သင်ကြားရေးနိယာမနှင့်သင်ထောက်ကူများ

Concepts and Materials Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

အလုပ်အကိုင်နှင့် တက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကား

စီးပွားရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စက်မှုနည်းပညာစသည့် ဘာသာရပ်နယ်ပယ်များနှင့် လူမှုရေး သို့မဟုတ် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များအတွက် သင်ထောက်ကူများ

ကလေးများအတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကား

ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ယူနေကြသည့် အသက် (၈)နှစ်မှ (၁၂)နှစ်အတွင်း ကလေးများနှင့် ၎င်းတို့အား ဂျာမန်ဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဖြစ် သင်ကြားပို့ချသော ဆရာ၊ ဆရာများအား ကစားနည်းများနှင့် အသစ်လွင်ဆုံးသော သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ သင်ကြားနိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးသော အစီအစဉ်။ 

ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ်များအတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကား

ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်များသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ သို့မဟုတ် ကလေးများနှင့် နယ်ပယ်အများစုတွင် သင်ယူမှုပုံသဏ္ဌာန်ချင်း မတူညီကြပါ။