Курсеви за подготовка за испит

Prüfungsvorbereitende Kurse Foto: © Getty Images Daly and Newton

Гете-сертификат

Целта но овие курсеви е да Ве подготвиме за интернационално признат сертификат на Гете-институт. Се запознавате со различните делови на писмениот и усниот испит со помош на вежби и се стекнувате со специфични испитни техники.

Термини и цени

#onlinestattcorona
курсеви по германски јазик

   

Подготвителени курсеви за испит

1 ден
зависно од интересот
1 термин на еден ден (4 наставни часа)
Вкупно 4 наставни часа од 45 минути
А1-Ц1

Други информации

Контакт и уписи

Се интересирате за некојод нашите курсеви по германски јазик или Ви се потребни дополнителни информации? Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Нивоа А1-Ц2

Нашите курсеви по германски јазик се ориентираат според нивоата на Заедничката европска референтна рамка за јазици.