Kursbelegung für Januarkurse

Stand: 14. Dezember 2017, 10:00 Uhr

Superintensiv-
kurse
 Unterrichtszeit  status
A1.1
(Anfängerkurs)
9:00 - 12:30 Uhr ausgebucht
A1.1
(Anfängerkurs)
13:00 - 16:30 Uhr ausgebucht
A1.2 9:00 - 12:30 Uhr ausgebucht
A1.2 13:00 - 16:30 Uhr verfügbar
A2.1 9:00 - 12:30 Uhr ausgebucht
A2.1
(Versuchsklasse)
13:00 - 16:30 Uhr verfügbar
A2.2 9:00 - 12:30 Uhr ausgebucht
A2.2 13:00 - 16:30 Uhr verfügbar
B1.1 9:00 - 12:30 Uhr ausgebucht
B1.2 9:00 - 12:30 Uhr ausgebucht
B1.3 13:00 - 16:30 Uhr verfügbar
B2.1 13:00 - 16:30 Uhr ausgebucht
intensiv- und standardkurse   Unterrichtszeit   status
A1.1-Mo.Mi.Fr. 19:00 - 21:45 Uhr ausgebucht
A1.1-Di.Do.Sa.
 
19:00 - 21:45 Uhr
(Sa.: 09:30 - 12:15 Uhr)
verfügbar
A1.1-Sa.So. 13:00 - 17:15 Uhr ausgebucht
A1.1-Sa.So.
(Jugendkurs)
13:00 - 17:15 Uhr ausgebucht
A1.2-Mo.Mi.Fr. 19:00 - 21:45 Uhr verfügbar
 
A1.2-Di.Do.Sa. 19:00 - 21:45 Uhr
(Sa.: 09:30 - 12:15 Uhr)
verfügbar
A1.2-Sa.So. 13:00 - 17:15 Uhr Restplätze verfügbar
A2.1-Mo.Mi.Fr. 19:00 - 21:45 Uhr verfügbar
A2.1-Sa.So. 13:00 - 17:15 Uhr verfügbar
 
A2.1-Sa.So.
(Jugendkurs)
13:00 - 17:15 Uhr verfügbar
A2.2-Di.Do.Sa. 19:00 - 21:45 Uhr
(Sa.: 09:30 - 12:15 Uhr)
verfügbar
 
A2.2-Sa.So. 13:00 - 17:15 Uhr verfügbar
B1.1-Mo.Mi.Fr. 19:00 - 21:45 Uhr ausgebucht
B1.2-Mo.Mi.Fr. 19:00 - 21:45 Uhr Restplätze verfügbar
B1.3-Di.Do.Sa. 19:00 - 21:45 Uhr
(Sa.: 09:30 - 12:15 Uhr)
verfügbar
B2.1-Mo.Mi.Fr. 19:00 - 21:45 Uhr verfügbar
B2.2-Di.Do.Sa. 19:00 - 21:45 Uhr
(Sa.: 09:30 - 12:15 Uhr)
verfügbar
B2.3-Mo.Mi.Fr. 19:00 - 21:45 Uhr verfügbar
C1.2-Mo.Do 19:00 - 21:45 Uhr verfügbar
C2.1-Mo.Do 19:00 - 21:45 Uhr verfügbar