Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Portret i një grupi të vogël adoleshentësh (11-15) duke u hedhur nëpër shkallë përjashta, duke brohoritur Foto: Getty Images/Echo

Ti dëshiron ...

  • të japësh provimin e gjermanishtes për fëmijë dhe të rinj të moshës 10 deri në 16 vjeç
  • të dëshmosh njohuritë bazë të gjermanishtes
  • të dëshmosh njohuritë e marra në nivelin A1
  • një certifikatë zyrtare dhe të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 është një provim i gjermanishtes për fëmijë dhe të rinj të moshës 10 deri në 16 vjeç. Ai dëshmon njohuri elementare të gjuhës dhe i përgjigjet nivelit të parë (A1) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ti tregon, se ...

  • mund të drejtosh dhe t'u përgjigjesh pyetjeve të thjeshta, si dhe të kërkosh e të reagosh kur të kërkojnë diçka.
  • mund të shkruash fraza dhe fjali të thjeshtapër veten edhe për të tjerët.
  • mund të kuptosh biseda dhe tekste,që flasin për gjëra të njohura.

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjesh modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu  interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 mund t’i gjesh këtu: