Mësim të gjuhës gjermane online

 • Online Gruppenkurse © Goethe-Institut London/Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Testimonial Ana AL ©Goethe-Institut Skopje
 • Online Gruppenkurse © Goethe-Institut London/Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • testimonial Yasin AL ©Goethe-Institut Skopje
 • Online Gruppenkurse © Goethe-Institut London/Foto: Sinah Grotefels, Fiona Hart
 • Testimonial Ajda AL ©Goethe-Institut Skopje

Mësoni gjermanishten online – në çdo kohë, gjithandej dhe në grup!

 

 


Me kursin grupor të Institutit Goethe DEUTSCH ONLINE, pavarësisht se në cilin vend jeni, mund ta përshtatni të mësuarit e gjermanishtes në mënyrë fleksibile sipas orarit tuaj. Megjithatë, nuk do të mësoni vetë, por në një grup të vogël mes gjashtë dhe 16 pjesëmarrësve. Do të njiheni me këtë gjuhë të huaj duke përdorur situata të përditshme dhe do të bëni ushtrime lidhur me gjuhën gjermane. Mosha minimale: 16 vjet. KURS PROVUES PA PAGESË

Ofrojmë kursin grupor gjuhë GJERMANE ONLINE në nivelet A1 (nën-niveli A1.1, A1.2), A2 (nën-niveli A2.1, A2.2), B1 (nën-niveli B1.1, B1.2, B1.3) dhe C1. Për nivelin B2 ofrojmë një kurs të bazuar në libra shkollorë.
Me këtë model të këtij kursi, për një kohë shumë të shkurtër do të arrini avancimin e synuar për mësimin e gjuhës:
 1. Тutori/ Tutorja do t‘ju mbështesin gjatë gjithë kursit, të cilët rregullisht do t‘ju japin informatë kthyese dhe këshilla individuale për të mësuar. Tutorët tanë janë mësimdhënës të kualifikuar dhe janë në dispozicion për pyetjet tuaja nëpërmjet forumit në platformën e mësimit të gjuhës gjermane.
 2. Do të punoni me një program mësimor interaktiv. Nëpërmjet materialeve profesionale për ushtrime dhe me metodikën më moderne të mësuarit do të ushtroni të lexuarit, të shkruarit dhe të dëgjuarit në gjuhën gjermane. Së bashku me pjesëmarrësit tjerë të kursit do të punoni detyra të shumëllojshme bashkëpunuese në platformën e mësimit të gjuhës gjermane të Institutit Goethe.
 3. Gjatë një kursi mbahen më së shumti tetë online mbledhje (8x45 ose 4x90 min.) dhe gjatë atyre do të keni mundësi që të bisedoni me pjesëmarrësit tjerë nga grupi dhe ta ushtroni të folurit dhe të shprehurit me gojë.
 4. Mbledhjet e parapara virtuale për kursin 6 javor gjegjësisht 7 javor (8 x 45 ose 4x90 min.) mbahen në një kohë të caktuar paraprakisht dhe gjatë atyre është e nevojshme njëkohësisht prezencë online të pjesëmarrësve. Kohën tjetër për të mësuar dëgjuesit mund ta caktojnë dhe ta bëjnë orarin vetë.
 5. Përbërja ndërkombëtare e grupit mësimor e pasuron kursin me shkëmbime ndërkulturore, duke krijuar një eksperiencë të larmishme të mësuarit.
Si klient i Institutit Goethe, në mënyrë plotësuese pa pagesë mund të përdorni bibliotekën tonë online Online-Bibliothek (Onleihe). Për më tepër, në dispozicion janë ofertat pa pagesë të Institutit Goethe, për shembull platforma jonë e komunitetit (Community-Plattform) Deutsch-für-Dich, ku mund të ushtroni kudo nëpër botë me nxënësit e Institutit Goethe, si dhe aplikacione dhe lojëra të shumta.

Ju mund ta rezervoni kursin grupor online për nivelet vijuese:

- A1.1, A1.2
- A2.1, A2.2
- B1.1, B1.2, B1.3
- B2 ()
- C1 (bazuar ne libra shkollorë)

Pas përfundimit të këtij kursi gjuhësor nga Instituti Goethe do të merrni vërtetim për pjesëmarrje.
PARAKUSHTET TEKNIKE
 - Mac, iPad, Tablet, kompjuter ose laptop
- Kufje me mikrofon
- Lidhje stabile të internetit, në rast se përdorni WLAN, me gjerësi brezi (Bandwith) të mjaftueshëm, para së gjithash për gjëra të takimeve virtuale

Këtu mund të provoni, nëse lidhja juaj e internetit i plotëson kushtet:
Speed-test für Deutsch online

PARAKUSHTET GJUHËSORE

Për kurset e niveleve A1 dhe A1.1. nuk është e domosdoshme të keni njohuri paraprake. Të interesuarit për nivelet më të larta, të cilët aspak nuk kanë mësuar apo kanë mësuar para më shumë se gjashtë muajsh në Institutin Goethe, do të testohen nga ana jonë në mënyrë individuale.

Testi online për përcaktimin e nivelit

Testi ynë me shkrim për përcaktimin e nivelit mund të kryhet online me ndihmën e një fjalëkalimi. Për të marrë fjalëkalimin, ju lutemi drejtohuni te:
 info-skopje@goethe.de

Ne do t’ju dërgojmë me postë elektronike një fjalëkalim të caktuar vetëm për Ju, së bashku me një lidhje për testin online. Fjalëkalimin Tuaj personal mund ta përdorni vetëm një herë. Rezultatet dërgohen automatikisht tek ne për vlerësim. Zyra jonë e kursit do t’ju kontaktojë menjëherë përmes postës elektronike ose me telefon dhe do të caktoni një takim për provimin me gojë për përcaktimin e nivelit. Provimi me gojë bëhet përmes telefonit. Pastaj, zyra jonë e kursit të gjuhës do t’ju dërgojë rezultatet nëpërmjet postës elektronike.

KOHËZGJATJA

Vëllimi i punës korrespondon rreth 60 orë për kursin 6-javor, оse 66 orë për kursin 7-javor.
Përveç tetë takimeve virtuale në kursin 6-javor ose 7 javor, të cilat të cilat ofrohen me orar të caktuar, pjesëmarrësit e kursit mund ta ndajnë kohën e tyre sipas dëshirës
Sidoqoftë, një shkallë e caktuar e vetë-disiplinës dhe puna relativisht e rregullt, janë të rëndësishme për t’i kryer me sukses detyrat, për të përfituar nga pyetjet/përgjigjet në forum, për t’i ripërpunuar eventualisht përmbajtjet dhe për t’i pëgatitur takimet virtuale në mënyrë aktive.

STRUKTURA E KURSIT

Ky kurs është i kombinuar me forma të ndryshe të të mësuarit:
 1. Puna e pavarur në programin mësimor (libri virtual); përfshin përmbajtje të nivele respektive dhe jep me automatizëm një informatë kthyese

  Detyrat asinkrone të grupit në platformën mësimore të Institutit Goethe; Detyrat i thellojnë temat e caktuara mbi njohuritë rajonale, pjesëmarrësit e kursit i kryejnë detyrat në grupe, mirëpo nuk është patjetër të jenë njëkohësisht online.
 2. Tutorët e mbikqyrin punën e programit mësimor, japin në mënyrë plotësuese një informatë të rregullt kthyese mbi programin mësimor dhe mund të vendosin materiale plotësuese për ushtrime.

  Dorëzimi i detyrave: Çdo javë, në mënyrë të pavarur, duhet të përpilohet një tekst i shkurtër, i cili do të korrigjohet nga tutori. Kështu mund të mësoni që nga fillimi të përpiloni një e-mail ose njoftime tjera të shkurta me shkrim. Temat e propozuara bazohen në temat e programit mësimor dhe takimeve të grupit. Tekstet e korrigjuara nga tutori janë një informatë kthyese lidhur me avancimin tuaj, të cilat përmbajnë propozime dhe sqarime të shumta.
 3. Takimet sikrone në Adobe, gjatë të cilave do të thellohen përmbajtjet e detyrave të ndryshme. Kjo është një mundësi ideale, që duke filluar nga java e parë, të hyjë në përdorim gjuha gjatë komunikimit mes pjesëmarrësve të kursit dhe tutorëve. Gjatë mbledhjeve virtuale është e domosdoshme prezenca e të gjithë pjesëmarrësve në të njëjtën kohë. Pas takimit të parë, terminët mbahen sipas marrëveshjes.

Kursi fillon me një hyrje virtuale, ku do të njiheni me të gjitha informacionet e nevojshme rreth kursit, si dhe me programin mësimor e platformën mësimore. Në takimet e radhës ushtrohet shprehja me gojë nëpërmjet dialogëve të shkurtër, hulumtohen strukturat më të rëndësishme gramatikore dhe përmenden temat mbi njohjen e rajonit.


Vërtetim për pjesëmarrje marrin pjesëmarrësit, të cilët i kanë kryer 70 përqind të përmbajtjeve nga programi mësimor, kanë marrë pjesë në 75 përqind të takimeve virtuale dhe i kanë kryer detyrat me shkrim në platformën mësimore.

Për më tepër, nëse dëshirojnë, pjesëmarrësit mund të regjistrohen për certifikatën Goethe-Zertifikat; Ky provim është me pagesë dhe nuk është i përfshirë në pjesën e kursit grupor online.