Kurse të gjuhës gjermane në Maqedonia e Veriut

Language students Photo: Goethe-Institut / Sonja Tobias

#onlinestattcorona
Kurse të gjermanishtes

  

Кurset online

Goethe-Institut ofron vetëm kurset online të tij. Parimisht nuk ka një bashkëpunim me ofruesit e tjerë të tretë, edhe në rastet kur emri i tyre sugjeron Goethe-Institut.

Kurse të gjermanishtes për të rritur

Këtu bëhet fjalë për kurse të përgjithshme gjuhësore të niveleve A1-C2 për kursistë të rritur. Objektiva e të mësuarit dhe përmbajtja mësimore e këtyre kurseve orientohet sipas Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencës (KPER).

Kurse për fëmijë dhe adoleshentë

Këto kurse  synojnë nxënësit e rinj ndërmjet moshave 5 dhe 16 vjeç. Mund të regjistrohen nxënësit me njohuri paraprake si dhe fillestarë. 

Kurse përgatitore për provim

Këto kurse përgatitin me destinim provimin qendror të Goethe-Institut dhe ofrojnë udhëzime për formatin e kursit.

Kurse speciale

Kurse me fokus të veçantë të përmbajtjes për grupe specifike të synuara ose për trajnim të shkathtësive individuale:

Kurset Blended Learning

Në këto kurse do të mësoni përmbajtje mësimore online nga interneti, si dhe do të merrni pjesë në takimet që mbahen në Institutin Goethe. BLENDED LEARNING është një ofertë ideale për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë shpejtë, por kanë pak kohë për të ndjekur kurset e rregullta të gjuhës ku është e nevojshme të jenë të pranishëm. Ky lloj kursi është gjithashtu i përshtatshëm për të gjithë ata, të cilët banojnë më larg vendndodhjes së Institutit.

Informata tjera

Orare dhe çmime

Të gjitha oraret e kurseve në Maqedonia e Veriut

Kontakti dhe regjistrimi

Ju jeni të interesuar për një nga kurset tona të gjermanishtes ose keni nevojë për informata të mëtejshme? Ne Ju ndihmojmë me kënaqësi.

Formatet e kurseve tona

Ju dëshironi të mësoni gjermanisht dhe e vlerësoni që kursin Tuaj t’ia përshtatni nevojave individuale? Mësojeni atë ashtu si Ju dëshironi dhe do t’ia arrini qëllimit Tuaj!