Fit Për orë mësimi Të gjindet trajnimi i pershtatshëm

Edhe njëherë jashtë nga klasa, mëso vetë dhe merr impulse të reja për mësimet tuaja. Mësuesit në mbarë botën po presin me padurim këtë periudhë të arsimimit të mëtejshëm. Por zgjedhja e trajnimit të duhur nuk është e lehtë në oferten e madhe dhe të shumfishtë.

Të gjindet trajnimi i pershtatshëm Në arsimimin e mëtejshëm, bëheni vetë nxënës dhe zhvilloni më tej mësimet tuaja. | © Goethe-Institut / Martin Welker Qëndrimi i përjetshëm në gjendjen aktuale të subjektit dhe metodologjia e tij është një motiv i rëndësishëm për edukimin e vazhdueshëm, thotë pedagogu Prof. Frank Lipowsky në një intervistë. Përveç kësaj, mësuesit duan të merren me kushtet e ndryshuara të mësimdhënies së gjuhës gjermane, kurrikulave të reja dhe provimeve, si dhe ndryshimeve në sjelljen e të mësuarit të pjesëmarrësve të tyre. Mësimdhënësit gjermanë, të cilët vijnë për arsimim të mëtejshëm jashtë vendit, janë veçanërisht në kërkim të zbulimit të vendeve gjermanofolëse, gjuhës dhe kulturës së tyre nga një faqe tjetër. Por si e gjeni trajnimin e duhur për ju personalisht?

TË VLERËSOHEN KOMPETENCAT DHE TË DEFINOHEN QËLLIMET

Më sëshpeshti, ju e dini saktësisht se çfarë aftësishë ju mungojnë dhe çfarë doni të arrini. Nëse nuk jeni të sigurt për këtë, përpiquni të vlerësoni vetë aftësitë tuaja të mësimdhënies duke përdorur rrjetin evropian të profilit për mësuesit e gjuhës (EPG). Instrumenti ju ofron Mundem - përshkrime në fusha të ndryshme të kompetencave. Në këtë mënyrë, ju mund të krijoni profilin tuaj të kompetencës personale dhe në këtë mënyrë të përcaktoni se cilat nga kompetencat që dëshironi të zhvilloni.


Të gjindet trajnimi i pershtatshëm Kur vlerësoni kompetencat tuaja, ju gjithashtu mund të kërkoni ndihmë nga kolegët tuaj. | © Woodapple- Adobe Stock Ose lusni  një kolege, një koleg ose drejtor pedagogjik që t'ju japë mendime mbi mësimet tuaja ose, më së miri, në një aspekt të sjelljes tuaj të mësimdhënies që mendoni se duhet të zhvilloni - për shembull, pyetja kryesore: Sa I perdori në mënzrë efektive mediat digjitale për të paraqitur përmbajtjen e mësimit? Bëni një kontribut aktiv në trajnimin tuaj duke përcaktuar qëllimet tuaja specifike të trajnimit dhe duke mbajtur parasysh ato: Çfarë lloj njohurish doni të fitoni? Çfarë do të dëshironit të bëheni më mirë pas trajnimit? Cila nga qëndrimet tuaja personale do të dëshironit të rishikoheni?

KONTROLLIM I OFERTAVE TË PËRMBAJTJES DHË QELLIMIT TË MESIMIT

Nëse e dini pikën tuaj fillestare, shikoni në ofertat e mundshme të arsimit të mëtejshëm. Lexoni me vëmendje përshkrimin e përmbajtjes dhe mbi të gjitha qëllimet e mësimit të secilës ofertë. Mundohuni të vlerësoni nëse trajnimi përkatës ju ofron mundësinë për të zhvilluar më tej në të tre nivelet e kompetencës (njohuri, aftësi, qëndrim).

MER INFORMACIONE PËR KONCEPTIN E TRAJNIMIT

Ofruesit e trajnimit zakonisht dërgojnë informacione në faqet e tyre për konceptin dhe strukturën e trajnimit të tyre dhe mënyrën se si pjesëmarrësit arrijnë qëllimet e tyre. Kjo transparencë është një tipar i rëndësishëm cilësor: Permes kësaj ju mundeni të parashikoni paraprakisht aktivitetet dhe praktikat e punës që ofruesit do të përdorin për të arritur qëllimet e tyre të trajnimit:

  • A do të dëgjoni ligjëratat dhe lexoni tekste të specializuara aktuale? A do të mund t'i përgjigjesh pyetjeve tuaja praktike dhe t'u përgjigjesh atyre në kontakt me ekspertë?
  • A do të jetë qyteti në të cilin zhvillohet trajnimi apo institucioni që e ofron atë një "hapësirë eksperimentale" që mund të eksploroni në mënyrë aktive dhe të bëni kontakte reale?
  • A është trajnimi në vendin e punës i shoqëruar nga fazat në internet në të cilat mund të bëni aktivitete në shtëpi dhe ato profesionale?
  • A është material i mësimit tashmë i dukshëm për ju? A ështëprofesionalisht aktual, i gjithanshëm, motivues?
  • A ka mundësi për të reflektuar, diskutuar dhe testuar të mësuarit?

Të gjindet trajnimi i pershtatshëm Trajnimet ofrojnë mundësinë për të njohur dhe për të provuar forma të reja të punës në grup. | © Contrastwerkstatt Adobe Stock Një kërkim në internet nuk sqaron këto pyetje. Por më së shumti, nëse keni marrë programin e edukimit tuaj të mëtejshëm.

ANALIZIMI I NDIHMËS SË PRAKTIKËS SË TRAJNIMIT

Arsimi i mirë i mëtejshëm fillon drejtpërdrejt në ndodhitë në  klasë. Kjo mund të bëhet, për shembull, nëpërmjet një simulimi: një grup pjesëmarrësish paraqet një situatë mësimore, të tjerët vëzhgojnë dhe pastaj komentojnë. Ose mund ta bësh atë me një  videoshkëputje, në të cilin analizoni disa aspekte të caktuara të mësimit me ndihmën e një fletë të vëzhgimit dhe diskutoni me kolegët tuaj.

Detyra e një shembulli për vëzhgimin e mësimit

Për shembull, një mësues mund të filmohet nga një koleg, ndërsa formulon udhëzimet e punës për një grup nxënës A1 në gjermanisht. Një tjetër tregon se si punon me postera arsimor.

PROVOHI NË MËSIM STIMULE TË REJA TË TRAJNIMIT

A keni provuar veten se një trajnim i shkurtër, një herë, rrallë sjell ndryshime në mësimet tuaja? Kjo do të konfirmonte  ybulimet e Prof. Lipowsky. Ai rekomandon edukimin e vazhdueshëm që zgjatë për një periudhë më të gjatë kohore: mund të përdoret më intensivisht dhe efektet e ndryshimit të metodave të mësimdhënies tek nxënësit bëhen më të dukshme

Përveç kohëzgjatjes së një arsimimi të mëtejshëm, faktori vendimtar është ndarja e tzre ne faza.: Efektive janë masa në të cilat ju, si pjesëmarrës, inkurajohen të provoni ose të ndryshoni diçka të re në mësimet tuaja. Pas një faze të tillë të testimit, ata duhet të kenë mundësinë të bisedojnë përsëri me kolegët për këto përvoja.Kjo e re mund të jetë një material mësimor, një formë pune mirë funksionale, si mister i grupit ose mënyra e dhënies së reagimeve. Në një trajnim të tillë ciklik të avancuar, puna po kryhet tashmë në mjedisin e punës gjatë fazës së prezencës.

Trajnimi ose këshillimi kolegjial nga kolegët e tjerë do të jenë mundësi të mëtejshme për të plotësuar një fazë trajnimi dhe në këtë mënyrë të rrisin efektivitetin e tyre.

Këshillë e yna: Bazuar në kriteret e përmendura, krijoni një listë për të vlerësuar trajnimin tuaj të ardhshëm, plotësoni atë me kriteret tuaja. Me këtë listë është më e lehtë për ju të zgjidhni një trajnim të përshtatshëm për ju.