Pasaules jaunatne debatē

Projekta partneri

Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Institut ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē. Tas veicina vācu valodas apguvi ārzemēs un iesaistās starptautiskajā sadarbībā kultūras jomā. Goethe-Institut atbild par projekta "Pasaules jaunatne debatē" koordinēšanu, un projekta birojs atrodas Gētes institūtā Prāgā. Gētes institūti projekta dalībvalstīs ir atbildīgi par projekta īstenošanu valsts līmenī.

Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ)
Fonds "Atmiņa, atbildība un nākotne" (EVZ)

Pieminot nacionālsociālisma upurus, fonds  "Atmiņa, atbildība un nākotne" (EVZ) atbalsta izdzīvojušos un iestājas par cilvēktiesību ievērošanu un tautu savstarpējo saprašanos. Tas atbalsta starptautiskus projektus šādās jomās: vēstures izvērtēšana, cilvēktiesību aizstāvība un atbalsts nacionālsociālisma upuriem. Projektā "Pasaules jaunatne debatē" fonds sedz projekta biroja personāla izmaksas un piedalās tēmu izvēlē.

Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Sabiedriskā labuma organizācija "Hertie-Stiftung" 

Sabiedriskā labuma organizācija "Hertie-Stiftung" ir viens no Vācijas lielākajiem privātajiem fondiem. Tā galvenās darbības jomas ir demokrātiskā izglītība, neirozinātnes, Eiropas integrācija un darba un ģimenes dzīves savienojamība. Fonds iedibinājis Vācijas konkursu "Jaunatne debatē", pēc kura parauga veidots starptautiskais konkurss "Pasaules jaunatne debatē". Starptautiskajā konkursā ir pārņemta fonda izstrādātā koncepcija, materiāli un pieredze.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvalde

Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvalde (ZfA) rūpējas par vācu valodu skolās ārpus Vācijas.  Visā pasaulē ir vairāk nekā 1200 skolu, tostarp vairāk nekā 140 – galvenokārt privātas – vācu skolas, kuras pārvalde atbalsta gan ar cilvēkresursiem, gan finansiāli. Skolu un skolu apvienību līmenī projektu "Pasaules jaunatne debatē" īsteno ZfA konsultanti un skolotāji.