Kontakti un informācija

Multifunkcionālā telpa Gētes institūtā Rīgā © Goethe-Institut Riga; Foto: Kaspars Garda

Kontakti un informācija

Jūs interesējaties par mūsu valodas kursiem vai Jums nepieciešama plašāka informācija? Būsiet laipni gaidīti valodas kursu sekretariātā, kur saņemsiet individuālas konsultācijas.

kursi

Pēc tam, kad pieteikšanās kursiem mūsu e-veikalā sadaļā "kursu laiki un cenas"  ir noslēgusies, par pieteikšanās iespējām sazinieties ar valodas kursu biroju.
Par pieteikšanos bērnu kursiem, lūdzu, sazinieties ar valodas kursu biroju.

Vispārīga informācija


 
Jaunieši (14-18 gadi)
Regulārie kursi pavasarī
09.01.–15.04.2023.
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
12.12.2022-05.01.2023.
Regulārie kursi rudenī
09.09.-16.12.2023.
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
14.08.-04.09.2023.
Pieaugušie no 17 gadiem
Regulārie kursi pavasarī
04.03.-10.06.2023.
klātienē / tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
06.02.-24.02.2023.
Regulārie kursi rudenī
09.09.-16.12.2023.
klātienē / tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
14.08.-04.09.2023.
   
Intensīvie kursi 
janvāris-februāris
16.01.-27.02.2023.
klātienē / tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
12.12.2022-10.01.2023
Intensīvie kursi augustā
24.07.-04.09 2023.
klātienē / tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
19.06.-19.07.2023.
   
Kombinētie kursi
janvāris -marts
09.01.–17.03.2023.
tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
12.12.2022-05.01.2023
Kombinētie kursi
marts-maijs 
27.03.–02.06.2023
tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
27.02.-22.03.2023
Kombinētie kursi
jūlijs-septembris
24.07.–29.09.2023.
tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
19.06.-19.07.2023.
Kombinētie kursi
oktobris-decembris
09.10.–15.12.2023.
tiešsaistē
Pieteikšanās sadaļā "Kursu laiki un cenas":
18.09.-04.10.2023.

Samaksa iespējama tikai ar pārskaitījumu. Rēķinu pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet e-pastā.

Kursu vispārīgie noteikumi
 
Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām saistībām starp Gētes institūtu Rīgā un Gētes institūta kursu dalībniekiem. Ar vispārīgajiem noteikumiem var iepazīties Gētes institūta mājas lapā www.goethe.de/riga vai Gētes institūtā. Uz šiem noteikumiem pirms saistību uzņemšanās (kursu samaksas veikšanas) norāda Gētes institūta darbinieki.  .
 
1. Vispārīgie kursu dalības noteikumi
Kursu dalībniekam jābūt vismaz 17 gadus vecam.  Skolēnu kursu dalībniekam jābūt vismaz 14 gadus vecam. Bērnu kursos piedalās jaunāki bērni.

2. Maksāšanas noteikumi
2.1. Kursu dalībnieks līdz kursu sākumam apņemas samaksāt pilnu maksu par kursiem. Samaksa iespējama ar pārskaitījumu pa tiešo Gētes institūta mājas lapā vai sazinoties ar kursu biroju. 
2.2. Ja Gētes institūts savlaicīgi nav saņēmis pilnu kursu maksu, tad vieta grupā tiek zaudēta.
 
3. Cenas
3.1. Cenas, kas ir aktuālas attiecīgajā pierakstīšanās reizē un ir norādītaārskaitījumus Gētes institūta mājas lapā, ir saistību sastāvdaļa.
3.2. Ja kursu dalībnieks veic izmaiņas kursa reģistrācijā  (piem. citi grupas laiki, kursa līmeņa maiņa), tad pirmā korekcija ir bez maksas. Par katru nākamo izmaiņu reģistrāciju ir jāmaksā komisijas maksa.  Ja izmaiņas nosaka skolotājs, tad komisijas maksa nav jāmaksā. Kursiem internetā grupu maiņa nav iespējama.
3.3 Mācību materāli un eksāmeni kursu cenā nav iekļauti (Izņemot kombinētos kursus. Mācību materiāli cenā ir iekļauti)
 
4. Atlaides
Lūdzu, sazinieties ar kursu biroju, ja uz Jums attiecas kāda no atlaidēm 4.1-4.3.
4.1. Kursu dalībnieka tiešajiem ģimenes locekļiem kursu maksai ir 10% atlaide.
4.2. Vācu valodas skolotājiem un pensionāriem ir 5% atlaide.
4.3. Ja kursu dalībnieks vienlaicīgi apmeklē divus kursus, tad otrajam kursam ir 10% atlaide.
4.4. Ja tekošā kursa dalībnieks piesakās un par nākamo kursu samaksā iepriekš noteiktajos  priekšapmaksas datumos, tad viņš automātiski saņem 5% priekšapmaksas atlaidi. Ja kursu dalībnieks par nākamo kursu maksā pēc noteiktā priekšapmaksas atlaižu termiņa beigām, viņš maksā standarta cenu.
4.5. Vienam dalībniekam par kursu var tikt piemērota tikai viena atlaide, izņemot pieteikšanos priekšapmaksas atlaižu datumos.
 
5. Izstāšanās no kursiem
Izstājoties no kursiem, dalībniekam ir tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto kursu maksu pēc šādiem noteikumiem:
5.1. Izstāšanās pirms kursu sākuma: iemaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ pilnā apmērā.
5.2. Izstāšanās pirmās kursu nedēļas laikā: iemaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ, ieturot komisijas maksu 20% apmērā.
5.3. Ja dalībnieks veselības problēmu dēļ nevar turpināt apmeklēt kursus un to apliecina ar ārsta izziņu, tad, ieturot maksu par apmeklētajām nodarbībām un komisijas maksu 20 EUR apmērā, pārējo summu iespējams saņemt atpakaļ. Šis noteikums attiecas tikai uz atmaksu kursa pirmajā pusē.
5.4. Sakarā ar darba un studiju izmaiņām vai izceļošanu uz ārzemēm kursu maksa netiek atgriezta.
5.5. Ja kurss nenotiek nepietiekama kursu dalībnieku skaita dēļ un dalībniekam nav iespējams apmeklēt citu kursu, tad iemaksātā summa tiek atgriezta pilnā apmērā.
Par izstāšanos no kursa vai atteikšanos no eksāmena Gētes institūtam ir jāpaziņo rakstiski. Nepilngadīgiem dalībniekiem par izstāšanos paziņo vecāki vai atbildīgie.
5.6. Neparedzētu, nopietnu apstākļu vai situāciju gadījumā, ko Gētes institūts nevar ietekmēt (piem., nemieri, kara vai terorisma sadursmes, dabas katastrofas, epidēmjas, pandēmijas utt.), mēs paturam iespēju kursu dalībniekiem piedāvāt kursu izmaiņas (piem., telpu vai laika ziņā). Šajā gadījumā mēs izsludinām jauno piedāvājumu uz noteiktu laiku un lūdzam dalībnieku atbildi, vai piedāvājums tiek pieņemts, vai kursu dalība pārtraukta. Ja kursu dalība tiek pārtraukta, tad attiecīga kursu maksas daļa tiek parskatīta atpakaļ dalībniekam.
 
6. Iedalījums grupās / grupu lielums
6.1. Kursu dalībnieku iedala attiecīgā līmeņa grupā, balstoties uz tiešsaistes zināšanu pārbaudes testa rezultātiem.
6.2. Kursu grupu lielums ir vismaz 8, bet ne vairāk kā 16 dalībnieki (online kursos ne vairāk kā 14).
6.3. Ja, kursiem sākoties, grupas dalībnieku skaits ir pārāk mazs, Gētes institūts patur tiesības šo kursu anulēt vai pārcelt.
 
7. Kursu beigšanas apliecība
7.1. Kursu beigās dalībnieki saņem kursu beigšanas apliecību ar šādu novērtējumu:
Mit sehr gutem Erfolg - teicamas sekmes
Mit gutem Erfolg - labas sekmes
Mit Erfolg - mācību viela apgūta
Teilgenommen - apmeklējis kursu

7.2. Lai saņemtu kursu beigšanas apliecību, ir jābūt regulāri apmeklētam kursam (vismaz 70% nodarbību).
7.3. Pārcelšana uz nākamo kursu ir atkarīga no sekmēm tekošajā kursā. Dalībniekiem, kuriem kursu beigšanas apliecībā ir vērtējums „apmeklējis kursu” (teilgenommen), pārcelšana uz nākamo kursu nav iespējama. Šajā gadījumā ir ieteicams atkārtot kursu.
 
8. Eksāmeni
8.1. Kursu dalībniekiem maksa par eksāmenu ir ar atlaidi.
8.2. Par eksāmenu jāsamaksā 30 kalendārās dienas pirms eksāmena.
8.3. Eksāmenu rezultātus iespējams saņemt 2 nedēļu laikā pēc visa eksāmena nokārtošanas.
Diploma nozaudēšanas gadījumā var tikt izsniegts diplomu aizvietojošs apstiprinājums. Diploma dublikātu saņemt nav iespējams.
8.4. Atsakoties no eksāmena pēc eksāmena maksas apmaksas, tiek ieturēta komisijas maksa 10€ apmērā.
8.5. Neierodoties uz eksāmenu, eksāmena maksa tiek ieturēta pilnā apmērā.
 
9. Datu aizsardzība
Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts pienācīgai darbu veikšanai saistībā ar kursiem un eksāmeniem  elektroniski apkopo un apstrādā dalībnieka datus. Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts viņam sūta informāciju par kursiem un eksāmeniem. Gētes institūts iesniegtos datus izmanto tikai ar kursiem un eksāmeniem saistītos nolūkos.
 
10. Gētes institūta atbildība / nepārvarama vara
Gētes institūts un tā darbinieki atbild tikai par tīšu nodarījumu un rupju nolaidību. Gētes institūts neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas dēļ nesniegtiem pakalpojumiem (piem., dabas katastrofu, ugunsgrēka, plūdu, kara, oficiālu rīkojumu un visu citu apstākļu dēļ, kurus līgumu slēdzošās puses nevar kontrolēt).
 
Jūlijs 2021
 

Riga, december 2020

These Information apply to all mutual obligations between the Goethe-Institut Riga and Goethe-Institut course participants.

The Information are available on the Goethe-Institut website www.goethe.de/riga and at the Goethe-Institut. Goethe-Institut staff will refer to these conditions prior to assuming obligations (payment of course fees). By paying a course fee, the participant confirms that they are acquainted with the Information and consent to them.

1. Information of Course Participation
A course participant must be at least 18 years of age. A young Learners course participant must be at least 14 years of age. Younger children participate in a children’s course.

2. Terms of Payment
2.1. By applying for a course, a participant undertakes to pay for the course in full. Payment may be made via payment card upon application (not possible in June 2021 due to COVID19), or via wire transfer. In case of payment via transfer, the amount must be remitted to the Goethe-Institut’s account within 5 business days following application.

2.2. If the Goethe-Institut does not receive the course fee in full, one’s enrolment in the group will be void.

3. Fees
3.1. The fees in force at the time of one’s application and stated in the Goethe-Institut’s pricelist constitute part of these obligations.

3.2. If a course participant makes changes to their course registration (e.g. different attendance times, course level switch), the first change is free of charge. A fee applies to recording any subsequent change. No fee applies if a change is initiated by the teacher. One may not switch groups with online courses.

3.3. The course fee does not include study materials or exams.

4. Discounts
4.1. A course participant’s direct relatives receive 10% off course fees.
4.2. German teachers and retired people receive 5% off.
4.3. Participants receive 5% off starting with the 5th course.
4.4. If a course participant is attending two courses simultaneously, a 10% discount applies to the second course.

4.5. If a participant in an ongoing course applies for a subsequent course and performs payment by the specified early-bird payment date, they immediately receive a 5% early-bird discount. If a course participant pays for a subsequent course after the specified early-bird payment date, the standard fee applies.

4.6. Only one discount per participant per course may apply, with the exception of early-bird payment discounts.

5. Cancellation
A course participant cancelling a course is entitled to a refund as follows:
5.1. Cancellation before a course begins: the paid course fee may be refunded in full.
5.2. Cancellation during the first week of a course: the paid course fee may be refunded net of a 20% fee.
5.3. If a participant is unable to carry on attending a course due to health issues, and presents a doctor’s notice as confirmation, they may receive the amount paid for the course, net of fees for attended lessons and a EUR 20 processing fee. This condition only applies to refunds made during the first half of a course.
5.4. No course fees are refunded in case of changes related to one’s work or studies, or travelling abroad.
5.5. If a course is cancelled due to insufficient enrolment, and a participant cannot attend another course, the amount paid is refunded in full.
Please notify the Goethe-Institut in writing about cancelling a course or forgoing an exam. Cancellations by underage participants should be communicated by their parents or guardians.
5.6. In the event of serious, extraordinary circumstances or events, or a change in existing circumstances or events of this kind that are beyond the control of the Goethe-Institut (e.g. riots, armed conflict or terrorist conflicts, natural disasters, epidemics, pandemics, etc.), we reserve the right to offer you modifications to the course (e.g. in terms of time or location). In this case, we will submit a new offer with a deadline and ask you to notify us as to whether you prefer to accept the modified offer or to withdraw from the agreement. If you withdraw from the agreement, we will reimburse you for any payments you have made (in proportion to service provision status where applicable).

6. Group Sizing
6.1. A course participant is assigned to a group of the relevant level, based on the results of their language test taken at the Goethe-Institut Riga.
6.2. A course must have no less than 8 and no more than 16 participants.
6.3. If the number of participants in a group is too low at the beginning of a course, the Goethe-Institut reserves the right to cancel or postpone the course.

7. Course Completion Certificate
7.1. Upon completing a course, participants receive a certificate of completion with the assessment:
Mit sehr gutem Erfolg – excellent performance
Mit gutem Erfolg – good performance
Mit Erfolg – study material acquired
Teilgenommen – course attended
7.2. For the participant to receive a course completion certificate, they must attend the course regularly (at least 70% of lessons).
7.3. Transition to a subsequent course is contingent on performance in one’s latest course. Participants with the assessment "Teilgenommen" (course attended) are not eligible for a subsequent course. Repeating the same course level is recommended instead.

8. Exams
8.1. Course participants receive a discount on exams.
8.2. An exam fee is payable 30 calendar days prior to the exam.
8.3. Exam results are available within 2 weeks after completing the exam.
If a diploma is lost, a reference substituting the diploma may be issued. A duplicate diploma may not be issued.
8.4. Cancellation of an exam after the exam fee is paid is subject to a EUR 10 deduction.
8.5. No refunds apply in the event of failure to attend an exam.

9. Data Protection
The course participant consents to the Goethe-Institut gathering and processing the participant’s data in electronic format in order to enable adequate operations pertaining to courses and exams. The course participant consents to the Goethe-Institut sending them information about courses and exams. The course participant also consents to the Goethe-Institut using the data provided for purposes related to courses and exams only.

10. Responsibility of the Goethe-Institut/Force Majeure
The Goethe-Institut and its staff are accountable for intentional acts and gross negligence only. The Goethe-Institut is not liable for services not rendered due to force majeure (e.g. due to natural disasters, fires, floods, war, official decrees or any other circumstances which the contracting parties are unable to control).

 

Cienījamie kursu dalībnieki!

Te Jūs atradīsiet infomāciju par mācību grāmatu iegādi vācu valodas kursiem. Pērkot vai sazinoties ar grāmatnīcu, norādiet, lūdzu, ka esat Gētes institūta kursu dalībnieks. Tad grāmatām tiks piemērota atlaide.

- Mācību grāmatas varat personīgi nopirkt grāmatnīcā GLOBUSS Rigā, Vaļņu ielā 26.
- Ja pašiem nav iespējams grāmatas nopirkt grāmatnīcā, tad rakstiet grāmatnīcas kontaktpersonai maija.urtane@eglobuss.lv
Tad grāmata Jums tiks nosūtīta ar pakomāta OMNIVA starpniecību.

Jauniešu kursu grāmatas KLASSE! jāpērk JĀŅA ROZES grāmatnīcā,
Rīgā, Kr.Barona ielā 5.

Mācību grāmatas 

Pieaugušie

A1.1 līmenis
Schritte international Neu 1, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                             ISBN 9783193010827
 
A1.2 līmenis
Schritte international Neu 2, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                            ISBN 9783196010824
 
A2.1 līmenis
Schritte international Neu 3, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                 
ISBN 9783193010841
 
A2.2 līmenis
Schritte International Neu 4, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD  (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                            ISBN 9783196010848
 
B1.1 līmenis
Schritte international Neu 5, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                            ISBN 9783193010865
 
B1.2 līmenis
Schritte international Neu 5, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD  (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                            ISBN 9783193010865
+ kursu laikā:
Schritte International Neu 6, Kursbuch+Arbeitsbuch + (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                            ISBN 9783196010862
 
B1.3 līmenis
Schritte International Neu 6, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD (1 grāmata)  
Cena 11,08 Euro                                            ISBN 9783196010862
 
B2.1 līmenis
Sicher! aktuell B2.1. Kurs- und Arbeitsbuch,
Lektion 1–6 (1 grāmata)  
Cena 11,99 Euro                                            ISBN 9783196012071
 
B2.2 līmenis
Sicher! aktuell B2.1. Kurs- und Arbeitsbuch, Lektion 1–6 (1 grāmata)  
Cena 11,99 Euro
ISBN 9783196012071
+ kursu laikā:
Sicher! Aktuell B2.2. Kurs-Arbeitsbuch Lektion 7-12 (1 grāmata)  
Cena 11,99 Euro
ISBN 9783196212075
 
B2.3 līmenis
Sicher! Aktuell B2.2. Kurs-Arbeitsbuch Lektion 7-12 (1 grāmata)  
Cena 11,99 Euro
ISBN 9783196212075
 
C1 līmeņi
Sicher! C1 Kursbuch, Lektion 1-6
Cena 10,39 Euro
ISBN 9783195012089
 
Sicher! C1 Arbeitsbuch, Lektion 7-12 
Cena 10,39 Euro
ISBN 9783197012087 
 
Jaunieši

A1.1 līmenis 
Klasse! A1.1 Deutsch für Jugendliche.
Kursbuch. Cena 10,35 EUR
ISBN 978-3-12-607121-5 
Klasse! A1.1 Deutsch für Jugendliche.
Übungsbuch. Preis 10,35 EUR
ISBN 978-3-12-607123-9 

A1.2 līmenis
Klasse! A1.2 Deutsch für Jugendliche.
Kursbuch. Cena 10,35 EUR
ISBN 978-3-12-607122-2
Klasse! A1.2 Deutsch für Jugendliche.
Übungsbuch. Preis 10,35 EUR
ISBN 978-3-12-607124-6  

A2.1 līmenis 
Klasse! A2.1 Deutsch für Jugendliche.
Kursbuch. Cena 10,35 EUR
​​​​​​ISBN978-3-12-607133-8
Klasse! A2.1 Deutsch für Jugendliche.
Übungsbuch. Preis 10,35 EUR
ISBN 978-3-12-607135-2 

A2.2 līmenis
Klasse! A2.2 Deutsch für Jugendliche.
Kursbuch. Cena 10,35 EUR
ISBN 978-3-12-607134-5
Klasse! A2.2 Deutsch für Jugendliche.
Übungsbuch. Preis 10,35 EUR
ISBN 978-3-12-607136-9
 
B1.1 / B1.2 / B1.3 līmenis
Mit uns B1+ Kursbuch
Cena 11,08 EUR
ISBN 9783190010608
Mit uns B1+ Arbeitsbuch
Cena 10,00 EUR
ISBN 9783190110605

B2.1 / B2.2 / B2.3 līmenis
Mit uns B1+ Kursbuch
Cena 11,08 EUR
ISBN 9783193010605
Mit uns B1+ Arbeitsbuch
Cena 10,00 EUR
ISBN 9783193110602