Концепти и материјали

Концепти и материјали Слика: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Деловен германски јазик и германски јазик за на студии

Материјали за предавање и учење од областите економија, туризам, техника и социјални и медицински професии.

Германски јазик за деца

Понуда за германски како странски јазик за ученици на возраст од 4 до 10 години и за сите оние што сакаат да ги поддржат децата при учењето на германскиот јазик, преку игра и според најновите сознанија од методиката и дидактиката.

Германски јазик за млади

Младите имаат многу специфичен пристап кон учењето кој во многу области се разликува од она на возрасните и на децата.

Дополнителни понуди

Sprachlernspiele Deutsch für den Anfang Goethe-Institut

Јазични игри - почеток за учење на германски јазик

Јазичните игри можат да се вметнат особено при првиот контакт со германски јазик и при првична ориентација на бегалците во Германија.