Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Fëmijë në shtëpi Foto: Getty Images/Comstock Images

Ti dëshiron ...

  • të japësh provimin e gjermanishtes për fëmijë dhe të rinj të moshës 10 deri në 16 vjeç
  • të dëshmosh njohuritë fillestare në gjermanisht
  • të dëshmosh njohuritë e mësuara në nivelin A2
  • një certifikatë zyrtare dhe të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch është një provim i gjermanishtes për fëmijë dhe të rinj të moshës 10 deri në 16 vjeç. Ai dëshmon njohuri elementare të gjuhës dhe i përgjigjet nivelit të dytë (A2) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ti tregon, se ...

  • në shkollë apo në kohën e lirë, je në gjendje të tregosh apo flasësh mbi persona, vende apopërvoja
  • mund të shkruash një letër apo një e-mail, ku ti ofron apo kërkon informacione
  • kupton informacionet thelbësore të bisedave dhe teksteve të situatave të përditshme.

Orari i provimit

Orari 2018/2019 Tarifat e provimeve
04.06.2019 4800 MKD
17.07.2019 4800 MKD

*Afati i regjistrimit skadon një javë para datës së provimit ose deri sa të plotësohen të gjitha vendet.


Rezultatet

Ergebnisse A2: Fit in Deutsch; 01.11.2019

Ergebnisse A2 Fit in Deutsch 05.06.2019
 

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjesh modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu  interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch mund t’i gjesh këtu: