Kuršių nerijos istorija
Nidos mokyklos kronika

Knygoje „Nidos mokyklos kronika“ („Chronik der Schule zu Nidden“) nagrinėjamas istorinės vertės dokumentas, atskleidžiantis įspūdingą XX a. pirmosios pusės Kuršių nerijos istoriją.

1923 m. Nidos mokyklos Kuršių nerijoje vyriausiasis mokytojas Henry’s Fuchsas pradėjo rašyti mokyklos gyvenimo kroniką, gausiai iliustruodamas ją vaizdine medžiaga ir laikraščių iškarpomis. Per Antrojo pasaulinio karo sumaištį ši kronika atsidūrė Vakaruose, ir ją tik per laimingą atsitiktinumą įsigijo dr. Gitanas Nausėda, dalyvavęs Berlyne vykusiame aukcione. Šis mokyklos metraštis ir sudaro knygos „Nidos mokyklos kronika“ pagrindą. Leidinyje taip pat pateikiama ir senesnė 1894–1924 m. laikotarpį apimanti mokyklos kronikos dalis, kuri aptikta jau rengiant leidinį, tad knygoje iš viso skelbiami trys istoriniai dokumentai.

Knygos „Nidos mokyklos kronika“ viršelis Knygos „Nidos mokyklos kronika“ viršelis | © Tai įspūdingas bandymas dokumentuoti permainingą šios unikalios vietovės XX a. pirmosios pusės istoriją.Šis 1894–1944 m. rūpestingai rašytas metraštis yra tarsi garbės regalija, kaip mokyklos himnas ar vėliava, simbolizuojanti įstaigos įkūrimą ir jos raidą. Mokytojai čia ne tik sausai rikiavo įvykius ir faktus, susijusius su mokyklos veikla. Jie įsijausdami pasakojo apie vietos gyventojų kasdienybę ir šventes, rūpesčius ir svajones, išsamiai supažindindami mus su Nidos ir jos apylinkių istorija.

Taigi „Nidos mokyklos kronikos“ rankraštis – tai kur kas daugiau nei metraštis, kurį karo audros nubloškė svetur. Tai istorinis šaltinis, padedantis geriau pažinti unikalaus Lietuvos kampelio – Kuršių nerijos – ir ne mažiau savitų tenykščių gyventojų XX a. pirmosios pusės istoriją. Priešingai nei kiti istoriniai dokumentai ar šaltiniai ši kronika suteikia galimybę atkurti ne tik pačios vietovės praeitį, bet ir įsivaizduoti, koks keičiantis laikams buvo jos bendruomenės gyvenimas.

Kad su kronika galėtų susipažinti tiek vokiškai, tiek lietuviškai skaitantys žmonės, buvo nuspręsta, kad leidinį sudarys du atskiri tomai – originalas vokiečių kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą. Kroniką lietuvių kalba ketinama išleisti 2014 m.

Pavyzdžiai iš knygos: Nidos mokyklos statutas

  • 1. Visagalis Dievas yra tavo gyvenimo kūrėjas ir valdovas. Neišleisk jo iš akių niekur, taip pat ir mokykloje. Vaikščiok jo akivaizdoje ir būk pamaldus.
  • 2. Gerbk ir mylėk savo mokytojus, sek paskui juos, kad savo pareigas jie atliktų su džiaugsmu, o ne dūsaudami, juk tai tau būtų negerai.
  • 3. Būk atidus per pamokas ir geisk žinių, kad nė vienas geras žodis neprapultų veltui. Netingėk mokytis ir atlikti, kas tau pavesta. Pažabok savo liežuvį, kad nekalbėtum nieko pikto; nepasakinėk ir nepakęsk kitų pasakinėjančių; antraip tu apgaudinėsi ir būsi apgautas.
  • 4. Nusuk akis į šalį, kad jos nematytų gėdingų dalykų, prisidenk ausis, kad jos jų negirdėtų; tausok savo lūpas nuo atsikalbinėjimų, saugok savo rankas, kad jos nesigvieštų svetimos nuosavybės, tausok savo širdį, kad ji negeistų blogio.
  • 5. Mokykloje ir už jos sienų susilaikyk nuo neišauklėto ir padūkusio elgesio; gatvėje nešūkaliok. Dievas vertina ramų ir tykų būdą.
  • 6. Būk draugiškas ir paslaugus su savo bendramoksliais, duok prašančiam ir neatsikirsk į keiksmus keiksmais. Bet jeigu tave vilios nenaudėliai, neik paskui juos ir nedalyvauk svetimoje nuodėmėje.

„Nidos mokyklos kronika“. Sudarytojai Gitanas Nausėda ir Vilija Gerulaitienė, Vilnius, „Petro ofsetas“, 2013, 330 /(13) p., kiet. viršelis. ISBN 978-609-420-298-8
Knygą galima užsisakyti: