מידע נוסף

חזור אל Goethe-Zertifikat A2

בקלי קלות: חלקי הבחינה

הבחינהGoethe-Zertifikat A2מורכבתמפרקיקריאה, האזנה, כתיבהודיבור. הבחינהנערכתונבדקתבצורהזההבכלרחביהעולם.
 

קריאה

בחלקזהתקראטקסטיםכגוןמאמריעיתונותקצרים, אי-מיילים, פרסומותומודעות, ותענהעלשאלותבנוגעאליהם.

משךזמן: כ-30דקות

כתיבה

בחלקזהתכתובאמירותבנוגעלסביבתהחייםהקרובה.

משךזמן: כ-30דקות

האזנה

בחלקזהתאזיןלשיחותמחייהיומיום, ידיעותוראיונותברדיו, מידעהנמסרבטלפוןוהודעותרשמיות, ותענהעלשאלותבנוגעאליהם.

משךזמן: 30דקות

דיבור

בחלקזהתציגשאלותותענהעלשאלותבנוגעלעצמך, תספרפרטכלשהועלחייךותקבעאותתכנןמשהובמשותףעםבןשיחך.

משךזמן: 15דקות

תנאי סף

Goethe-Zertifikat A2 היא בחינה בשפה הגרמנית למבוגרים.  

כל אדם המעוניין בכך יכול לגשת לבחינה של מכון גתה, ללא מגבלת גיל מינימלי ומבלי שיצטרך להחזיק באזרחות גרמנית. 
  • הגיל המינימלי המומלץ עבור השתתפות בבחינה Goethe-Zertifikat A2 הוא 16.
  • הבחינה Goethe-Zertifikat A2 מצריכה ידיעת שפה ברמה השנייה (A2) של מסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (מהא"ם).
  • כדי להגיע לרמה זו, יש ללמוד 200 עד 350 יחידות לימוד בנות 45 דקות, ללא קשר לידע קודם ולתנאי הלימוד.