი: Moodle-ის სასწავლო პლატფორმა.
ხანგრძლივობა: 4 კვირა (24 აკად. საათი)
მიმდინარეობს ტუტორების მეთვალყურეობით.
22.10.- 18.11.18
სპეცკურსი ტერმინოლოგიაში ონლაინ კურსი ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში.
ფორმატი: Moodle-ის სასწავლო პლატფორმა.
შეთავაზებაშია 7 სხვადასხვა მოდული (მათემატიკა, ინფორმატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ტექნიკა და ეკონომიკა). თითოეული მოდულის ხანგრძლივობა: 5 კვირა  (40 აკად. საათი).
კურსის ფარგლებში ტუტორები გაუწევენ კონსულტაციებს მონაწილეებს.
26.11. – 23.12.18
TestDaF-ის გამოცდის მოსამზადებელი კურსი ონლაინ კურსი  TestDaF - ენის გამოცდაში მოსამზადებლად (კითხვა, მოსმენა, წერა საუბარი).
ფორმატი: Moodle-ის სასწავლო პლატფორმა.
ხანგრძლივობა: 4 კვირა (20 აკად. საათი.
მოიცავს სამ სავალდებულო ვირტუალურ მეცადინეობას.
მიმდინარეობს ტუტორების მეთვალყურეობით.

 *კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე გოეთეს ინსტიტუტში
2019 წლის იანვარი
TestAS - ის გამოცდის ფორმატ-ტრენინგი ონლაინ კურსი TestAS -ის გამოცდის ფორმატის, სტრუქტურის, შინაარსის, დავალებების გასაცნობად.
ფორმატი: Moodle-ის სასწავლო პლატფორმა.
ხანგრძლივობა: 2 კვირა (12 აკად. საათი) მიმდინარეობს ტუტორების მეთვალყურეობით.

 *კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე გოეთეს ინსტიტუტში
2019 წლის თებერვალი
TestDaF TestDaF-ი (ტესტი გერმანული როგორც უცხო ენა) არის საერთაშორისო ენის გამოცდა.
TestDaF-სერტიფიკატი მოითხოვება გერმანულ უნივერსიტეტებში ენის ცოდნის დამადასტურებლად. 

www.testdaf.de 
1-ლი გამოცდა: 12.02.2019

მე-2 გამოცდა: 10.04.2019
TestAS TestAS-ი  ცენტრალური, სტანდარტული უნარ-ჩვევების გამოცდა,  გამოსაცდელის კოგნიტიურ უნარებს შესაფასებლად. TestAS-ი  შედგება ძირითადი ნაწილისა და საგნობრივი მოდულისგან.

www.testas.de
1-ლი გამოცდა: 7.03.2019

მე-2 გამოცდა: 27.04.2019

პროგრამის მონაწილეებისთვის TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდების ჩაბარება სავალდებულოა. გამოცდების საფასური კურსის ჯამურ თანხაში გათვალისწინებული არა არის. (გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტის განსაკუთრებულ მოთხოვნებს).

მოდულების წარმატებულად დასრულების შემდეგ, პროგრამის მონაწილეებს შეეძლებათ, განაცხადი წარადგინონ გერმანულ პარტნიორ უნივერსიტეტში (იხ. უნივერსიტეტების ჩამონათვალი).


 
 
პროგრამაში „ხიდი განათლებისკენ “ მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მე-12 კლასის მოსწავლეებსა, რომლებიც შემდეგ წინაპირობებს აკმაყოფილებენ:

- განაცხადის შემოტანისას დასრულებული 11 კლასი
- გერმანული ენის ცოდნა სულ მცირე B2 დონეზე   (დადასტურებული გოეთეს სერტიფიკატით)
- გერმანიაში სწავლის გაგრძელების მაღალი მოტივაცია (სამოტივაციო წერილი)
- მაღალი აკადემიური მოსწრება ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო საგნებში
- მონაწილეობა სასკოლო ოლიმპიადებში, კონკურსებში, რეგიონალურ და საერთაშორისო პროექტებში
- სოციალური აქტივობა (მოხალისეობრივი საქმიანობა)
- მშობლის ან მეურვის წერილობითი თანხმობა
- ზეპირი გასაუბრება

განაცხადის წარდგენის ვადები: 1.09.2018–30.09.2018

პროგრამის დასაწყისი: 22.10.2018

პროგრამის ღირებულება: 1.500 ლარი


ონლაინ ფორმულარი
 
რურის საუნივერსიტეტო ალიანსი (ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი, დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი)

კიოლნის უნივერსიტეტი

ბონ-რაინ-ზიგის უმაღლესი სასწავლებელი

პარტნიორი უნივერსიტეტები 2019/2020 წლის ზამთრის სემესტრისათვის პროექტის მონაწილეებს სთავაზობს სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას შემდეგ მიმართულებებზე (ვიტოვებთ სპეციალობების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანის უფლებას):


ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი

გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
სამშენებლო ინჟინერია -2
ბიოქიმია-1
ბიოლოგია -1
ქიმია -1
ელექტროტექნიკა და IT -2
გეოგრაფია -1
გეომეცნიერებები -1
IT  უსაფრთხოება / საინფორმაციო ტექნოლოგია -1
მანქანათმშენებლობა -2
მათემატიკა -1
ფიზიკა -1
გაყიდვების ინჟინერია და პროდუქციის მენეჯმენტი -2
გარემოს ტექნოლოგია და რესურსების მენეჯმენტი -2 


დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი

გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
მონაცემთა ანალიზი და მენეჯმენტი - 1
ელექტრო და საინფორმაციო ტექნიკა - 2
ინფორმატიკა -1
საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
სტატისტიკა - 1
ტექნიკური მათემატიკა - 1
ეკონომიკური მათემატიკა - 1


დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი

ფიზიკა - 1
მათემატიკა - 1
ეკონომიკური მათემატიკა - 1
ტექნიკური მათემატიკა - 1
ელექტროტექნიკა და IT - 2
ენერგეტიკის მეცნიერება (სავალდებულოა ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე) -1
ნანოინჟინერია - 2
ჰიდროლოგია: ქიმია, ანალ8იტიკა, მიკრობიოლოგია - 1
გამოყენებითი ინფორმატიკა - ინჟინერიისა და მედიის ინფორმატიკა - 2
გამოყენებითი ინფორმატიკა (სისტემების ინჟინერია) - 1
გამოყენებითი კოგნიციისა და მედიის მეცნიერებები - 2


კიოლნის უნივერსიტეტი

ბიოლოგია - 1
ქიმია -1
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
ტექნიკური მათემატიკა - 1
გეოგრაფია - 1
გეოფიზიკა და მეტეოროლოგია - 1
გეომეცნიერებები - 1


ბონ-რაინ-ზიგის უმაღლესი სასწავლებელი

ქიმია და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 1

 
შენიშვნა: ციფრები 1 და 2 აღნიშავს TestAS-ის მოდულებს (1 = მათემატიკა, ინფორმატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, 2 = საინჟინრო მეცნიერებები)

 
ფრანკფურტ ოდერის ევროპული უნივერსიტეტი (ვიადრინა) პროექტის „ხიდი განათლებისაკენ“ მონაწილეებს 2019/20 სასწავლო წლისთვის სთავაზობს შემდეგ სპეციალობებს:

ეკონომიკური მეცნიერებები
  • „საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება“ - 3
  • „სამართალი და ეკონომიკა │ეკონომიკა და სამართალი“ - 3
ვიადრინას უნივერსიტეტში განაცხადის წარდგენისას მონაწილეებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ, რომელ სპეციალობას აირჩევენ („Internationale Betriebswirtschaftslehre“ ან „Recht und Wirtschaft │ Wirtschaft und Recht“)

ვიადრინას უნივერსიტეტის განსაკუთრებული მოთხოვნები:
 
  • TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდები 2019 წლის თებერვალში
  • მომავალი სტუდენტების შერჩევა TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდების შედეგებისა   და უნივერსიტეტში გასაუბრების საფუძველზე
  • წინამოსამზადებელი კურსი ვიადრინას უნივერსიტეტში 2019 წლის ზაფხულში
  • გამოცდა წინამოსამზადებელი კურსის დასრულების შემდეგ
  • ჩარიცხვა უნივერსიტეტში
შენიშვნა: სპეციალობაზე მიწერილი ციფრი 3 აღნიშნავს TestAS-ის გამოცდის მოდულს ეკონომიკურ მეცნიერებებში. 
  
 
1. პროგრამაში მონაწილეობისთვის ენის ცოდნის დამადასტურებელი რომელი დოკუმენტის წარდგენაა საჭირო?

პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა Goethe-Zertifikat B2.

2. შეუძლია თუ არა, ყველა მოსწავლეს მიიღოს მონაწილეობა პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ"?

პროგრამის ყველა მოდული ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს, რაც მას ყველასთვის ხელმისაწვდომს ხდის. პროგრამაში მონაწილეობისთვის სავალდებულო TestDaF-სა და TestAS-ის გამოცდაზე, უნდა დარეგისტრირდეთ საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტში. 

3. მე-11 კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც ჯერ არ ფლობენ B2 დონის სერტიფიკატს,  როგორ შეუძლიათ ჩაერთონ პროგრამაში? 

კარგი იქნება, თუ ახლავე შეუდგებით გერმანული ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესებას. საქარაველოს გოეთეს ინსტიტუტს აქვს სხვადსხვა ტიპის ენის შემსწავლელი კურსები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი კურსი და დარეგისტრირდით.

4. რა ღირს პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" მონაწილეობა?

სრული კურსის ღირებულებაა 1500,00 ლარი. ღირებულებაში არ შედის TestDaF-ისა და TestAS გამოცდის საფასური. გოეთეს ინსტიტუტი საკუთარ თავზე არ იღებს ვიზის მოსაკრებელს, უნივერსიტეტში ჩარიცხვისა და უნივერიტეტში სწავლის ხარჯებს.
rhrzjrazjrzjrqzjqrz

Download