Награда за најдобар наставник по германски јазик 2020

Награда за најдобар наставник по германски јазик 2020
Награда за најдобар наставник по германски јазик 2020 | © Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Под мотото „Комуникативна настава по германски јазик“, Гете-институт Скопје во 2020 год. по четврти пат ќе ја додели наградата за најдобар наставник по германски јазик на талентирани и ангажирани наставници, кои нудат креативна настава по гермаснки јазик.
 

Конкурирајте за наградата за најдобар наставник
по германски јазик 2020!

 
Кој може да конкурира?
Може да учествуваат сите наставници по германски јазик во Северна Македонија кои предаваат во државните училишта и на кои им е важно своите ученици да ги мотивираат со комуникативна и интересна настава која е ориентирана кон учениците, а со самото тоа го промовираат гермаснкиот јазик.
 
Што е Вашата задача?
Во распределбата на часови, сигурно веќе сте утврдиле кои теми и кои содржини ќе ги обработувате во наставата во ова полугодие. Сега размислете, како можете методски најдобро да ги пренесете овие теми и содржини. Оформете ја наставата да биде комуникативна, динамична и мотивирачка.
Презентирајте ни го текот на еден успешен час. Притоа користете ја наставната скица во прилог. Со скицата треба да ни пратите и слики или видеоматеријал и/или изработки од учениците (фотографии, плакати, постери и сл.).
 
Како се доделува наградата?
Наставниот час се вреднува според следниве дидактичко-методски принципи:
- Ориентираност кон вештини
- Ориентираност кон учениците
- Ориентираност кон активно учење
- Активирање на учениците
- Ориентирана кон задачи
 
Што може да освоите?
1. награда: интензивен курс во траење од неколку недели на Гете-институт во Германија во 2020 или онлајн-курс на Гете-институт или обука на Гете-институт во Германија во 2020 или 2021;
2. награда: техничка опрема наменета за наставата по германски јазик во вредност од 500 евра;
3. награда: материјали за наставата по германски јазик во вредност од 300 евра.
 
Формулари за аплицирање и рок на конкурирање
Пополнетиот формуларзаедно со деталниот опис на текот на наставниот час на германски јазик треба да се прати најдоцна до 01.06.2020 на bkd-skopje@goethe.de 
 
Доделување на наградите
Стручно жири ги избира добитниците на наградатаза најдобар наставник.
 
Контакт
Доколку имате прашања за содржината на натпреварот и/или за начинот на конкурирање, Ве молиме да се обратите на Одделот за образовна соработка на Гете-институт Скопје.
 
Доколку имате прашања за содржината на натпреварот и/или за начинот на конкурирање, Ве молиме да се обратите на Одделот за образовна соработка на Гете-институт Скопје.

Тимот на Гете-институт Скопје