Koncepte dhe materiale

Koncepte dhe materiale Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Gjermanisht për profesion dhe studim

Materialet e mësimdhënies dhe ato mësimore nga fushat ekonomi, turizëm, teknikë dhe profesione sociale dhe mjekësore.

Gjermanisht për fëmijë

Oferta për nxënësit nga 8-12 vjeç që mësojnë gjermanishten si gjuhë të huaj (DaF) dhe për të gjithë të tjerët, që dëshirojnë të mbështesin fëmijët gjatë mësimit të gjermanishtes si gjuhë e huaj përmes lojës dhe sipas njohurive më të reja metodiko-didaktike.

Gjermanisht për adoleshentë

Adoleshentët kanë një mënyrë të tyre të posaçme të të mësuarit, e cila dallon nga ajo e të rriturve dhe e fëmijëve në shumë fusha. 

Oferta tjera

Lojra për mësimin e gjuhës gjermane për fillestarë Goethe-Institut

Lojra për mësimin e gjuhës gjermane për fillestarë

Lojrat për mësimin e gjuhës mund të përdoren veçanërisht gjatë kontaktit të parë me gjermanishten dhe për orientimin e parë të refugjatëve në Gjermani.