ხიდი განათლებისკენ - ინტენსიური კურსი

Studienbrücke GI

პირდაპირი გზა გერმანიის უნივერსიტეტებისკენ!

გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღება განათლების მაღალი ხარისხისა და სამომავლოდ წარმატებული კარიერული წინსვლის გარანტია არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. ფასიანი პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ - ინტენსიური კურსი" უზრუნველყოფს  გერმანიაში უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების შესაძლებლობას ყოველგვარი მოსამზადებელი კურსების გავლისა და მისაღები გამოცდების ჩაბარების გარეშე.

2015 წლიდან გერმანული პარტნიორი უნივერსიტეტები ყოველწლიურად გამოყოფენ თავისუფალ ადგილებს პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" ჩართული მოსწავლეებისათვის. ამ მოსამზადებელი პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილეებს შეუძლიათ სკოლის დამთავრებისთანავე განაცხადი გააკეთონ გერმანიის უნივერსიტეტებში სწავლის გასაგრძელებლად. ამ პროექტის მონაწილეებს გამარტივებულად შეუძლიათ საბუთების გაგზავნა, გერმანულ უნივერსიტეტებში სწავლის გასაგრძელებლად და ადგილზე სარგებლობენ განსაკუთრებული ხელშეწყობის პროგრამით.
 

ხიდი განათლებისკენ - ინტენსიური კურსი

ფასიანი პროგრამის "ხიდი განათლებისკენ - ინტენსიური კურსი" მიზანია გერმანიაში სწავლის გასაგრძელებლად და გერმანიის სოციალურ და სასწავლო გარემოში ადაპტაციისათვის იმ მოსწავლეების მომზადება, რომელთაც უკვე დაამთავარეს მე-11 კლასი და განსაკუთრებით დაინტერესებული არიან ტექნიკური (მათემატიკა, ინფორმატიკა) და საბუნებისმეტყველო საგნებით და ფლობენ გერმანულ ენას სულ მცირე B2  - დონეზე და ასევე ანალოგიური ინტერესების მქონე სტუდენტების მომზადება.

ინფორმაციას სასტიპენდიო პროგრამასთან „ხიდი განათლებისაკენ“ დაკავშირებით მე-10 კლასის მოსწავლეებისთვის იხილავთ აქ:

ხიდი განათლებისკენ

 
პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ - ინტენსიური კურსი" მოიცავს ოთხ საგნობრივ მოსამზადებელ მოდულს:
  • სპეცკურსი ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში (მათემატიკა, ინფორმატიკა, საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური საგნები) საუნივესიტეტო ენობრივი და დარგობრივი მომზადების მიზნით
  • ინტერკულტურული ტრენინგი „ მზადყოფნა გერმანიაში სწავლისათვის“
  • TestDaF -ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი
  • TestAS-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი ონლაინ-ტრენინგი                                                                                                 
პროგრამის მონაწილემ ასევე უნდა ჩააბაროს TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდები თვითდაფინანსებით. გამოცდების საფასური კურსის ჯამურ თანხაში გათვალისწინებული არაა. (გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ კოტბუსში ბრანდენბურგის ტექნიკური უნივერსიტეტის განსაკუთრებულ პირობებს.)

მოდულების წარმატებულად დასრულების შემდეგ შეგეძლებათ განაცხადი გააკეთოთ გერმანულ უნივერსიტეტში (იხ. პარტნიორი უნივერსიტეტები).
 


 
 
პროგრამაში „ხიდი განათლებისკენ - ინტენსიური კურსი“ მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მე-12 კლასის მოსწავლეებს და ასევე სტუდენტებს, რომლებიც შემდეგ წინაპირობებს აკმაყოფილებენ:
- განაცხადის შემოტანისას დასრულებული მე-11 კლასი
- გერმანული ენის ცოდნა სულ მცირე B2 დონეზე, დადასტურებული გოეთეს სერტიფიკატით
- გერმანიაში სწავლის გაგრძელების მაღალი მოტივაცია
- მაღალი მოსწრება ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო საგნებში
- მონაწილეობა სასკოლო ოლიმპიადებში, კონკურსებში, რეგიონალურ და საერთაშორისო პროექტებში
- მშობლის ან მეურვის წერილობითი თანხმობა
- ზეპირი გასაუბრებისთვის მზადყოფნა

საბუთების მიღება დაიწყება 2017 წლის 23 ივნისიდან.
საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 23 ივლისი.
გასაუბრებები ჩატარდება 2017 წლის სექტემბრის დასაწყისში.
პროგრამის დასაწყისი: 2017 წლის 16 ოქტომბერი.
პროგრამის საერთო ღირებულება: 1.500 ლარი

ონლაინ განაცხადი
 
პარტნიორი უნივერსიტეტები

პარტნიორი უნივერსიტეტები 2018 წლის ზამთრის სემესტრისათვის პროექტის მონაწილეებს სთავაზობს სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას შემდეგ ფაკულტეტებზე (ვიტოვებთ სპეციალობების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანის უფლებას):

ნორდრაინ-ვესტფალენი
რურის ოლქის საუნივერსიტეტო ალიანსის უნივერსიტეტები - ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი და დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი 2007 წლიდან მოყოლებული ერთმანეთთან მჭიდროდ თანამშრომლობენ.
 
ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი

გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
სამშენებლო ინჟინერია -2
ბიოქიმია-1
ბიოლოგია -1
ქიმია -1
ელექტროტექნიკა და IT -2
გეოგრაფია -1
გეომეცნიერებები -1
IT  უსაფრთხოება / საინფორმაციო ტექნოლოგია -1
მანქანათმშენებლობა -2
მათემატიკა -1
ფიზიკა -1
გაყიდვების ინჟინერია და პროდუქციის მენეჯმენტი -2
გარემოს ტექნოლოგია და რესურსების მენეჯმენტი -2 

დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი

გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
მონაცემთა ანალიზი და მენეჯმენტი - 1
ელექტრო და საინფორმაციო ტექნიკა - 2
ინფორმატიკა -1
საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
სტატისტიკა - 1
ტექნიკური მათემატიკა - 1
ეკონომიკური მათემატიკა - 1

დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი

გამოყენებითი ინფორმატიკა - ინჟინერიისა და მედიის ინფორმატიკა - 2
გამოყენებითი ინფორმატიკა (სისტემების ინჟინერია) - 1
გამოყენებითი კოგნიციისა და მედიის მეცნიერებები - 2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
ქიმია - 1
 
კიოლნის უნივერსიტეტი

ფიზიკა - 1

ბონ-რაინ-ზიგის უმაღლესი სასწავლებელი

ქიმია და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 1
 
შენიშვნა: 1 და 2 ციფრები აღნიშავს TestAS-ის მოდულებს (1= მათემატიკა, ინფორმატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, 2= საინჟინრო მეცნიერებები)

ბრანდენბურგი

ბრანდენბურგის ტექნიკური უნივერსიტეტი კოტბუს-ზენფტენბერგი

ამ უნივერსიტეტის სამიზნე ჯგუფია სტუდენტები, რომელთაც გერმანიაში სწავლის დაწყებამდე დასრულებული აქვთ მინიმუმ ერთი სასწავლო წელი ქართულ უნივერსიტეტებში.
მათ შემთხვევაში TestAS-ის გამოცდა სავალდებულო არაა.

საინჟინრო მეცნიერებები
ელექტროტექნიკა
ინფორმატიკა
საინფორმაციო და მედიის ტექნოლოგიები
მანქანათმშენებლობა
მათემატიკა
სამედიცინო ინფორმატიკა
ფიზიკა
ეკონომიკური მათემატიკა

 
1. რა დონის გერმანული ენის სერტიფაკატს უნდა ფლობდეს პროგრამით დაინტერესებული პირი?

ფასიან პროგრამაში „ხიდი განათლებისკენ - ინტენსიური კურსი“ მონაწილეობის მისაღებად თქვენ უნდა ფლობდეთ გერმანულ ენას მინიმუმ B2 დონეზე, რომელიც დადასტურებული იქნება შესაბამისი ან უფრო მაღალი დონის გოეთეს ინსტიტუტის სერტიფიკატით.

2. შეიძლება განაცხადი ყველა მსურველმა გააკეთოს საქართველოდან?
დიახ, რადგან პროგრამის მოდულები ონლაინ ფაზებს წარმოადგენს. მხოლოდ გამოცდებს TestDaF-სა და TestAs-ს ჩააბარებთ გოეთეს ინსტიტუტში, თბილისში.

3. შეუძლიათ თუ არა მეათე კლასელებს პროგრამაში მონაწილეობა?
პროგრამა „ხიდი განათლებისაკენ - ინტენსიური კურსი“ ფასიანია და მის სამიზნე ჯგუფს მე-12 კლასელები წარმოადგენენ, ანუ ისინი, ვინც უკვე დაასრულა მე-11 კლასი და ასევე  სტუდენტები.

მე-10 კლასელებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სასტიპენდიო პროგრამაში „ხიდი განათლებისკენ“.

4. რატომ შეიქმნა პროგრამა „ხიდი განათლებისაკენ - ინტენსიური კურსი“? უკვე ხომ არსებობს სასტიპენდიო პროგრამა „ხიდი განათლებისაკენ“?

პროგრამა „ხიდი განათლებისაკენ - ინტენსიური კურსი“ გამიზნულია იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებაც უკვე დაასრულებს მე-11 კლასი და ასევე სტუდენტებისათვის. ის შანსს აძლევს  იმ მოსწავლეებს, რომელთაც ვერ შეძლეს მე-10 კლასში პროექტში „ხიდი განათლებისაკენ“ ჩართვა, რომ განმეორებით ცადონ ბედი, გერმანულ უნივერსიტეტებში ადგილის მოსაპოვებლად. მაგრამ ეს პროგრამა უფრო მოკლევადიანია, რადგან აღარ მოიცავს ენობრივ მოდულს, პროგრამაში მონაწილეების მსურველები უკვე უნდა ფლობდნენ გერმანულ ენას B2 დონეზე.

5. რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული პროგრამაში „ხიდი განათლებისაკენ - ინტენსიური კურსი“ მონაწილეობის მიღება?

კურსი ღირს ჯამში 1.500 ლარი გერმანულ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ხარჯების გარდა.  TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდების საფასური ამ თანხაში გათვალისწინებული არაა. ასევე ყველა სხვა ხარჯი, რომელიც ვიზის მიღებასა თუ გერმანიაში სწავლას უკავშირდება, გოეთეს ინსტიტუტის მიერ არ ანაზღაურდება.