Examenservice
Veel gestelde vragen

Icoon FAQ

 


Het Goethe-Institut beschikt over meer dan zestig jaar ervaring in de uitvoering van Duits taalonderwijs, de bijscholing van docenten en het ontwikkelen van leerplannen, examens en lesmateriaal. Interne en externe evaluaties garanderen de kwaliteit van het aanbod. Het Goethe-Institut is lid van de Association of Language Testers in Europe (ALTE).

DE certificaten VAN HET GOETHE-INSTITUT

 • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie
 • documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)
 • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
 • bevorderen de motivatie van uw leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
 • zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
 • documenteren prestaties van alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken
 • kunnen toegang bieden tot Duitse universiteiten en hogescholen
 • verbeteren de kansen op de arbeidsmarkt
 • voegen een extra kwalificatie toe aan het profiel van uw school
 • kunnen schoolinterne examens Duits vervangen

Onder samenwerking verstaan wij goed overleg - vanaf het begin. Samen bepalen wij het voor uw leerlingen/studenten geschikte examenniveau en maken we afspraken over het te volgen tijdschema.

Stap 1: Planning

Stap 2: Uitvoering

 • Schriftelijk examen en eerste beoordeling door de school 
 • Tweede beoordeling van het schriftelijke examen door het Goethe-Institut
 • Mondeling examen door tandems bestaande uit een getrainde docent van de school en een examinator van het Goethe-Institut
 • Verzending van de certificaten door het Goethe-Institut
 • Diploma-uitreiking door de school

Stap 3: Evaluatie

 • Feedback voor de school over de uitvoering en de beoordeling van de examens
 • Evaluatie van de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van de examens
 • Planning verdere samenwerking

BENOEMING EXAMENVERANTWOORDELIJKE

Elke school moet één van de getrainde docenten Duits benoemen tot examenverantwoordelijke. Deze docent onderhoudt de contacten met het Goethe-Institut en is op de school verantwoordelijk voor het correcte verloop van de examens en de vertrouwelijke behandeling van het examenmateriaal.

Voor de deelname aan de examenservice geldt een minimum van 6 examenkandidaten.

De examengroep kan uit verschillende niveaus bestaan.

De examinatorentrainingen vinden gewoonlijk elk jaar plaats vanaf september t/m januari in het Goethe-Institut in Amsterdam of Rotterdam.

De datums van de examinatorentrainingen worden in mei vastgesteld. Wilt u automatisch over de nieuwe datums geïnformeerd worden, meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief van de bibliotheek en Bildungskooperation Deutsch.

Een training duurt een dag (10-16:30 uur) en kost € 100 p.p. inclusief materiaal en lunch.

Voor elk examen dat u an uw school wilt aanbieden moet per niveau een bijbehorende examinatorentraining worden gevolgd. 

Na de succesvolle deelname aan de training zijn de docenten Duits bevoegd om het bijbehorende examen af te nemen. Deze bevoegheid vervalt, indien in de drie jaar na de deelname aan de examinatorentraining geen examen is afgenomen. De examinatorentraining dient dan te worden herhaald.

Deelname aan de examinatorentrainingen is uitsluitend mogelijk voor docenten Duits van Nederlandse partnerscholen van het Goethe-Institut. De docenten Duits moeten tenminste het niveau C1 beheersen.

De examendatums worden afhankelijk van beschikbaarheid bepaald. Het Goethe-Institut Niederlande probeert alle examenaanvragen te accorderen en hiervoor examenafspraken aan te bieden. Het is echter niet altijd mogelijk qua datum aan de wensen van de partnerscholen te voldoen.

Elke partnerschool kan al zijn deelnemers alleen voor één schriftelijk en één mondeling examendatum aanmelden.

De volgende registratie sluitdatums zijn van toepassing:
 • 1 december voor examens die van januari t/m maart in het volgende jaar plaats vinden.
 • 1 maart voor examens die van april t/m juli in hetzelfde jaar plaats vinden.
 • 1 oktober voor examens die in november en december in hetzelfde jaar plaats vinden.
Uiterlijk op deze sluitdatums moeten de officiële formulieren digtitaal zijn ingediend bij het Goethe-Institut Niederlande.

Het schriftelijke examen (lezen, luisteren, schrijven) vindt binnen 14 dagen voorafgaand aan het mondelinge examen op school plaats. 

Voor het mondelinge examen gelden de volgende regels:
 • Scholen met 40 of meer examenkandidaten kunnen een eigen examenafspraak maken met het Goethe-Institut. Het examen wordt op school afgenomen.  
  In verband met de maatregelen omtrent Covid-19 is het mogelijk om in het schooljaar 2021/22 al vanaf 20 examenkandidaten een eigen examenafspraak te maken.
 • Scholen met minder dan 40 examenkandidaten (in het schooljaar 2021/22 met minder dan 20 examenkandidaten) leggen het examen af op de vastgestelde centrale examendatums en plaatsen.

De examens worden of op uw school of het Goethe-Institut afgenomen.

Het schriftelijke examen (lezen, luistern, schrijven) vindt altijd op uw school plaats. 

Het mondelinge examen vindt 
 • vanaf een groepsgrootte van in totaal 40 examenkandiaten plaats op uw school. De datum wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • bij minder dan 40 examenkandidaten plaats op vaste datums in verschillende examencentra in Nederland.
In verband met de maatregelen omtrent Covid-19 is het mogelijk om in het schooljaar 2021/22 al vanaf 20 examenkandidaten een eigen examenafspraak te maken.

De examens worden door docenten Duits van de partnerschool en door examinatoren van het Goethe-Institut afgenomen.

Om mee te mogen examineren moeten de docenten Duits minimaal over het taalniveau C1 beschikken en aan de betreffende examinatorentraining van het Goethe-Institut Niederlande hebben deelgenomen.

Bij het schriftelijk examen wordt de eerste beoordeling uitgevoerd door docenten Duits van de partnerschool en de tweede beoordeling door examinatoren van het Goethe-Institut.

Het mondelinge examen wordt gedaan door tandems van één docent Duits van de partnerschool en één examinator van het Goethe-Institut. Per 24 examenkandidaten dient de school minstens één docent Duits ter beschikking te stellen.

De examens worden uitsluitend op de overeengekomen datums afgenomen. Mocht een examenkandidaat op de examendag verhinderd zijn, dan kan hij/zij bij de volgende groep weer opgegeven worden.

Voor de Goethe-certificaten op de niveaus B1, B2 en C2 bestaat éénmalig de mogelijkheid om tegen betaling niet gehaalde examenonderdelen, op een door het Goethe-Institut vast te stellen datum te herkansen. Dit vindt dan plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam.

Voor de Goethe-certificaten op de overige niveaus bestaat deze mogelijkheid niet.

Kosten voor de examens

Prijzen per ingeschreven examenkandidaat

2021
Niveau
ERK
Examen Prijs
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 € 65
A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch*
Goethe-Zertifikat A2
€ 65
B1 Goethe-Zertifikat B1j*
Goethe-Zertifikat B1
€ 105
B2 Goethe-Zertifikat B2j*
Goethe-Zertifikat B2
€ 130
C1 Goethe-Zertifikat C1 € 150
C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS** € 65
per examenonderdeel

2022
Niveau
ERK
Examen Prijs
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 € 70
A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch*
Goethe-Zertifikat A2
€ 70
B1 Goethe-Zertifikat B1j*
Goethe-Zertifikat B1
€ 110
B2 Goethe-Zertifikat B2j*
Goethe-Zertifikat B2
€ 140
C1 Goethe-Zertifikat C1 € 160
C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS** € 65
per examenonderdeel
* Examens voor jongeren t/m ca. 16 jaar. Deze examens zijn inhoudelijk afgestemd op de leefwereld van jongeren.
** Alleen in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

Kosten voor de herkansing van niet gehaalde  Examenonderdelen

Goethe-Zertifikat B1: per examenonderdeel € 30
Goethe-Zertifikat B2: per examenonderdeel € 40
Goethe-Zertifikat C2: per examenonderdeel € 65

De partnerschool ontvangt een factuur voor het totaalbedrag van alle aangemelde examenkandidaten.

Er worden geen aparte facturen opgesteld voor individuele examenkandidaten.

Het bedrag dient binnen de gestelde termijn op het aangegeven rekeningnummer te worden overgemaakt.Er mogen bij geen enkel examen hulpmiddelen (woordenboeken, grammatica overzichten, etc.) gebruikt worden.

Het niveau van uw leerlingen/studenten kunt u met behulp van onze niveautests bepalen.

Materiaal ter examensvoorbereiding

Oefenmateriaal voor luisteren, lezen, schrijven en spreken
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch*
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat B1j*
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2j*
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: GDS**

* Examens voor jongeren t/m ca. 16 jaar. Deze examens zijn inhoudelijk afgestemd op de leefwereld van jongeren.
** Alleen in samenwerking met hogescholen en universiteiten.
 
Advies over de voorbereiding en geschikt materiaal krijgt u bovendien

Ja. Hier vindt u partnerscholen die reeds met ons samenwerken, onderverdeeld naar locaties en naar examens.

De genoemde contactpersonen geven graag informatie over de planning, de uitvoering en hun ervaringen met de examens.

Nederlandse scholen die willen worden opgenomen in de examenservice kunnen gedurende het gehele jaar solliciteren.

De sluitdatum voor de deelname in het volgende schooljaar is jaarlijks op 1 april.

Het Goethe-Institut kan elk jaar slechts een beperkt aantal nieuwe partnerscholen toelaten. Uit de ontvangen sollicitaties wordt een selectie gemaakt. Als er meer scholen in aanmerking komen dan er plaatsen beschikbaar zijn, is de volgorde van binnenkomst bepalend.

De sollicitanten worden medio april over de toelating gëinformeerd.

Aansluitend is de aanmelding voor de examinatorentrainingen mogelijk.

Meer weten?

ULRIKE BOER
Tel: +31 20 5312914
examenservice-nederland@goethe.de

Top