Berthold Franke ajánlja Die Gesellschaft der Singularitäten (A szingularitások társadalma)

Die Gesellschaft der Singularitäten - Andreas Reckwitz © Suhrkamp Könyvkiadó Az „individualizáció” volt a szociológia egyik legfontosabb fogalma az 1980-as évek óta, amellyel többek között Ulrich Beck igyekezett leírni az új, posztmaterialista értékváltozásokon alapuló társadalmat. A szociológus Andreas Reckwitz nagyszabású tanulmánya pedig most még átfogóbb társadalomelméleti választ igyekszik adni arra a kérdésre, hogy miképpen érthetjük meg azt a gazdag nyugati társadalmakban egy nemzedék óta végbemenő folyamatot, amelyet „a modernitás szerkezetváltozásának” nevezhetünk. Ebben az összefüggésben sokkal többet jelent a „szingularizáció” az életutak sokféleségénél, ellentétben az osztályok és rétegek konformitásával a régi ipari társadalomban. A „szingularizáció” ugyanis a tájékozódás irányának alapvető megváltozására utal: arra, hogy az egyediség elve alapján választjuk a tárgyakat, a szubjektumokat, a tereket, az időket és a közösségeket, amelyek ilyenformán értelemadó és célmeghatározó mozzanatokká válnak az új, „kreatív” középosztály számára.

A szingularizáció kultúrája mint korunk meghatározó jelensége felváltja tehát a klasszikus modernség gazdaságilag meghatározott társadalomtípusát, amely a kulturális általánosítás logikáját követte. Ebben az értelemben véve korunk társadalmát sokkal erőteljesebben jellemzi a kulturális meghatározottság, mint valaha, a társadalomelmélet pedig sokkal inkább kultúrszociológia, mint bármikor.

Csakugyan jelentős teljesítmény ez a kiváltképp elméleti bevezető részében olykor nem csekély olvasói figyelmet követelő könyv, és ez többek között abban is megmutatkozik, hogy a második részben jó néhány aktuális társadalmi, politikai és kulturális jelenségre alkalmazza elméletét sikerrel a szerző. Nem csupán a kései modernség meggyőző elméletét, hanem egy új osztályszekezet leírását sikerült tehát megalkotnia Reckwitznek, aki mindezeken túl megvilágító erejű elemzésekkel is szolgál, többek között a digitalizáció kiváltotta kulturális forradalomról, illetve az új tekintélyelvű-nacionalista politikai mozgalmakról.
 

Andreas Reckwitz
Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne (A szingularitások társadalma. A modernitás szerkezetváltozásáról)
Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2017.
ISBN 978-3518587065
480 oldal

E-könyv formájában kölcsönözhető az Onleihe-n