Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Robots-in-Residence

Robots-in-Residence

Goethe Robotics Hackathon  
Shkup, Korrik - Shtator, 2021 
Thirrje për ekipe 
 
ROBOTS-IN-RESIDENCE | THIRRJE PËR PJESËMARRJE
 
Ne jetojmë në kohë të pazakonta. Pandemia Covid-19 ka goditur botën dhe ka ndryshuar plotësisht jetën tonë të përditshme. Vetëm tani e kuptojmë se sa e rëndësishme është afërsia dhe kontakti me njerëzit e tjerë. Në të njëjtën kohë ne e kuptojmë se sa teknologjia mund të na ndihmojë të vazhdojmë të punojmë në mënyrë të sigurt dhe të sigurojmë një formë komunikimi dhe kështu një farë afërsie me njëri-tjetrin.
 
Kur flasim për teknologjinë sot është e pamundur të shmangen temat që lidhen me inteligjencën artificiale. Si mund të na ndihmojnë robotët inteligjentë dhe të përdoren për të mirën e shoqërisë? Cilat kërkesa duhet të plotësohen në mënyrë që aspekte të tilla si siguria dhe etika të mos anashkalohen?
 
Në mënyrë që të sqarojmë këto dhe çështje të tjera, ne po organizojmë një seri aktivitetesh në 2020/2021 së bashku me shumë institucione partnere në Evropë. Programi "Robots-In-Residence" shënon fillimin e këtyre aktiviteteve.
 
Goethe-Instituti Shkup në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Informacionit dhe Inxhinierisë - FINKI shpall një thirrje për pjesëmarrje në një hackaton për programerët dhe artistët që merren me robotikë dhe inteligjencën artificiale.
 
Çfarë është "Robots-In-Residence"?
 
Aktualisht, për shkak të pandemisë, ne kemi mundësi të kufizuara për të zbatuar projekte në të cilat artistë, folës, ekspertë, shkencëtarë, programues ose shkrimtarë udhëtojnë, marrin pjesë në ngjarje në institutin tonë ose qëndrojnë në vendin tonë. Kjo është arsyeja pse roboti NAO 6 po vjen tek ne, në Shkup, si pjesë e projektit "Gjenerata A = algoritmi" dhe me rastin e presidencës gjermane të Këshillit të BE-së në vitin 2020.
 
Ne jemi duke kërkuar ekipe të programerëve (dhe / ose artistëve) të cilët do të programojnë robotin dhe do ta trajnojnë atë me aftësi të reja në fushën e teknologjisë ndihmëse si kujdesit mjekësor, kujdesit për të moshuarit dhe personave me aftësi të kufizuara. Regjistrimi i ekipeve do të zgjasë deri më 01.8.21 në linkun
 
Pas para-zgjedhjes së parë jo më vonë se 03.8.2021, ekipet e zgjedhura do të jenë në gjendje të fillojnë zbatimin e projekteve të tyre të propozuara me robotin NAO në laboratorët e FINKI. Periudha për zbatimin e ideve dhe eksperimenteve me vetë robotin do të zgjasë deri më 30.08.2021. Kjo do të pasohet nga një prezantim dhe vlerësim i projekteve dhe zgjedhja e një fituesi nga një juri prej tre anëtarësh. Fituesi mund ta përsosë idenë e tij me robotin deri më 15.09.2021 kur do të ketë një prezantim përfundimtar të produktit. Për fituesin sigurohet një bursë për të përfunduar projektin.
 
 
HACKATON
 
Afati i aplikimit: 1.7.2021 deri 01.8.2021 në linkun (https://forms.gle/QRiEjZPVF1b3XJicA)
Përzgjedhja paraprake e ekipeve deri më: 03.8.2021
Puna në ekip nga: 04.08.21 në 30.08.21
Vendndodhja për punë: hibride - laboratorët FINKI dhe online
Përzgjedhja e fituesit: 03.9.2021
Përmirësimi i produktit të fituesit deri më: 15.9.2021
Prezantimi i produktit të fituesit: 15.9.2021
 
* Shënim: ekipet e programerëve (të përbërë nga dy ose më shumë programerë), grupe artistësh ose grupe të përziera zhvilluesish dhe artistësh gjithashtu mund të aplikojnë. Sidoqoftë, marrëveshja e bursës mund të lidhet me vetëm një person, dhe bursa mund të paguhet vetëm një herë për një person nga ekipi.
 
PARTNERI: Iniciativa e Goethe-Institutit e cila është pjesë e projektit "Gjenerata A = algoritmi", financuar nga fonde të veçanta nga Ministria e Punëve të Jashtme, me rastin e Presidencës Gjermane të Këshillit të BE 2020. Në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Informacionit dhe Inxhinierisë FINKI, Shkup.