Контакт и уписи

Контакт Слика: Гете-Институт/Гордана Бабоска

Советување и пријавување

Се интересирате за нашите курсеви по германски јазик или Ви се потребни дополнителни информации? Со задоволство Ве очекуваме во нашиот секретаријат за јазични курсеви и лично да се консултирате.

#onlinestattcorona
курсеви по германски јазик

   

понеделник и среда: 09:00–13:00 часот
вторник и четврток: 14:00–16:00 часот

Утврдување на нивото на познавање на германскиот јазик (писмено). Обратете се на  info-skopje@goethe.de за код и пристап кон тестот.


Тел. +389 2 3121 604
info-skopje@goethe.de

 
На курсевите по германски јазик може да се запишете така што ќе дојдете лично во Гете-институтот Скопје.  Ве молиме да обрнете внимание на фактот дека вашата апликација за учество на курсот ќе биде валидна само откако ќе биде извршено плаќањето. Пред тоа, за жал, немате право на место во одбраниот курс.

Упис без определување на нивото на познавање на германскиот јазик
На курскот по германски јазик можете да се запишете директно, без утврдување на нивото на знаење
  • доколку немате претходно знаење и се запишувате во почетен степен
  • доколку кај нас непосредно сте посетувале курс по германски јазик и за истиот имате положено завршен тест, според кој утврдуваме кое е вашето ниво на знаење.
Упис после утврдување на нивото на знаење
Врз основа на писмен тест и разговор се утврдува какво предзнаење имате, и според тоа можеме да ви помогне да одберете соодветен курс. По утврдувањето на нивото ќе може директно да се запишете во Секретаријатот за курсеви.

Тестот за одредување на нивото на знаење е бесплатен и може да се полага секој понеделник од 13:00 до 15:00 часот со претходно пријавување (Тел. +389 2 3121 604)

Kursanmeldung
 
Курсеви Цена
сите стандардни курсеви  (А1-Б1+)
60 НЧ
(возрасни и детски)
12.000, - МКД *
(Во цената е вклучено првичното тестирање и материјалот кој што се користи како дополнување на учебниците)
сите стандардни курсеви
(Б2 - Ц1)
66 НЧ
(возрасни и детски)
12.900, - МКД *
(Во цената е вклучено првичното тестирање и материјалот кој што се користи како дополнување на учебниците)
Подготвителни курсеви за
полагање испити со пробен испит
4НЧ
1.200, - МКД (А1, А2)
1.800, - МКД (Б1, Б2, Ц1)
(Во цената е вклучен материјалот)
Индивидуален наставен час (45 мин.) 1.200, -МКД
(Во цената е вклучено првичното тестирање и материјалот кој што се користи како дополнување на учебниците)
brp>* Оваа цена не ја вклучува цената на учебниците.
Доколку се откажете од курсот до последниот работен ден пред почетокот на курсот, може да се врати уплатената сума за курсот, намалена за 20% за административни трошоци. Средствата може да се вратат само со приложена оригиналната потврда за плаќање на курсот.
1. Општи услови за работа на Гете-Институтот Скопје при одржување на курсеви по германски јазик и испити

Гете-институтот Скопје нуди курсеви и испити по германски јазик за возрасни кои имаат најмалку 18 години, за младинци од 13 до 18 години и за деца од 5 до 12 години. Младинци со навршени 16 години можат да посетуваат и курсеви за возрасни.

2. Услови за плаќање

При уписот се уплаќа однапред вкупната сума во целост за избраниот курс (Ве молиме информирајте се за цените на курсевите на нашата веб страна: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html.)

Цената на курсевите опфаќа:
Настава
Дополнителни материјали кои може да бидат обезбедени од страна на професорот/ите задолжен/и за соодветниот курс
Потврда за посетување на курсот, доколку присуството е на повеќе од 70% од часовите
Користење на библиотеката во рамки на Гете-Институтот согласно правилата на библиотеката. Испитите и книгите не се вклучени во цената. Пријавување за испити се врши незавсно од курсевите. Книгите за курсевите самостојно се набавуваат во книжарниците.
Менување на курсот или датумот за одржување на испитот е возможно единствено со претходна согласност од и во договор со Секретаријатот за курсеви и испити при Гете-Инситутот Скопје.
 
3. Цена на курсевите и испитите по германски јазик

Курсевите и испитите по германски јазик се наплаќаат по цената согласно важечкиот ценовник при уписот на курсот/испитот. Ве молиме информирајте се за цените на курсевите и испитите на нашата веб страна https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html
3.2. Сите банкарски трошоци во врска со плаќањето на цената на курсот се на товар на  учесникот/кандидатот.

4. Откажување

Доколку учесникот сака да се откаже од посета на курсот или од закажаниот термин за испит, се применуваат следниве услови:
4.1. Откажувањето од курсот/испитот мора да биде доставено во писмена форма  преку и-мејл до Секретаријатот за курсеви и испити на Гете-институтот Скопје. Доколку се откажете од курсот/испитот до последниот работен ден пред почетокот на курсот односно одржувањето на испитот, Гете-Инситутот ќе изврши враќање на уплатената цена за курсот/испитот намалена за 20% за административни трошоци. Враќање на средствата ќе се изврши само со приложување на оригиналната потврда за плаќање на цената за курсот/испитот добиена при уплатата на цената.
Во случај на откажување од курсот/испитот на денот на или по започнувањето на одржувањето на истите, не е можно да се вратат уплатените средства од учесникот/кандидатот, освен во случај на сериозна причина, како на пр. болест. Во случај на откажување поради болест, Гете-Инситутот ќе изврши враќање на уплатената цена за курсот/испитот намалена за 20% за административни трошоци. Враќање на средствата ќе се изврши само со приложување на оригиналната потврда за плаќање на цената за курсот/испитот добиена при уплатата на цената.


4.2. Во случај на откажување на курсот/испитот од страна на Гете-институт (освен во случај на виша сила, одлука/наредба на државен орган, а при постоење на можност за одлагање односно поместување на датумите за започнување/одржување на курсот/испитот по одлука на Гете-Институтот) уплатената цена за курсот/испитот ќе биде во целост вратена на учесникот/кандидатот.

5. Определување на ниво / Број на учесници
Определување на нивото на курсот во кое учесникот ќе биде запишан се врши од страна на Гете-Институтот врз основа на резултатите на учесникот добиени на тестот за определување на ниво и разговор. Утврдување на нивото на познавање на германскиот јазик се врши во понеделник од 13:00 до 15:00 часот: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia/kue.html


На нашите курсеви присуствуваат најмалку 8 и најмногу 16 учесници. Ако на почетокот на курсот, се пријавиле недоволен бројот на учесници за тој курс, ние го задржуваме правото да го откажеме овој курс или да го смениме терминот за почнување на тој курс.

6. Обврски на учесникот / учесниците на курсот/испитот

Учесникот е должен да го почитува важечкиот курсен и куќен ред. Во случај на прекршување на курсниот и куќниот ред, учесникот може да биде исклучен од учество на курсот/испитот. Во ваков случај, учесникот нема право на враќање на уплатените средства.
Учесникот / учесниците на курсот/испитот се должни да ги почитуваат безбедносните мерки преземени од страна на Гете-институт. Доколку мерките не се почитуваат, учесникот / учесниците на курсот/испитот може да бидат исклучени од учество на курсот/испитот без право на враќање на уплатените средства.
Безбедносните мерки се однесуваат на:
Задолжително носење на заштитна маска и ракавици, држење дистанца од 2 метри и почитување на хигиенските правила.

7. Одговорност на Гете-институт / виша сила

Одговорноста на Гете-институт и неговиот персонал е ограничена само на намерно и крајно невнимание. Гете-институтот не одговара за откажувањето на своите услуги
поради виша сила (на пример, природни катастрофи, оган, официјални наредби и сите други околности кои се надвор од негова контрола).
Во случај на вонредни околности или настани или промена на веќе постоечки околности или настани кои се вон контролата на Гете-Институт (на пример, немири, воени или терористички конфликти, природни катастрофи, епидемии, пандемии, наредби/одлуки, уредби донесени од страна на надлежен орган или било кое трето лице, особено такви со кои се забранува или ограничува работата на Гете-Институтот, итн.), го задржуваме правото да Ви понудиме промени на курсевите (на пр. во временски и просторен поглед). Во овој случај ќе дадеме нова понуда со наведување на одреден рок во кој ќе треба да се изјасните и ќе Ве замолиме за одговор дали ја прифаќате новата понуда или сакате да го откажете договорот. Доколку го откажете договорот, ќе извршиме пропорционален надомест на средствата што сте ги уплатиле зависно од степенот на дадените услуги.


8. Заштита на податоци

Учесникот се согласува Гете-институтот да ги собира, чува и обработува (писмено или електронски) неговите лични податоци кои се внесуваат во пријавата за упис и тестирање со цел правилно спроведување на пријавите за упис и упишување на учесникот на избраниот курст/испит, спроведување на процедурите за пресметки и докажувањето на успехот на курсевите преку спроведување на тестови/испити. Учесникот се согласува Гете-Институт да врши пренос на неговите лични податоци во рамки на групацијата односно во Гете-Иснтитути кои се наоѓаат во други држави